Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4816. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 14681.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 16. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Kranj, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti do treh let in
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
3. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
5. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto in med šolskim letom ob oblikovanju novega oddelka. Javni vpis novincev vrtec uskladi z občino ustanoviteljico.
6. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, na oglasni deski vrtca in posreduje v objavo sredstvom javnega obveščanja ter Mestni občini Kranj.
7. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vloge dobijo vlagatelji na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletni strani vrtca.
8. člen
Vlagatelji oddajo vlogo na upravi vrtca ali jo pošljejo po pošti.
9. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
10. člen
Vrtec posreduje pristojnemu organu občine za namen vzpostavitve centralne evidence vpisanih in vključenih otrok v vrtce na območju Mestne občine Kranj in za namen ugotavljanja potreb in razpoložljivih kapacitet prostih mest v vrtcih na območju Mestne občine Kranj naslednje podatke:
– osebno ime in naslov prebivališča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– EMŠO otroka,
– datum vpisa otroka v vrtec,
– datum vključitve otroka v program vrtca.
11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe, o predložitvi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
12. člen
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta, če je bil le-ta podaljšan. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
13. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev, če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest in med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalne liste in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
14. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– predstavnik sveta staršev,
– predstavnik ustanovitelja,
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s sklepom.
Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člani komisije.
15. člen
Komisija se mora sestati v 15 dneh po izteku roka za prijavo vpisa otrok. Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna.
Na seji sta lahko prisotna ravnatelj in pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice odločanja.
16. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
17. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej odloči o sprejemu otrok s posebni potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
19. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec – doseženega števila točk sprejeti v vrtec, in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v vrtec.
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Ne glede na čakalno listo vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na naknadno prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
20. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
21. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
22. člen
Na seji se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega koledarskega leta ali na dan oblikovanja novega oddelka, skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec, spisek otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, število zavrnjenih otrok za sprejem v vrtec z razlogom zavrnitve, določitev vrstnega reda prednosti otrok, ki so bili zavrnjeni,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
23. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa o usmeritvi ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
| Zap. |   |                   | Število |
| št. |   |       Kriteriji       | točk  |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|    |   |Prebivališče (upošteva se ena izmed |     |
|    |   |variant)               |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|1.   |a)  |Otrok in starši imajo stalno     | 50 točk |
|    |   |prebivališče na območju Mestne občine|     |
|    |   |Kranj.                |     |
|    |b)  |Otrok v enostarševski družini ima  |     |
|    |   |skupaj s staršem stalno prebivališče |     |
|    |   |v Mestni občini Kranj.        |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|2.   |   |Otroci obeh zaposlenih staršev    | 15 točk |
|    |   |oziroma zaposlene matere samohranilke|     |
|    |   |ali očeta samohranilca in otroci   |     |
|    |   |staršev s statusom študenta.     |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|3.   |   |Otroci iz socialno, vzgojno in    |     |
|    |   |materialno ogroženih družin:     | 10 točk |
|    |a)  |Mati samohranilka ali oče      | 10 točk |
|    |   |samohranilec, ki sam skrbi za otroka.|     |
|    |b)  |Dlje časa trajajoča težja bolezen v |     |
|    |   |družini, invalidnost oziroma druga  |     |
|    |   |specifikacija (na podlagi potrdila  |     |
|    |   |pristojne službe).          |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|4.   |   |Otroci, ki jim je odložen vpis v   | 9 točk |
|    |   |osnovo šolo.             |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|5.   |   |Otroci, ki so bili v preteklem letu | 8 točk |
|    |   |na listi zavrnjenih v vrtec oziroma |     |
|    |   |enoto.                |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|6.   |   |Otroci, katerih prebivališče je v  | 12 točk |
|    |   |krajevni skupnosti ustrezne enote  |     |
|    |   |vrtca. Če v krajevni skupnosti ni  |     |
|    |   |ustrezne enote vrtca, velja enako, če|     |
|    |   |starši prosijo za vpis v najbližji  |     |
|    |   |krajevni skupnosti, kjer se nahaja  |     |
|    |   |ustrezna enota.           |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|    |   |Upošteva se ena izmed variant.    |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|7.   |a)  |Starši otrok z enim ali več otroki, | 7 točk |
|    |   |ki že obiskujejo Kranjske vrtce.   |     |
|    |b)  |Starši otrok z enim ali več otroki, |     |
|    |   |ki že obiskujejo vrtec pri OŠ oziroma|     |
|    |   |šolo.                |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|8.   |   |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje  | 6 točk |
|    |   |leto pred vstopom v šolo z      |     |
|    |   |upoštevanjem šolskega okoliša / vrtci|     |
|    |   |pri OŠ.               |     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
|9.   |   |Starši otrok, ki sočasno vpisujejo  | 1 točka |
|    |   |dva ali več otrok, za vsakega otroka.|     |
+-------+-----+-------------------------------------+---------+
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
24. člen
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
25. člen
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14-ih dni pred želenim datumom izpisa.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o sprejemu otrok v Kranjske vrtce in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel svet zavoda dne 31. 5. 2004 in h kateremu je dal soglasje Svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 14. 7. 2004,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec ob šoli in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel svet zavoda OŠ Franceta Prešerna 28. 9. 2006,
– Pravilnik o sprejemu otrok v oddelke vrtca pri Osnovni šoli Simona Jenka Kranj in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel sveta zavoda 24. 10. 2006,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtca Orehek in Mavčiče pri OŠ Orehek Kranj in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel sveta zavoda 27. 6. 2006,
– Pravilnik o sprejemu otrok v oddelke vrtca pri Osnovni šoli Stražišče Kranj – podružnica Besnica in Žabnica in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel svet zavoda 19. 10. 2006,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel svet zavoda 28. 9. 2006 ter
– Sklep o sestavi in načinu dela komisije ter kriterijih za sprejem otrok v vrtec, h kateremu je dal soglasje Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 28. 3. 2007.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-520/09-2-(47/09)
Kranj, dne 16. decembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost