Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2298. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008, stran 6353.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 24. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2008 z naslednjo višino v EUR:
+-----------------+-------------+-----------------+-------------+
|         |  Bilanca  | Račun finančnih |  Račun  |
|         | prihodkov in|  terjatev in  |financiranja |
|         |  odhodkov |   naložb   |       |
+-----------------+-------------+-----------------+-------------+
|1.Prihodki skupaj| 5.704.550 |    0    |   0   |
+-----------------+-------------+-----------------+-------------+
|2. Odhodki skupaj| 6.659.498 |    0    |   0   |
+-----------------+-------------+-----------------+-------------+
|3. Presežek   |  954.948  |    0    |   0   |
|odhodkov nad   |       |         |       |
|prihodki     |       |         |       |
+-----------------+-------------+-----------------+-------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega      6.103
leta (2007) – (prenesena sredstva na računih iz
leta 2007)
Stanje sredstev na računih 31. 12. tekočega leta    81.750
(2008) – (sredstva na računih, prenesena v leto
2009)
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |KONTO/NAZIV              |    ZNESEK|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   5.704.550|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.278.019|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.970.852|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davek na dohodek in dobiček    |   2.355.291|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davek na premoženje        |    456.357|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    159.204|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.307.167|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    632.443|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Upravne takse           |      806|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni           |      332|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Nedavčni prihodki         |    673.586|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    749.251|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prodaja osnovnih sredstev     |     6.006|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prodaja zemljišč in nematerialnega |    743.245|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |     5.870|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |     5.870|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    655.860|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    655.860|
|    |javno finančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    15.550|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih     |    15.550|
|    |evropskih institucij          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.659.498|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.168.725|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |    244.980|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    39.476|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Blago in storitve         |    869.437|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    14.831|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.707.892|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    24.158|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferji posameznikom      |    612.311|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferji neprofitnim       |    184.315|
|    |organizacijam in ustanovam       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi domači transferji      |    887.106|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   3.180.625|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.180.625|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERJI        |    602.254|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    954.948|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. |       0|
|    |DELEŽEV (75)              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (44)              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN     |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA            |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga      |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |NETO ZADOLŽEVANJE           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2008 naslednje stanje:
Rezervni sklad                   v EUR
----------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 2007               33.383
2. Priliv v letu 2008                0
3. Odliv v letu 2008                 0
4. Stanje na dan 31. 12. 2008           33.383
----------------------------------------------------------
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje-Kozina na dan 31. 12. 2008 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2009-9
Hrpelje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.