Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

4785. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija
4786. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
4787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
4881. Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike
4882. Pravilnik o prevozih pacientov
4883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi

USTAVNO SODIŠČE

4788. Odločba o ugotovitvi, da je del četrtega odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in sklepa Upravnega sodišča
4789. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 49. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da drugi odstavek 10. člena v zvezi s Prilogo 3 ter deveti odstavek 49.č člena tega zakona nista v neskladju z Ustavo
4790. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4791. Priporočilo o dejanskih prenosnih hitrostih širokopasovnega dostopa do interneta
4792. Priporočilo o pogodbenih razmerjih med operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij, operaterji posredniki oziroma operaterji preprodajalci in izvajalci javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ter končnimi uporabniki
4884. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
4885. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4793. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4794. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010

Divača

4795. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Divača
4796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
4797. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4798. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dol pri Ljubljani

4799. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010
4800. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Dolenjske Toplice

4801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
4802. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
4803. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
4804. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
4805. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice
4806. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra

Horjul

4807. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2010

Kobarid

4808. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2010

Komen

4809. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Komen

Koper

4810. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010
4811. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010

Kozje

4812. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje
4813. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično
4814. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve
4815. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2010

Kranj

4816. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
4817. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Krško

4818. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2010

Ljubljana

4819. Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4820. Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
4821. Sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Arhitekturnega muzeja Ljubljana
4822. Sklep o ugotovitvi javnega interesa, da se projekt Center sodobnih umetnosti – Rog izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva
4823. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Center sodobnih umetnosti – Rog

Ljutomer

4824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Logatec

4825. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Medvode

4826. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2010

Mirna Peč

4827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
4828. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mirna Peč

Naklo

4829. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
4830. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Naklo

Novo mesto

4831. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2010

Postojna

4832. Sklep o soglasju k spremembi cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki na območju Občine Postojna

Prebold

4833. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2010
4834. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Puconci

4835. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2009

Ravne na Koroškem

4836. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2010
4837. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem v letu 2010
4838. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem

Rečica ob Savinji

4839. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010

Semič

4840. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2010

Sevnica

4841. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2010
4842. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2010
4843. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2010
4844. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4845. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

4847. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009
4848. Odlok o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010
4849. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2010
4850. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010

Šempeter-Vrtojba

4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009
4852. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
4853. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
4854. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2010
4855. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2010

Škofja Loka

4856. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Škofja Loka
4857. Odlok o javni gasilski službi v Občini Škofja Loka
4858. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009
4859. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2010
4860. Sklep o cenah najemnin za zemljišča za leto 2010
4861. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2010

Tabor

4876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku za območje Občine Tabor
4877. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
4878. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za leto 2010

Tišina

4862. Odlok o socialni pomoči v Občini Tišina
4863. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje na Center za socialno delo Murska Sobota
4864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
4865. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4866. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2009 in 2010
4867. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2010

Tolmin

4868. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin

Tržič

4869. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital

Turnišče

4879. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010

Zavrč

4870. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2010

Zreče

4871. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2010
4872. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2010

Železniki

4873. Odlok o javnem redu in miru v Občini Železniki
4874. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2010
4875. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2010

Žiri

4880. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2010

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti