Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2324. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2008, stran 6431.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08) in 91. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 17. seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna občine Železniki za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2008 obsega:
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                v EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         LETO 2008
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       7.585.001
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            5.037.708
70  DAVČNI PRIHODKI                4.305.916
   700 Davki na dohodek in dobiček        3.798.153
   703 Davki na premoženje             327.633
   704 Domači davki na blago in storitve      180.130
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                731.792
   710 Udeležba na dobičku in dohodku iz      192.740
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.863
   712 Denarne kazni                  710
   713 Prihodki od prodaje blaga in        197.083
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           339.396
72  KAPITALSKI PRIHODKI               67.712
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem.     67.712
   prem.
73  PREJETE DONACIJE                226.120
   730 Prejete donacije iz domačih virov      226.120
   731 Prejete donacije iz tujine
   732 Prejete donacije za odpravo posledic
   poplave
74  TRANSFERNI PRIHODKI              2.253.461
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         8.728.131
40  TEKOČI ODHODKI                1.446.352
   400 Plače in drugi izdatki           281.669
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      44.980
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        953.104
   403 Plačila domačih obresti            8.715
   409 Rezerve                   157.884
41  TEKOČI TRANSFERI               1.694.332
   410 Subvencije                  95.194
   411 Transferi posameznikom in         1.032.886
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organ. in       177.233
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        389.019
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             4.794.355
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.794.355
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             793.092
   430 Investicijski transferi           793.092
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II-)      –1.143.130
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     1.022
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      87.028
   DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    –86.006
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  –
50  ZADOLŽEVANJE                     –
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              62.689
55  ODPLAČILA DOLGA                 62.689
   550 Odplačila domačega dolga           62.689
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –1.291.825
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –62.689
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEK. LETA    3.237.007
-------------------------------------------------------------
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta 2008 znaša 1.925.656,02 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 40.994,76 EUR in denarna sredstva za rezervni sklad za stanovanja 25.663,89 EUR.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2008 se razporedi za dokončanje programov iz leta 2008 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2009.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za leto 2008 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2009-004
Železniki, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.