Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2299. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Hrpelje - Kozina, stran 6354.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 in 102/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 76/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 24. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopke za zagotavljanje brezplačnega prevoza šolskih otrok s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje - Kozina.
2. člen
S tem pravilnikom Občina Hrpelje - Kozina določa:
– uporabnike storitev brezplačnega prevoza,
– upravičence do sredstev za brezplačni prevoz,
– območje izvajanja storitev,
– financiranje storitev,
– in drugo v skladu s šolskimi prevozi.
II. NAČINI ORGANIZIRANJA IN IZVAJANJA PREVOZA
3. člen
Šolski prevozi so pod enakimi pogoji dostopni vsem učencem Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje in otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi. Šoloobvezni otroci morajo imeti stalno bivališče v občini Hrpelje - Kozina.
4. člen
Šolski prevozi se izvajajo na območju celotne Občine Hrpelje - Kozina v okviru šolskega okoliša.
Za otroke s posebnimi potrebami se izvaja storitev tudi izven območja Občine Hrpelje - Kozina v skladu z odločbo o usmeritvi.
5. člen
Šolske prevoze za prevoz šoloobveznih otrok opravlja izvajalec storitev, izbran na podlagi javnega naročila. Financirajo se iz sredstev proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
Ostala povračila prevoznih stroškov se staršem sofinancirajo na naslednji način:
– Učencu, ki obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša, pripada povračilo stroškov v višini, kot bi mu pripadalo, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem prebiva.
– V primeru, da ni možno ponuditi organiziranega šolskega prevoza, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje, lahko uveljavijo pravico do brezplačnega prevoza, to je plačila prevoznih stroškov v višini cene vozovnice javnega prevoza. Če javni prevoz tam ni organiziran pa v višini znižane kilometrine na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji stalno bivališče–šola in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
– Kolikor je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se ga učenci na željo staršev ne poslužujejo, starši nimajo pravice do uveljavljanja stroškov.
– Pri določanju načina povračila stroškov, Občina Hrpelje - Kozina sledi ekonomsko upravičeni višini povračila stroškov za izveden prevoz.
Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje, razen v primerih, ko to določi župan.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča Občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina, na podlagi pisnih obrazloženih vlog z ustreznimi dokazili za odobritev brezplačnega prevoza. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Hrpelje - Kozina.
7. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe občinske uprave in se nakazujejo na njihov osebni račun, na podlagi zahtevka upravičenca in poročila o prisotnosti učenca v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
8. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila stroškov, obvestiti občinsko upravo najkasneje v osmih dneh od nastanka.
9. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-9/2009
Hrpelje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost