Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4745. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2009, stran 14530.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 17. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2009
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2009, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v evrih
----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun
                           leta 2009
----------------------------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        3.072.800
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.535.715
 70  DAVČNI PRIHODKI                1.453.485
    700 Davki na dohodek in dobiček
    703 Davki na premoženje
    704 Domači davki na blago in storitve
 71  NEDAVČNI PRIHODKI                 82.230
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja
    711 Takse in pristojbine
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki
 72  KAPITALSKI PRIHODKI                11.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 74  TRANSFERNI PRIHODKI               981.182
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
    iz sredstev EU
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          3.072.800
 40  TEKOČI ODHODKI
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve
    403 Obresti
    409 Rezerve
 41  TEKOČI TRANSFERI
    410 Subvencije
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI
    431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
    osebam, ki niso prorač. uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       0
----------------------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA        0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
    750 Prejeta vračila danih posojil           0
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         0
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         0
    DELEŽEV
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE        0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE                      0
 50  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA                    0
 55  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                0
 IX.  SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –544.903
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             0
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    -544.903,00
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                544.903,00
----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2009
Luče, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost