Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 7113-0058/2008 Ob-4596/09 , Stran 1625
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je – parcela št. 530/82 k.o. Sevnica, travnik v izmeri 3.896 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1118. Parcela je na večjem južnem delu opredeljena v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja, na manjšem severnem delu pa je opredeljena v območju večjih športnih rekreacijskih in drugih urejenih zelenih površin v mejah urbanistične zasnove naselja. Parcela leži v območju varstva kulturne dediščine. Parcela komunalno ni opremljena. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. 4. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnino iz točke 2. je 21.340,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% davka na dodano vrednost (od vrednosti stavbnega dela zemljišča), ki ga plača kupec. 5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo pri pristojni zemljiški knjigi podan predlog za vknjižbo lastninske pravice. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, dne 7. 7. 2009, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 13. uri. 8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna dražba – k.o. Sevnica«. 9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. 10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi predloži: – podatki o dražitelju, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka oziroma ID za DDV; – kopija osebnega dokumenta oziroma za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (s.p.); – potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine; – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju. Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je potrebno poslati po pošti najkasneje do ponedeljka, 6. 7. 2009 ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, najkasneje do torka, dne 7. 7. 2009, do 12. ure. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne vloge za sodelovanje na javni dražbi. 11. Pravila javne dražbe Nepremičnina pod točko 2. se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, ni bilo izdelano geotehnično poročilo in prodajalec ne jamči za pomanjkljivosti oziroma primernost, zemljišča za gradnjo objektov. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec. Nepremičnine se dražijo z zviševanjem cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena je javna dražba neuspešna. Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Pooblaščena oseba za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 12. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269.

AAA Zlata odličnost