Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4734. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2010, stran 14513.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZSJP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08 ZJF-D) in 29. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je župan Občine Hodoš dne 7. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Hodoš v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZSJP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Hodoš za leto 2009 (Uradni list RS, št. 20/09).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
--------------------------------------------------------------
  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun
                         januar–marec
                             2010
--------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        108.291
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)              65.980
 70 DAVČNI PRIHODKI 60.880
  700 Davki na dohodek in dobiček          58.788
  703 Davki na premoženje               1.572
  704 Domači davki na blago in storitve         520
  706 Drugi davki                     0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI                  5.100
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od         831
  premoženja
  711 Takse in pristojbine                –7
  712 Denarne kazni                    0
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        0
  714 Drugi nedavčni prihodki             4.276
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                  105
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       105
  721 Prihodki od prodaje zalog              0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in           0
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE                    0
  730 Prejete donacije iz domačih virov          0
  731 Prejete donacije iz tujine             0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                42.207
  740 Transferni prihodki iz drugih         42.207
  javnofinančnih institucij
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         216.320
 40 TEKOČI ODHODKI                   49.458
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       20.402
  401 Prispevki delodajalcev za socialno       3.525
  varnost
  402 Izdatki za blago in storitve          23.334
  403 Plačila domačih obresti             2.197
  409 Rezerve                       0
 41 TEKOČI TRANSFERI                  19.693
  410 Subvencije                     0
  411 Transferi posameznikom in           15.786
  gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in     1.662
  ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi          2.245
  414 Tekoči transferi v tujino              0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI               145.448
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      145.448
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI               1.721
  430 Investicijski transferi             1.721
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –108.029
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
--------------------------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              0
  750 Prejeta vračila danih posojil            0
  751 Prodaja kapitalskih deležev             0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije          0
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
  DELEŽEV (440+441+442+443)
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         0
  DELEŽEV
  440 Dana posojila                    0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in          0
  naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova          0
  privatizacije
  443 Povečanje namenskega premoženja v          0
  javnih skladih in drugih osebah javnega
  prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)              119.880
 50 ZADOLŽEVANJE                   119.880
  500 Domače zadolževanje              119.880
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             3.502
 55 ODPLAČILA DOLGA                   3.502
  550 Odplačila domačega dolga            3.502
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       8.349
  RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0
  ali +
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         116.378
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    108.029
--------------------------------------------------------------
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.       7.873
  PRETEKLEGA LETA
  9009 Splošni sklad za drugo
--------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 462/09-LO
Hodoš, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost