Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Ob-4569/09 , Stran 1632
Občina Cerkvenjak na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepa Občinskega sveta občine Cerkvenjak, št. 413-002/2007 z dne 26. 11. 2008, objavlja spremembe in dopolnitve javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Cerkvenjak, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/09, prodaja komunalno opremljenih zemljišč v poslovno obrtni coni (POC) Cerkvenjak. Prvi odstavek točke 1. se spremeni z naslednjim besedilom: Predmet prodaje so nepremičnine – komunalno opremljena stavbna zazidljiva zemljišča navedena v veljavni razpisni dokumentaciji objavljeni na www.cerkvenjak.si. Drugi odstavek točke 2. se spremeni z naslednjim besedilom: Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo ali oddajo osebno v zaprti kuverti do vsakega prvega torka v tekočem mesecu (pričetek z julijem 2009) na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin POC Cerkvenjak«. Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Cerkvenjak, najkasneje do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudb (vsak prvi torek v mesecu). Točka 2. se spremeni z naslednjim besedilom: Pravočasno prispele ponudbe bo naslednji dan po roku za oddajo ponudb (vsako prvo sredo v mesecu) ob 9. uri odprla, pregledala in ocenila komisija. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v z skladu določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala in jih bo zavrgla s sklepom. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. Doda se nova 11. točka z naslednjim besedilom: Razpis je odprt do prodaje vseh zemljišč v POC Cerkvenjak. Doda se nova 12. točka z naslednjim besedilom: Vsa ostala določila iz prvotnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/09, ostajajo v veljavi. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na www.cerkvenjak.si. Vsa dodatna pojasnila na tel. 02/729-57-00, e-mail: obcina@cerkvenjak.si, kontaktna oseba: Vito Kraner, mag.

AAA Zlata odličnost