Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4776. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2010, stran 14608.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 100/08 – odl. US in 79/09), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je župan Občine Vransko dne 15. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2010
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vransko (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2010 do sprejetja proračuna Občine Vransko za leto 2010, oziroma najkasneje do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 109/08; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Vransko za leto 2009 (Uradni list RS, št. 21/09), Odlokom o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) v nadaljevanju: odlok o proračunu.
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja so prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca lanskega leta. Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/09) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2009 ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk, kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani. Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2010.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 do uveljavitve poračuna Občine Vransko za leto 2010, oziroma do 31. marca 2010.
Št. 4102/2009
Vransko, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost