Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2009, stran 14612.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1) je Občinski svet Občine Zreče na 23. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08 in 55/09) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
--------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Proračun
                           leta 2009
--------------------------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     8.843.891,77
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.893.285,41
 70   DAVČNI PRIHODKI              4.317.603,00
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.403.153,00
    703 Davki na premoženje           478.300,00
    704 Domači davki na blago in storitve    414.150,00
    706 Drugi davki               22.200,00
 71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.575.682,41
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    203.549,34
    premoženja
    711 Takse in pristojbine           3.300,00
    712 Denarne kazni               3.000,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  389.451,48
    714 Drugi nedavčni prihodki         976.381,59
 72   KAPITALSKI PRIHODKI             596.500,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  590.000,00
    721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      6.500,00
    neopredmet. dolgoročnih sredstev
 73   PREJETE DONACIJE              776.410,87
    730 Prejete donacije iz domačih virov    776.410,87
    731 Prejete donacije iz tujine          0,00
 74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.577.695,49
    740 Transferni prihodki iz drugih      565.675,22
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz  1.012.020,27
    sred. proračuna EU
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       8.855.447,95
 40   TEKOČI ODHODKI              2.521.539,05
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    444.534,48
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    74.615,51
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve     1.961.114,06
    403 Plačila domačih obresti          7.275,00
    409 Rezerve                 34.000,00
 41   TEKOČI TRANSFERI             1.977.018,78
    410 Subvencije                81.000,00
    411 Transferi posameznikom in       1.257.401,94
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam   202.313,84
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      436.303,00
    414 Tekoči transferi v tujino           0,00
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI           4.173.369,94
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.173.369,94
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           183.520,18
    431 Invest. transferi pravnim in fizičnim  102.476,00
    osebam, ki niso proračunski porabniki
    432 Invest. transferi proračunskim      81.044,18
    uporabnikom
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –11.556,18
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
--------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
    750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
    752 Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0,00
    441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0,00
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
 50   ZADOLŽEVANJE                   0,00
    500 Domače zadolževanje              0,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 55   ODPLAČILA DOLGA               159.874,00
    550 Odplačila domačega dolga        159.874,00
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –171.430,18
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –159.874,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    11.556,18
--------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   185.135,46
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
--------------------------------------------------------------
                               «
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/2008-60
Zreče, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost