Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 35207-6/2009 Ob-4581/09 , Stran 1637
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Predmet javnega povabila: oddaja prijav za izbor izvajalcev izobraževanj za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov zaradi sprememb predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika. Možnost sodelovanja: k sodelovanju so vabljene pravne osebe oziroma organizacije, ki opravljajo dejavnost izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. imajo sprejet program izobraževanja in pripravljeno gradivo za izvajanje dopolnilnega usposabljanja za nepremičninske posrednike. Program izobraževanja in gradivo morata slediti spremembam zakonodaje na področju nepremičnin (osnove stvarnega prava, zemljiška knjiga, notarske listine pri nepremičninskem posredovanju, stanovanjska zakonodaja, zakon o nepremičninskem posredovanju, davčna ureditev v prometu z nepremičninami, osnove vrednotenja nepremičnin, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, evidentiranje nepremičnin). Program izobraževanja in gradivo za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov morata biti priložena ponudbi; 2. zagotavljajo predavatelje z najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj osem let delovnih izkušenj pri opravljanju strokovnih del iz vsebinskih področij programa strokovnega izpita, za katera so imenovani kot predavatelji za oblikovanje in izvedbo posameznih vsebin; 3. sposobnost organizacije izvedbe izobraževanja – sposobnost ponudnika za izvedbo izobraževanja ter rezultati izobraževanj, ki so bili v zadnjih treh letih uspešno zaključeni in so relevantni s predmetom tega povabila. Za ustrezno referenco ponudnika se šteje priporočilo o kvaliteti uspešno zaključenih izobraževanj v obdobju zadnjih treh let. Imenovanje izvajalcev izobraževanj: izvajalce izobraževanj z aktom o imenovanju imenuje minister za okolje in prostor izmed organizacij, ki so se odzvale javnemu povabilu k sodelovanju in ki izpolnjujejo navedene pogoje. Način in rok predložitve ponudbe: ponudniki za izvajalce izobraževanj naj ponudbe z dokazilom o registraciji opravljanja dejavnosti izobraževanja in ostalimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, pošljejo priporočeno v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – Izbor izvajalcev izobraževanja« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ali vložijo osebno v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48/II. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po objavi. Dodatne informacije dobite po tel. 01/420-23-80. Odpiranje vlog, izbira in rok za obveščanje o izidu: postopek izbire bo izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor. Zbiranje ponudnikov ter njihova izbira se ne izvaja po Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08). O izbiri in imenovanju izvajalcev izobraževanj bodo ponudniki obveščeni pisno najkasneje v roku 45 dni po preteku roka za oddajo ponudbe.