Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2328. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, stran 6435.

Na podlagi 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) in tretjega odstavka 3. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08, 64/08, 70/08, 78/08 in 103/08) se v prvem odstavku 7. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Cenik cestnine za posamezne odseke cestninskih cest in za posamezni cestninski razred določi upravljavec glede na višino cestnine za posamezni cestninski razred in prevozne razdalje, določene v prilogi 1 k tej uredbi.«.
2. člen
Enajsti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Vozniki, ki izvajajo prevoze, za katere se ne plača cestnina, ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej označen za elektronsko cestninjenje, razen če ni glede nadzora nad plačevanjem cestnine v ceniku cestnine določeno drugače.«.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano vrednost, znašajo:
– letna vinjeta za prvi cestninski razred 47,50 eura in za drugi cestninski razred 95 eurov;
– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 25 eurov;
– mesečna vinjeta za drugi cestninski razred 30 eurov;
– tedenska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura in za drugi cestninski razred 15 eurov.«.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se v točki a) besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
»– oznaka obdobja veljavnosti, pri čemer ima vinjeta, razen letne vinjete, za določitev roka njene veljavnosti 12 kvadratkov z rimsko oznako za mesece in 31 kvadratkov za označevanje koledarskih dni,«.
V petem odstavku se besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj dvakrat dvoslojni napis v barvi, ki povzroči, da se pri odstranitvi pojavi napis »NEVELJAVNO«.«.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Rok veljavnosti vinjete, razen letne vinjete, se določi tako, da se ob prodaji le-te z ustreznim luknjačem preluknja oznaka dneva in meseca nakupa.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Prodajalci na prodajnih mestih morajo za označitev roka veljavnosti vinjete uporabljati opremo po specifikaciji proizvajalca nalepke. Opremo zagotovi upravljavec.«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(uporaba vinjete na vozilih, na katera se ne da namestiti, in vozilih s kovinskimi preizkusnimi registrskimi tablicami)
(1) Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetrobranskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo namestili na vozilo. Enako velja za vozila, za katera je proizvajalec izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo vinjeta ne sme nalepiti.
(2) Cestninski zavezanec mora imeti v primerih iz prejšnjega odstavka v vozilu izvirnik potrdila o nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila, za katero je bila vinjeta kupljena.
(3) Proizvajalci vozil in znanstvene institucije, ki opravljajo testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo kovinskih preizkusnih tablic, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo namestili na vozilo.
(4) Cestninski zavezanec mora imeti v primeru iz prejšnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila, ki ga je izdal upravljavec. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila in serijska številka vinjete.«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– če je bilo vozilo, vetrobransko steklo ali del enoslednega vozila zamenjan v garancijskem roku.«.
V drugem odstavku se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– kopijo dokumenta prodajalca ali delavnice, ki je opravila zamenjavo vozila, vetrobranskega stekla ali dela enoslednega vozila v garancijskem roku, in odstranjeno vinjeto, v primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Pri odstranjeni vinjeti, razen letni vinjeti, mora biti poleg obdobja razviden tudi rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti račun o njenem nakupu.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena lahko cestninski zavezanec tudi sam kupi novo (nadomestno) letno vinjeto ali polletno vinjeto za enosledno vozilo. Cestninski zavezanec z vlogo in dokazili iz drugega odstavka tega člena, ki jim mora priložiti še kupon in račun o nakupu nove (nadomestne) letne ali polletne vinjete, zahteva od upravljavca povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete. Do vračila vrednosti letne vinjete je upravičen samo v primeru, da nadomestno vinjeto kupi pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto. Za polletno vinjeto, za katero je ob njenem nakupu cestninski zavezanec določil novo obdobje veljavnosti, je upravičen do sorazmernega vračila vrednosti za čas do izteka veljavnosti nadomeščene oziroma uničene vinjete.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj po tem členu uredbe in ob pogoju, da je cestninski zavezanec kupil nadomestno vinjeto za tekoče koledarsko leto pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.«.
7. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(preusmeritev prometa na cestninsko cesto)
(1) Če je zaradi izvajanja rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del ali drugih razlogov (npr. javna prireditev) popolnoma zaprta vzporedna cesta in je promet preusmerjen na cestninsko cesto, na odseku, ki velja kot obvoz, ni potrebno uporabljati vinjete.
(2) Vozila, ki uporabljajo cestninske ceste zaradi obvoza in nimajo vinjet, morajo le-te zapustiti na prvem odprtem izvozu.«.
8. člen
V petem odstavku 18. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca z vpisano registrsko številko vozila in serijsko številko vinjete (četrti odstavek 14. člena).«.
9. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:
                            »PRILOGA 1
  Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in
prevozne razdalje
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
| Cestninska | Odsek ceste | Prevozna| Cestninska | Cestninski|
|  cesta  |       | razdalja|  postaja |  sistem |
|       |       |  v km |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC      |Ljubljana–  | 18, 7 |  Vrhnika |  Zaprt  |
|Ljubljana–  |Vrhnika    |     |      |      |
|Srmin    |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  27,0 |  Logatec |  Zaprt  |
|       |Logatec    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  37,4 |  Unec  |  Zaprt  |
|       |Unec     |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  48,8 | Postojna |  Zaprt  |
|       |Postojna   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  59,9 |  Razdrto |  Zaprt  |
|       |Razdrto    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  60,4 |  Nanos  |  Zaprt  |
|       |Nanos     |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  79,2 |  Nanos  |  Zaprt  |
|       |Ajdovščina  |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  65,4 | Senožeče |  Zaprt  |
|       |Senožeče   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  72,7 |  Divača  |  Zaprt  |
|       |Divača    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  79,8 |  Kozina  |  Zaprt  |
|       |Kozina    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Ljubljana–  |  98,7 |  Videž  |  Zaprt  |
|       |Srmin     |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC      |Ljubljana–  |  82,0 |  Dane  |  Zaprt  |
|Ljubljana–  |Gabrk–    |     |      |      |
|Fernetiči  |Fernetiči   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Srmin–  |Srmin–Gabrk– |  41,2 |  Dane  |  Zaprt  |
|Fernetiči  |Fernetiči   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Kozina–    |  22,3 |  Dane  |  Zaprt  |
|       |Fernetiči   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Divača–    |  15,1 |  Dane  |  Zaprt  |
|       |Fernetiči   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|HC Podnanos– |Podnanos–   |  32,6 |  Bazara  |  Odprt  |
|Vrtojba   |Vrtojba    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|HC      |Ajdovščina–  |  22,9 |  Bazara  |  Odprt  |
|Ajdovščina– |Vrtojba    |     |      |      |
|Vrtojba   |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Šentilj– |Šentilj–   |  15,4 |  Pesnica |  Odprt  |
|Maribor   |Maribor    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Maribor  |MB (Ptujska)– |  54,2 |  Tepanje |  Odprt  |
|(Ptujska)–  |Arja vas   |     |      |      |
|Arja vas   |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Šentilj– |Šentilj–   |  17,0 |  Pesnica |  Odprt  |
|Maribor   |Maribor    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Maribor– |Maribor–Arja |  58,4 |  Tepanje |  Odprt  |
|Arja vas   |vas      |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |MB (Ptujska)– |  27,1 | Slovenske |  Odprt  |
|       |Slovenske   |     |  Konjice |      |
|       |Konjice    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Slovenske   |  27,1 | Slovenske |  Odprt  |
|       |Konjice–Arja |     |  Konjice |      |
|       |vas      |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Arja vas– |Arja vas–   |  27,5 |  Vransko |  Odprt  |
|Trojane   |Trojane    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Trojane– |Trojane–   |  36,0 | Kompolje |  Odprt  |
|Ljubljana  |Ljubljana   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Blagovica–  |  8,7  | Blagovica |  Odprt  |
|       |Trojane    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Lukovica–   |  18,5 | Lukovica |  Odprt  |
|       |Ljubljana   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |Krtina–    |  14,9 |  Krtina  |  Odprt  |
|       |Ljubljana   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Podtabor– |Podtabor–   |  39,8 |  Torovo  |  Odprt  |
|Ljubljana  |Ljubljana   |     |      |      |
|(Koseze)   |(Koseze)   |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC      |Ljubljana–  |  41,2 |   Dob  |  Odprt  |
|Ljubljana–  |Pluska    |     |      |      |
|Pluska    |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Novo   |AC Novo mesto |  46,3 |  Drnovo  |  Odprt  |
|mesto V   |V (Lešnica)– |     |      |      |
|(Lešnica)–  |Obrežje    |     |      |      |
|Obrežje   |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Novo   |AC Novo mesto |  24,2 |  Krško  |  Odprt  |
|mesto V   |V (Lešnica)– |     |      |      |
|(Lešnica)–  |SCP Krško   |     |      |      |
|Obrežje   |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|       |SCP Krško–  |  19,6 |  Krško  |  Odprt  |
|       |Obrežje    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Maribor– |AC Maribor  |  79,6 | Dragotinci |  Odprt  |
|Murska    |(Dragučova)– |     |      |      |
|Sobota–   |Lenart–Sv.  |     |      |      |
|Lendava   |Jurij ob   |     |      |      |
|(Pince)   |Ščavnici–   |     |      |      |
|       |Vučja vas–  |     |      |      |
|       |Murska    |     |      |      |
|       |Sobota–    |     |      |      |
|       |Lendava    |     |      |      |
|       |(Pince)    |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+
|AC Maribor– |Maribor–   |  31,4 | Prepolje |  Odprt  |
|Slivnica–  |Slivnica–Ptuj |     |      |      |
|Ptuj     |(Draženci)  |     |      |      |
|(Draženci)  |       |     |      |      |
+-------------+--------------+---------+------------+-----------+


  Samodejne cestninske postaje
  Cestninska postaja Razdrto:
  Na tej cestninski postaji se lahko z avtoceste izstopa le z
vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Na
avtocesto se preko te cestninske postaje lahko vključujejo vsa
vozila. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg,
morajo vstop evidentirati s prevzemom cestninskega listka na
zgornjem nivoju avtomatskega podajalca cestninskih listkov,
ostalim vozilom pa se vstop omogoči s pritiskom na tipko za dvig
zapornice na spodnjem nivoju avtomatskega podajalca.
  Cestninski postaji Blagovica in Lukovica:
  Na obeh cestninskih postajah se cestnina za vsa vozila,
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, lahko plačuje z
vsemi brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti za plačevanje
cestnine (DARS- kartice in plačilne kartice) in gotovinsko z
euri, ne pa tudi s tujimi valutami. Vozilom z vinjeto je z
avtomatskim dvigom zapornice omogočen prost prehod skozi
cestninsko postajo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(izdaja nadomestne polletne vinjete za dvosledna vozila)
Od 1. julija 2009, ko se preneha s prodajo polletne vinjete za dvosledna vozila, in najkasneje do 25. decembra 2009 lahko cestninski zavezanec v primerih, določenih v prvem odstavku 15. člena uredbe, od upravljavca zahteva izdajo nove nadomestne polletne vinjete za dvosledna vozila za isto časovno obdobje. Cestninski uporabniški center upravljavca mu mora nadomestno polletno vinjeto izdati najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu popolne vloge, kot je določena v 15. členu uredbe. Cestninski zavezanec lahko namesto izdaje nadomestne polletne vinjete za dvosledna vozila zahteva vračilo sorazmernega deleža preostale vrednosti vinjete.
11. člen
(rok za vračilo dobroimetja na ABC tablici)
(1) Cestninski zavezanci, ki so cestnino za vozila, za katera je bila s 1. julijem 2008 uvedena vinjeta, plačevali brezgotovinsko z elektronsko tablico ABC, lahko uveljavljajo vračilo naloženega dobroimetja na tem mediju, brez s predpisi odobrenih popustov za nalaganje dobroimetja, ter vračilo neamortizirane vrednosti elektronske tablice ABC najkasneje do 31. decembra 2009.
(2) Upravljavec mora rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega odstavka objaviti v sredstvih javnega obveščanja in na svoji spletni strani v roku 14 dni po uveljavitvi te uredbe. Upravljavec mora zahtevke rešiti najkasneje do 31. maja 2010.
12. člen
(mesečna vinjeta za dvosledna vozila v letu 2009)
Upravljavec lahko kot mesečne vinjete za dvosledna vozila do konca leta 2009 uporablja razpoložljive polletne vinjete za to leto in za ta vozila. V tem primeru se polletna vinjeta na dvoslednem vozilu, na kateri je kot dan začetka njene veljavnosti označen 1. julij 2009 ali kasnejši datum, šteje za mesečno vinjeto.
13. člen
(uveljavitev uredbe)
(1) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2009.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se začnejo sedma, sedemnajsta, dvajseta, enaindvajseta in petintrideseta vrstica tabele v prilogi 1 uredbe uporabljati z dnem predaje v njih navedenih odsekov cestninskih cest v promet.
(3) Z dnem predaje odsekov cestninskih cest iz prejšnjega odstavka v promet prenehajo veljati šesta, šestnajsta, osemnajsta in devetnajsta vrstica tabele v prilogi 1 uredbe.
Št. 00721-12/2009/5
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EVA 2009-2411-0017
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister