Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4763. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica, stran 14572.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08, (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09).
2. člen
(globe)
V 53. členu se besedilo tega člena v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Z globo 600 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba – izvajalec:
– če ne izvaja javnih pooblastil v zvezi izvajanja nalog izvajalca javne službe, kot je navedeno v 8. členu tega odloka,
– če ne izvaja javnih pooblastil v zvezi izvajanja nalog soglasodajalca po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, kot je navedeno v 10. členu tega odloka,
– če ravna ob prekinitvi odvajanja odpadnih voda ob nastali okvari ali načrtovanih gradbenih delih na javni kanalizaciji v nasprotju z določbami 27. člena tega odloka,
– če obračuna storitev prevzema in ravnanja z blatom iz pretočnih greznic in MČN, ter obračun odvoza in čiščenja komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic v nasprotju z določbami 31. člena tega odloka in ne obvesti uporabnike na način, kot je določen v 33. členu tega odloka,
– če opusti določene naloge oziroma ne izvaja javne službe, kot je določeno s 36. členom tega odloka,
– če ne sklene pogodbe z industrijskim uporabnikom in ne obračuna čiščenje industrijske odpadne vode, kot to določa 48., 49. in 50. člen tega odloka,
– če ne obračuna storitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda v skladu z 51. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
(3) Z globo 600 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik:
– če nima urejene interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka in teh objektov in naprav ne vzdržuje, kot to določa 17. člen tega odloka,
– če se ne priključi na javno kanalizacijo na območjih, kjer je le ta zgrajena, v skladu z določbami 18. člena tega odloka,
– če ne zagotovi predhodno čiščenje industrijske odpadne vode po predpisih o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v skladu z 18. členom tega odloka;
– če ne uredi odvod in čiščenje odpadnih voda z izgradnjo MČN oziroma nepretočnih greznic na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, ter ne pridobi potrdila in strokovne ocene o obratovanju MČN, kot to določa 29. člen tega odloka,
– če ne omogoči izvajalcu ali od njega pooblaščenemu izvajalcu teh storitev prevzem blata oziroma komunalne odpadne vode, kot je navedeno v 33. členu tega odloka,
– če odlaga blato iz pretočnih greznic in MČN, ter komunalno odpadno vodo, v nasprotju s 35. členom tega odloka,
– če kot lastnik stavbe ali koristnik storitve javne službe po pogodbenem razmerju z lastnikom, ne uredi priključitve objekta na javno kanalizacijo, MČN ali nepretočno greznico, ter ne izvaja obveznosti, ki so določene v drugem odstavku 38. člena tega odloka,
– če izvaja dela v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja ali izvaja ostale aktivnosti, katerih posledica so poškodbe na objektih in omrežju javne kanalizacije, ali če posega v obstoječe interno kanalizacijsko omrežje drugih uporabnikov ali celo preprečuje njihov odvod odpadnih voda v javno kanalizacijo, kot to določa 39. člen tega odloka,
– če kot industrijski uporabnik po določbi 42. člena tega odloka ne posreduje poročila o obratovalnem monitoringu izvajalcu javne službe, kot to določa 43. člen tega odloka,
– če kot industrijski uporabnik po določbi 42. člena tega odloka ne zagotovi predpisano število meritev kvalitete odpadne vode in rezultate le teh ne posreduje izvajalcu javne službe v skladu s 44. členom tega odloka,
– če kot industrijski uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadne vode, ki ne ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter pri tem ne zagotovi ustrezno stopnjo predčiščenja v skladu s prvim odstavkom 45. člena tega odloka, ter če pred vsako spremembo tehnološkega procesa, ki vpliva na kvaliteto in količino odpadne vode ne pridobi soglasje izvajalca javne službe, kot to določa drugi odstavek 45. člena tega odloka,
– če kot industrijski uporabnik ne uredi in vzdržuje kontrolno merilno mesto pred izpustom industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, kot to določa 46. člen tega odloka,
– če kot industrijski uporabnik ne sklene pogodbe z izvajalcem javne službe z načinom obračunavanja, kot to določa 48., 49. in 50. člen tega odloka,
– če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne službe, kot to določa 51. člen tega odloka,
– če kot lastnik obstoječe stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, glede na roke določene v uredbi o MČN, ne zagotovi čiščenja odpadnih voda v MČN ali zbiranje v nepretočni greznici v skladu s 55. členom tega odloka,
– če kot investitor stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, po 1. 1. 2009 ne zagotovi čiščenja odpadnih voda v MČN ali zbiranje v nepretočni greznici, kot to določa 56. člen tega odloka.
(4) Z globo 400 EUR se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznik:
– če nima urejene interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka in teh objektov in naprav ne vzdržuje, kot to določa 17. člen tega odloka,
– če se ne priključi na javno kanalizacijo na območjih, kjer je le ta zgrajena, v skladu z določbami 18. člena tega odloka,
– če ne uredi odvod in čiščenje odpadnih voda z izgradnjo MČN oziroma nepretočnih greznic na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, ter ne pridobi potrdila in strokovne ocene o obratovanju MČN, kot to določa 29. člen tega odloka,
– če ne omogoči izvajalcu ali od njega pooblaščenemu izvajalcu teh storitev prevzem blata oziroma komunalne odpadne vode, kot je navedeno v 33. členu tega odloka,
– če odlaga blato iz pretočnih greznic in MČN, ter komunalno odpadno vodo, v nasprotju s 35. členom tega odloka,
– če kot lastnik stavbe ali koristnik storitve javne službe po pogodbenem razmerju z lastnikom, ne uredi priključitve objekta na javno kanalizacijo, MČN ali nepretočno greznico, ter ne izvaja obveznosti, ki so določene v drugem odstavku 38. člena tega odloka,
– če izvaja dela v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja ali izvaja ostale aktivnosti, katerih posledica so poškodbe na objektih in omrežju javne kanalizacije, ali če posega v obstoječe interno kanalizacijsko omrežje drugih uporabnikov ali celo preprečuje njihov odvod odpadnih voda v javno kanalizacijo, kot to določa 39. člen tega odloka,
– če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne službe, kot to določa 51. člen tega odloka,
– če kot lastnik obstoječe stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, glede na roke določene v uredbi o MČN, ne zagotovi čiščenja odpadnih voda v MČN ali zbiranje v nepretočni greznici v skladu s 55. členom tega odloka,
– če kot investitor stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, po 1. 1. 2009 ne zagotovi čiščenja odpadnih voda v MČN ali zbiranje v nepretočni greznici, kot to določa 56. člen tega odloka.«
3. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0080/2009
Sevnica, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost