Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2310. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Litija, stran 6398.

Občinski svet Občine Litija je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) na 27. seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Litija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih vozil na javnih površinah, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest;
– nepravilno parkirano vozilo, za katerega teče postopek odstranitve, je vozilo v smislu 243. člena Zakona o varnosti cestnega prometa;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za nepravilno parkirano vozilo je policist ali občinski redar (razen na državni cesti zunaj naselja);
– lastnik nepravilno parkiranega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana;
– cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa in zakon, ki ureja javne ceste.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek odvoza zapuščenega vozila (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba), na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(2) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec), ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
4. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb zakona, ki ureja področje o varnosti v cestnem prometu (v nadaljevanju: nepravilno parkirano vozilo), odredi odstranitev vozila izvajalcu.
(2) Izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena dolžan odstraniti najkasneje v roku enega dneva po prejemu odredbe.
5. člen
(1) Pred izdajo odredbe je dolžna pooblaščena uradna oseba ugotoviti vse okoliščine, ki so potrebne za izdajo odredbe.
(2) Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– tip in barvo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– lokacijo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– rok odstranitve zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– navedbo osebe, ki je odredbo izdala.
6. člen
(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo ne poškoduje.
(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
7. člen
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza. O odvozu nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo v roku enega dneva po opravljenem odvozu.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
8. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
9. člen
(1) Izvajalec mora voditi ločeni evidenci prevzetih zapuščenih oziroma nepravilno parkiranih vozil.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati:
– podatke o stanju zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila (zapisnik iz drugega odstavka 6. člena tega odloka);
– podatke o datumu in uri odvoza zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o lastniku zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila (če je ta znan);
– potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka;
– potrdilo o plačilu stroškov iz petega odstavka 10. člena tega odloka v primeru nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o datumu in uri predaje zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila lastniku (zapisnik iz drugega odstavka 10. člena tega odloka).
10. člen
(1) Izvajalec preda zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik vozila.
(2) Izvajalec o predaji zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in EMŠO);
– podatke o stanju vozila pri predaji;
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo;
– podpis lastnika vozila.
(3) Lastnik zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe.
(4) Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega in nepravilno parkiranega vozila določi župan s pravilnikom.
(5) Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila poravnati še vse stroške zavarovanja, ter morebitnega obvoza kraja nepravilno parkiranega vozila, razen če dokaže, da mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto.
(6) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva izdaje odredbe iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, se vozilo lahko uniči.
12. člen
(1) Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Litija, najkasneje v treh dneh po poteku trimesečnega roka iz 11. člena tega odloka zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije).
(2) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena breme občinskega proračuna.
V. NADZOR
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na delo izvajalca, izvaja organ občinske uprave, pristojen za nadzor.
(2) Za vodenje postopka o prekrških zoper določbe tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 3. člena, drugega odstavka 4. člena, 8. člena, 9. člena ali prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(2) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 6 člena, 7. člena ali drugega in šestega odstavka 10. člena tega odloka.
(4) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati VI. poglavje Odloka o javnem redu in miru, v katerem je določeno ravnanje z opuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 33/96).
16. člen
Pravilnik iz četrtega odstavka 10. člena tega odloka sprejme župan v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Občina Litija bo s posebnim sklepom v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka določila javne površine, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, skladno s 1. členom tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Litija, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.