Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4704. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
4705. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4706. Sklep o razrešitvi viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
4707. Sklep o imenovanju osmih članic oziroma članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4708. Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4709. Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
4710. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Državne volilne komisije
4711. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
4712. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij - za ugotavljanje politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ- ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
4713. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra (projekt mestne kartice Urbana, sistem za sledenje in nadzor avtobusov javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., fiktivni posel varovanja gospodarske družbe Mercator d.d., elektronizacija študentske prehrane, ki naj bi jo izvajala gospodarska družba Margento R&D d.o.o. itd.), v katerih je Gregor Golobič solastnik ter pri prenosu področja elektronskih komunikacij iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma, da je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič utajil davke, neupravičeno pridobil status kmeta za nakup kmetijskih zemljišč ter pristojnim organom nepopolno prikazal svoje premoženjsko stanje ter njegov izvor, za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma izogibanja plačevanja davkov Republiki Sloveniji, ob svojem aktivnem sodelovanju pri zviševanju davčnih bremen državljanom Republike Slovenije in za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani banke NLB d.d., ki je v večinski državni lasti, za gospodarske družbe v skupini Ultra

Drugi akti

4702. Resolucija o Strategiji za Jadran (ReSJad)
4703. Priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4784. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2010

BANKA SLOVENIJE

4714. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic
4715. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra
4716. Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami
4717. Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje

SODNI SVET

4718. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednikov sodišč

OBČINE

Beltinci

4719. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Beltinci

Braslovče

4720. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Lokan)

Brežice

4721. Odlok o oglaševanju v Občini Brežice

Celje

4722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o.
4723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o.

Črnomelj

4724. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

4725. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009

Gorje

4726. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2010
4727. Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje
4728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Gorje

Grad

4729. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2010
4730. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2010

Grosuplje

4731. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje
4732. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1010/12, 1010/13 in 1010/14, vse k.o. Stranska vas

Hodoš

4733. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Hodoš
4734. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2010
4735. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2010

Ivančna Gorica

4736. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010

Kanal ob Soči

4737. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2010

Kostanjevica na Krki

4738. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009

Kranj

4739. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010
4740. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«

Lendava

4741. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010

Loški Potok

4742. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – II
4743. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2010
4744. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2010

Luče

4745. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2009
4746. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Luče
4747. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Luče
4748. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Luče
4749. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Luče
4750. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Luče

Majšperk

4751. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2010
4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
4753. Sklep o določitvi programske zasnove glasila »Majšperčan – glasilo Občine Majšperk«

Mislinja

4754. Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2010

Naklo

4755. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2009
4756. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju januar–marec 2010
4757. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2010
4758. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2010

Novo mesto

4759. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in digitalizaciji kartografskega dela odloka

Puconci

4760. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2010

Sevnica

4761. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2010
4762. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4763. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
4764. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center Sevnica
4765. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica

Tolmin

4766. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Velika Polana

4769. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2008
4770. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009
4771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana

Veržej

4772. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010

Vipava

4773. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010

Vojnik

4767. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik
4768. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Vojnik«

Vransko

4774. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko
4775. Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko
4776. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2010
4777. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010
4778. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010
4779. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2010

Zavrč

4780. Odlok o porabi proračunske rezerve

Zreče

4781. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2010
4782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2009
4783. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti