Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4784. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2010, stran 14614.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvedbo petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2010
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki jih morajo zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenja živali v letu 2010 izvesti:
– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije),
– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci vzorčenja netopirjev,
– izvajalci odlova prostoživečih ptic,
– izvajalci peroralnega cepljenja lisic s koncesijo,
– izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih vrst in
– imetniki živali.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) z odločbo po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe.
(2) Veterinarska organizacija mora pred začetkom izvajanja del iz te odredbe obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(3) Veterinarske organizacije morajo mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz te odredbe v računalniški program EPI centralnega informacijskega sistema VURS (v nadaljnjem besedilu: računalniški program EPI).
(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu za pretekli mesec uradnemu veterinarju OU VURS predloži predlog računa za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec, iz katerega mora biti razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku, in predlog priloge k računu, katere obrazec je objavljen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si. Predlog računa za opravljena dela po tej odredbi je del skupnega predloga računa za izvajanje del v skladu z določili koncesijskih pogodb.
(5) Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz računalniškega programa EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te odredbe opravljena v skladu z določbami te odredbe ter to potrdi s podpisom računa do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec praviloma na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun izdala. Po potrditvi računa veterinarska organizacija usklajeno prilogo k računu posreduje v elektronski obliki na naslov porocila.vurs@gov.si.
3. člen
(1) NVI mora mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz 25. in 26. člena te odredbe v računalniški program EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe mora NVI poslati v računalniški program EPI do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) NVI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec predloži glavnemu uradu VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS) zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec.
4. člen
Ostali izvajalci iz 1. člena te odredbe, ki opravljajo dela po tej odredbi, morajo poročati v skladu z določili pogodb o izvedbi del.
5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI morajo o odvzemu vzorcev v skladu s to odredbo izpolniti obrazec »Zapisnik o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu«, ki je sestavni del računalniškega programa EPI. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani VURS.
(2) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka spremnega dopisa za analizo iz računalniškega programa EPI, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je vzorce odvzel) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu, mora veterinarska organizacija vpisati tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi (tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.
(3) Označevanje vzorcev po tej odredbi mora potekati v skladu s pravilnikom, ki ureja računalniški program EPI.
6. člen
(1) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji. Cepljenje se opravi v skladu z navodili proizvajalca.
(2) Veterinarska organizacija mora podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, ime cepiva, ime proizvajalca cepiva, rok uporabnosti in kontrolno številko cepiva ter številko zapisnika) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu.
7. člen
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(2) Živali, razen perutnine, čebel in rib, pri katerih se jemljejo vzorci, morajo biti individualno označene s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znamkami, biti tetovirane oziroma označene na način, ki omogoča njihovo nedvoumno prepoznavnost v zvezi z rezultati preiskav.
8. člen
Veterinarska organizacija mora krvne vzorce pri posameznih vrstah živali na istem gospodarstvu jemati istočasno za vse preiskave in hkrati opraviti tudi druge predpisane ukrepe iz te odredbe.
9. člen
Veterinarske organizacije in NVI morajo podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in jih varovati kot poslovno tajnost.
10. člen
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe mora NVI poslati uradnemu veterinarju OU VURS, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 25., 26., 27. in 28. člena te odredbe mora NVI poslati pristojnemu OU VURS, s katerega je bil vzorec poslan, in GU VURS.
11. člen
Stroški za izvedbo te odredbe se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
12. člen
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 220/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 155), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Preiskavo na BSE je treba opraviti:
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, v starosti nad 24 mesecev iz prve in druge alinee točke 2.1. I. Dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES (zakol v sili in zakol živali, ki kažejo klinične znake bolezni pri ante mortem pregledu). Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goved, preiskave opravi NVI;
– pri poginulih in usmrčenih govedih v starosti nad 24 mesecev iz točke 3.1. I. Dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave;
– pri vseh govedih, starejših od 48 mesecev, ki so bila zaklana v okviru programa izkoreninjenja bolezni in niso kazala kliničnih znakov BSE. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje goved, preiskave opravi NVI;
– pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(3) Laboratorijsko testiranje iz tega člena je treba izvesti z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
13. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske goveje levkoze, je treba:
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post-mortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave. Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
14. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20% čred; program vzorčenja pripravi VURS, preiskave opravi NVI;
– prijaviti primere abortusov govedi, za katere se sumi, da so posledica bruceloze in jih poslati v preiskavo na brucelozo; v ta namen mora veterinar izpolniti obrazec za prijavo abortusov pri govedu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te odredbe.
(2) V čredah iz prve alinee prejšnjega odstavka, ki so uradno proste bruceloze, se preiskava ne opravi na moških živalih, ki so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar veterinarske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja OU VURS, ki po uradni dolžnosti izda odločbo imetniku živali, s katero odredi, da lahko gredo ta goveda le neposredno v zakol in se ne smejo uporabljati kot plemenske živali.
15. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati vsa goveda, starejša od 6 tednov v 33% čred; program vzorčenja pripravi VURS, intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali, najpozneje do 12. novembra 2010;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri post-mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI.
16. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi goved v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prve alinee 14. člena te odredbe.
(3) Program entomoloških preiskav na prisotnost vektorjev za bolezen modrikastega jezika pripravi NVI, potrdi pa ga VURS. Preiskave opravi NVI in o njih poroča v skladu s programom.
17. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, mora o tem pisno, z obrazložitvijo, obvestiti OU VURS.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
18. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Preiskati je treba vse ovce in koze, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(3) Preiskati je treba vse poginule ali usmrčene ovce in koze, starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(4) Preiskati je treba minimalno število usmrčenih ovac oziroma koz, ki so starejše od 18 mesecev ali pri katerih je skozi dlesen predrl en stalni sekalec, v skladu z odločbo uradnega veterinarja v okviru zatiranja TSE v tropu. Minimalno število je določeno v Prilogi III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(5) Preiskati je treba vse ovce in koze, zaklane za prehrano ljudi, ki so starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla dva stalna sekalca, v skladu z odločbo uradnega veterinarja v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v tropu. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave opravi NVI.
(6) Zagotoviti je treba dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorne teste) vseh pozitivnih primerov TSE. Preiskave opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Evropska komisija.
(7) Laboratorijsko testiranje iz prvega do petega odstavka tega člena je treba izvesti z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
(8) Z metodo genotipizacije – A iz Priloge 2, ki je sestavni del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah; vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave;
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu ovac v tropih iz prejšnje alinee; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi NVI;
– odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu številu ovac v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(9) Z metodo genotipizacije – B iz Priloge 2 je treba določiti genotip pri najmanj 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih ovcah in pri vseh primerih atipičnega praskavca pri ovcah. Program naključnega vzorčenja pripravi NVI, potrdi pa ga VURS. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
19. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati krvne vzorce 5% drobnice, starejše od 6 mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi VURS.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
20. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi drobnice v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prejšnjega člena.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
21. člen
(1) Na klasično prašičjo kugo in bolezen Aujeszkega je treba na prašičerejskih gospodarstvih z več kot 500 plemenskimi svinjami vsako četrtletje preiskati po 15 vzorcev krvi pitancev in po 25 vzorcev krvi izločenih plemenskih svinj. Vzorce krvi za preiskave odvzamejo pri pitancih in plemenskih svinjah, izločenih v klanje, uradni veterinarji v klavnicah, pri plemenskih svinjah, izločenih za nadaljnjo rejo, pa veterinarske organizacije. Preiskave opravi NVI.
(2) Na ostalih prašičerejskih gospodarstvih se vzorci krvi za preiskave na klasično prašičjo kugo in bolezen Aujeszkega odvzamejo v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(3) Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge se preišče tudi 1% pogina prašičev, ki ga zbira veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(4) Na bolezen Aujeszkega je treba preiskati tudi merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(5) Vzorce krvi iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 26. novembra 2010.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
22. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vse jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic, nojev, pegatk, jerebic in matične jate fazanov, in sicer:
– na gospodarstvih, ki imajo nad 350 živali;
– v naseljih, kjer so gospodarstva, ki imajo nad 350 živali;
– v fazanerijah;
– v rejah nojev.
(2) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
23. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi v:
– matičnih jatah – 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– jatah nesnic konzumnih jajc – 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva v času vzreje, pri starosti jate 12 do 18 tednov;
– jatah pitovne perutnine – 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi, najmanj enkrat letno;
– rejah nojev, ki so vključene v program iz 24. člena te odredbe.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI. Preiskave v rejah nojev se opravijo na vzorcih, odvzetih v skladu s programom iz 24. člena te odredbe.
24. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, NVI, lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom, izvajalci odlova prostoživečih ptic in izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih vrst. Preiskave opravi NVI.
(2) Veterinarske organizacije odvzamejo vzorce krvi pri perutnini najpozneje do 26. novembra 2010.
VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
25. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi (VHS) in infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN) je treba odvzeti in preiskati ovarialno in semensko tekočino vseh plemenskih jat postrvi in lipanov.
(2) V ribogojnicah, ki kupujejo ikre, vršijo promet oziroma trgujejo z živimi ribami, je treba na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno vzorčiti in preiskati organe 30 rib dovzetnih vrst v času, ko je temperatura vode v ribogojnici pod 14 °C.
(3) NVI opravi klinični pregled, odvzame vzorce in opravi preiskave.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
26. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba enkrat letno klinično pregledati vse čebelje družine na lokaciji vzrejališč matic in čebelje družine plemenilnih postaj.
(2) Na prisotnost malega panjskega hrošča je treba enkrat letno klinično pregledati vse čebelje družine, drobir, panje, skladiščeno satje in čebelnjake na lokaciji vzrejališč matic in plemenilnih postaj.
(3) NVI opravi klinični pregled in če je potrebno, odvzame vzorce ter opravi preiskave.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH PTICAH
27. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati lisice, uplenjene v skladu s programom VURS. VURS sporoči število vzorcev za posamezno lovsko upravljavsko območje Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS). ZGS v letnih načrtih lovsko upravljavskega območja določi upravljavcem lovišč število vzorcev, ki jih morajo oddati veterinarskim organizacijam. V primeru pozitivnega rezultata se opravi izolacija in diferenciacija virusa.
(3) Lisice, poslane v preiskavo na steklino, je treba pregledati tudi na prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles in jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja ter določiti starost živali.
(4) Veterinarske organizacije so dolžne sprejeti lisice iz drugega odstavka tega člena in jih s spremnim dopisom za analizo iz računalniškega programa EPI in spremnim obrazcem, ki ga izpolni uplenitelj in je dostopen na spletni strani VURS, oddati VHS za nadaljnje preiskave na steklino. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem, ki ga izpolni uplenitelj, se jih ne pošlje v preiskavo.
(5) Dokler je celotno ozemlje Republike Slovenije določeno kot okuženo s steklino, morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, in jih oddati VHS.
(6) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
(7) Sistematični nadzor na prisotnost European Bat Lyssavirus (EBLV) v populaciji netopirjev se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzame izvajalec vzorčenja netopirjev, preiskave opravi NVI.
28. člen
(1) Skladno s programom, ki ga pripravi VURS, je treba odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega.
(2) Statistično podlago za pripravo programa pripravi ZGS, ki VURS posreduje podatke o letnem odvzemu divjih prašičev po upravljavcih lovišč.
(3) Na prisotnost virusov klasične prašičje kuge in bolezni Aujeszkega je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče, ki jih pobere VHS.
(4) Vzorce krvi odvzamejo lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu s programom VURS, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
29. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce brisov odvzamejo:
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci odlova prostoživečih ptic,
– NVI.
(3) NVI vnese podatke o odvzetih vzorcih v računalniški progam EPI in opravi preiskave.
IX. IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA UGOTAVLJANJA VZROKA POGINA
30. člen
(1) Sistematično ugotavljanje vzrokov pogina se izvaja v skladu s programom dela, ki ga pripravi NVI za vsako regionalno enoto posebej in ga potrdi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI.
(3) NVI mora uradnemu veterinarju OU VURS predložiti poročilo o opravljenih preiskavah in vzrokih pogina iz tega člena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
X. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI
31. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti za bolezen dovzetne živali na antraksovih distriktih oziroma za bolezen dovzetne živali, ki se krmijo s krmo, ki izvira z antraksovih distriktov. Antraksove distrikte določi VURS in jih objavi na spletni strani VURS.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se živali žene na pašo oziroma vsaj tri tedne pred pričetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z antraksovih distriktov.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Do vzpostavitve računalniškega programa EPI – aplikacija CEPLJENJA morajo veterinarske organizacije o izvedenih preventivnih cepljenjih iz te odredbe mesečno poročati OU VURS do desetega dne v mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del te odredbe.
33. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-39/2009
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-2311-0024
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost