Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o., stran 14501.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98 s spremembami), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 s spremembami), 50.b člena v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/98, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 s spremembami), Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 s spremembami), Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95 s spremembami) ter Odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00) so Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 8. 12. 2009, Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 10. 12. 2009, Občinski svet Občine Dobrna na seji dne 14. 12. 2009 in Občinski svet Občine Štore na seji dne 16. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o.
1. člen
Na vseh mestih v Odloku o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o., vključno z naslovom odloka, se spremeni firma javnega podjetja Javne naprave d.o.o. v Simbio, d.o.o.
Nov naslov odloka se tako glasi:
»Odlok o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba posluje z naslednjo firmo:
»SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.«
Skrajšana firma družbe je:
»SIMBIO, d.o.o.«
Sedež družbe je:
Celje
Poslovni naslov družbe je:
Teharska cesta 49, 3000 Celje.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba uporablja žig pravokotne oblike z izpisano skrajšano firmo in poslovnim naslovom.«
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »85,860.000 SIT« preračuna v znesek »1.537.994,99 EUR«.
V drugem odstavku 10. člena se znesek »72,208.260 SIT« preračuna v znesek »1.293.453,79 EUR«.
V drugem odstavku 10. člena se znesek »4,035.420 SIT« preračuna v znesek »72.285,76 EUR«.
V drugem odstavku 10. člena se znesek »7,641.540 SIT« preračuna v znesek »136.881,55 EUR«.
V drugem odstavku 10. člena se znesek »1,974.780 SIT« preračuna v znesek »35.373,89 EUR«.
5. člen
Na novo se uredi šesto poglavje z naslovom »VI. poglavje RAZVOJ IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE« tako, da se glasi:
»VI. NAJEM, UPORABA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE INVESTICIJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
13. člen
Občine – solastnice se zavežejo dati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je objekte in naprave za izvajanje storitev ravnanja z odpadki, odlaganja preostanka odpadkov po obdelavi, ločenega zbiranja odpadkov, za vzdrževanje komunalnih vozil in opreme ter za proizvajanje električne energije (v nadaljevanju javna infrastruktura) s katerimi razpolagajo.
Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občin in se bo namensko uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
14. člen
Na podlagi tega odloka se družbi s 1. 1. 2010 podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi;
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi;
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture,
– vodenje obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture,
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanje javnih naročil,
– izvajanje investicijskih del,
– nadziranje investicij.
Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka.
15. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 13. in 14. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka.«
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se znesek »14.000,00 SIT« spremeni v znesek »50,00 EUR«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanje pogodbe)
Na podlagi določb novega Slovenskega računovodskega standarda (v nadaljevanju: SRS) 35 (2006), ki po letu 2009 več ne dopušča izkazovati javno infrastrukturo kot sredstva v upravljanju, so se občine – solastnice in družba dogovorile, da posebna pogodba iz 13. člena Odloka o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o. preneha veljati na dan 31. 12. 2009 in da družba v skladu z določili SRS 35.38. (2006) na dan 1. 1. 2010 prenese infrastrukturo iz svojih poslovnih knjig v knjige občin – solastnic.
8. člen
(uveljavitev nove pogodbe)
Pogodba iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o. se sklene do 1. 1. 2010.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da ima na dan 1. 1. 2010 družba infrastrukturo v najemu in v uporabi za izvajanje javne službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za objavo odloka poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 019-1/2009
Celje, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
 
Župan
Občine Dobrna
Milan Brecl l.r.
 
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost