Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4856. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Škofja Loka, stran 14713.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB-1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1) Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in spr.) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 25. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) s ciljem preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic teh nesreč v Občini Škofja Loka.
(2) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem zaščite, reševanja in pomoči v skladu z načeli varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na osnovi veljavne zakonodaje.
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV
3. člen
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se usposabljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
4. člen
Kdor sodeluje in je pozvan k izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko sredstev javnega obveščanja, telefona ali preko sredstev javnega alarmiranja, mu pripadajo pravice in ima dolžnosti, ki izhajajo iz zakona.
5. člen
(1) Delodajalec je dolžan delavcu iz 4. člena omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja in ga zaradi tega ne sme materialno oškodovati, premestiti na drugo delovno mesto ali odpustiti.
(2) Delodajalec ima pravico do refundacije stroškov v skladu z zakonom.
6. člen
Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z dajanjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.
III. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
7. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka sprejme program – načrt in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.
8. člen
Predlog programa letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti Občine Škofja Loka, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.
9. člen
(1) Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Oceno ogroženosti za območje Občine Škofja Loka izdela pristojni organ občinske uprave.
(3) Na podlagi ocene ogroženosti občine oziroma ocen ogroženosti za posamezno nevarnost, izdela isti organ skladno z veljavno zakonodajo načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.
IV. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
10. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) ali policijo (tel. št. 113) o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo je opazil ali je zanjo izvedel.
11. člen
Občina Škofja Loka zagotavlja opremo, sredstva za delovanje sistema zvez (enoten sistem zvez zaščite in reševanja) in sredstva za alarmiranje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sistem javnega alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi skladno z veljavno zakonodajo.
V. ZAŠČITNI UKREPI
12. člen
Pristojni občinski organi skladno z veljavno zakonodajo skrbijo za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč.
13. člen
V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite občine. Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih.
14. člen
(1) Občina Škofja Loka zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ali sredstev za preživetje in se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe.
15. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Škofja Loka, ki morajo izdelati načrte v skladu veljavno zakonodajo, morajo pristojnim občinskim organom posredovati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.
16. člen
(1) Zaščita prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se organizira z gradnjo zaklonišč, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov in drugimi prilagoditvami obstoječih primernih prostorov.
(2) Ob nevarnosti mora biti zaklonišče pripravljeno za uporabo v 24 urah.
(3) Gradnja, vzdrževanje, uporaba zaklonišč, nadzor nad primernostjo zaklonišč in pripravljenost za uporabo se izvaja ter financira v skladu z določili zakona.
17. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Škofja Loka. Izvedeni morajo biti ukrepi za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino.
18. člen
(1) Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
(2) V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
VI. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
19. člen
(1) Občina Škofja Loka skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s štabom za Civilno zaščito. Prav tako skrbi za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
(2) V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč,
– vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VII. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Javna gasilska služba v Občini Škofja Loka
20. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter določene naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo Prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Škofja Loka.
(2) Občina Škofja Loka jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
(3) Pravice in dolžnosti Prostovoljnih gasilskih društev, Občinskega gasilskega poveljstva in Gasilske zveze Škofja Loka ureja veljavna zakonodaja in Odlok o javni gasilski službi v Občini Škofja Loka.
2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
21. člen
(1) Občinski svet določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije skladno z veljavno zakonodajo, za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanje in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) Župan sklene pogodbo z gospodarsko družbo, zavodom ali drugo organizacijo, ki jo je določil občinski svet za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
22. člen
(1) Podrobnosti o opravljanju nalog v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in njegovimi podzakonskimi akti, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznostih se določi v pogodbah.
(2) Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
3. Enote Civilne zaščite
23. člen
(1) Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Škofja Loka so organizirane kot enoten sistem, ki ga vodi poveljnik Civilne zaščite občine z 8 do 10 članskim štabom.
(2) Skladno z zakonodajo se osnujejo potrebne enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Škofja Loka. Uradno se formirajo in organizirajo s sklepom, ki ga sprejme župan.
VIII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
24. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan, v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite občine ali njegov namestnik. Enaki postopki se uporabljajo tudi v primerih, če mobilizacijo odredi Vlada Republike Slovenije.
25. člen
(1) Občina Škofja Loka zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v zakonsko opredeljenih časih, ki so določeni za štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno delovanje in ostalih enot ter služb.
(2) Prostovoljna gasilska društva in Zdravstveni dom Škofja Loka zagotavljata 24-urno pripravljenost, v kateri se zagotavlja izvoz (odhod) gasilskih enot za pomoč v predpisanih izvoznih časih po prejemu obvestila o nesreči.
IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI ŠKOFJA LOKA
26. člen
Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči sta dela logično in tehnično enotnega procesa, ki zajema množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.
27. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka ima v sistemu varstva naslednje pristojnosti in naloge:
– v proračunu zagotovi sredstva za nadomestila plač pripadnikom Civilne zaščite,
– z odlokom uredi izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju,
– sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– v proračunu zagotovi sredstva za investicije v javna zaklonišča,
– določi, da enote, službe, druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo, če izpolnjujejo predpisane pogoje,
– enoti, službi ali drugi operativni sestavi društva ali drugi nevladni organizaciji, ki opravljajo naloge oziroma javne službe, določi rok za odpravo pomanjkljivosti,
– enoti, službi ali drugi operativni sestavi društva ali drugi nevladni organizaciji, ki opravljajo naloge oziroma javne službe, ki v roku ne odpravi pomanjkljivosti, odpove opravljanje nalog oziroma javne službe,
– določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo ustrezne kadre in sredstva za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– organizira (ustanovi) enote Civilne zaščite,
– lahko organizira stalne ali začasne strokovne skupine, komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov in opravljanje drugih strokovnih nalog,
– v proračunu zagotovi sredstva za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč.
28. člen
Župan Občine Škofja Loka ima v sistemu varstva naslednje pristojnosti in naloge:
– zagotovi, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih,
– v načrtih zaščite in reševanja v skladu z oceno ogroženosti določi vrsto in obseg sorazmernega dela priprav,
– določi gospodarske družbe, zavode in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja in jih ne obvezujejo določila zakona,
– pridobiva podatke državne statistike za načrtovanje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
– preko regijskega centra za obveščanje ali neposredno lahko zahteva, da mediji brez odlašanja brezplačno v skladu z zakonom, ki ureja medije, posredujejo javnosti zahteve, pozive, razglase, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč,
– odredi evakuacijo prebivalstva,
– izjemoma lahko odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način,
– organizira svetovalno službo za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite,
– sklene pogodbo z gospodarsko družbo, zavodom ali drugo organizacijo, ki jo je določil občinski svet za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči, s katero se določi njihovo sodelovanje in obveznosti pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči,
– imenuje izmed strokovnjakov po posameznih področjih stalne ali začasne komisije za ocenjevanje škode po predpisani metodologiji ob naravnih ali drugih nesrečah v občini,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– določi vrsto in obseg sil za zaščito in reševanje skladno z zakonodajo,
– imenuje poveljnika Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
29. člen
(1) Poveljnik Civilne zaščite občine ima naslednje pristojnosti in naloge:
– preko regijskega centra za obveščanje ali neposredno lahko zahteva, da mediji brez odlašanja brezplačno v skladu z zakonom, ki ureja medije, posredujejo javnosti zahteve, pozive, razglase, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč,
– v nujnih primerih lahko odredi evakuacijo prebivalstva,
– odloči o aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči,
– vodi Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči,
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– predlaga imenovanje štaba Civilne zaščite,
– za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč lahko določi vodjo intervencije,
– med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi:
– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
– vstop v stanovanje,
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje,
– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
– uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje,
– porušitev objekta oziroma posek drevja,
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
(2) Poveljnik Civilne zaščite občine ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti.
(3) Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
30. člen
Občinska uprava Občine Škofja Loka ima naslednje pristojnosti in naloge:
– izdela načrte zaščite in reševanja,
– Upravi RS za zaščito in reševanje sporoča podatke za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predpisan način,
– organizira neobvezne oblike usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
X. FINANCIRANJE
31. člen
(1) Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Škofja Loka za to področje.
(2) Višino sredstev določi Občinski svet Občine Škofja Loka z občinskim proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
32. člen
(1) Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške intervencije in zaščitnih ukrepov. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, aktiviranih s stani odgovorne osebe, posreduje župan Občine Škofja Loka. Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).
(2) Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab Civilne zaščite Občine Škofja Loka. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
33. člen
(1) Občina Škofja Loka organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
(2) Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
34. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske družbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofja Loka.
XII. NADZOR IN INŠPEKCIJA
35. člen
Nadzor nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v Občini Škofja Loka.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
(1) Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in so v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške intervencije in zaščitnih ukrepov,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
(2) V primeru, ko je za ogroženost oziroma nesrečo odgovorno več povzročiteljev in njihovega deleža ni mogoče ugotoviti, krijejo stroške povzročitelji v enakih deležih.
37. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-1/2009
Škofja Loka, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost