Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4869. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital, stran 14726.

Na podlagi 19., 20., in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09), 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital (Uradni list RS, št. 7/03, 37/03, 58/03, 5/04) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital
1. člen
Občina Tržič, ustanovitelj javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič (v nadaljevanju; zavod Revital), ugotavlja,
– da je bil na podlagi 31. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital (Uradni list RS, št. 7/03, 37/03, 58/03, 5/04 – v nadaljevanju; Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Revital), za v.d. direktorja imenovan Ignac Primožič, uni. dipl. inž. arh., ki je imel dolžnost priglasiti vpis ustanovitve zavoda Revital v sodni register ter opraviti priprave za začetek dela zavoda Revital,
– da je bil zavod Revital v sodni register vpisan dne 23. 5. 2003,
– da se svet zavoda Revital ni nikoli konstituiral,
– da niso bili organizirani niti drugi organi zavoda Revital,
– da ni bil sprejet statut zavoda Revital.
2. člen
(1) Občina Tržič (v nadaljevanju; ustanovitelj) s tem odlokom na podlagi 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Revital, v zavodu Revital spremeni naslednje podatke, vpisane v sodno poslovnem registru AJPES:
– spremeni se ime zavoda, ki se odslej glasi: Javni zavod za turizem Tržič,
– skrajšano ime zavoda se odslej glasi: JZT Tržič,
– z vpisom v sodno poslovnem registru AJPES se uskladi sedež, ki se odslej glasi: Tržič in poslovni naslov, ki se odslej glasi: Trg svobode 18, Tržič,
– spremeni in uskladi se z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti dejavnost zavoda in sicer se nova dejavnost vnese v Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Tržič.
(2) Zaradi sprememb, sprejetih v prejšnjem odstavku, ustanovitelj sprejme nov Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Tržič, v katerem v celoti uredi vse statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem Javnega zavoda za turizem Tržič. Z dnem uveljavitve novega Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Tržič preneha veljati dosedanji Odlok o ustanovitvi javnega zavoda– Zavod za prenovo mesta Tržič Revital (Uradni list RS, št. 7/03, 37/03, 58/03, 5/04). Besedilo novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Tržič se tako glasi:
»O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič ustanavlja Javni zavod za turizem Tržič (v nadaljevanju – zavod), katerega namen je opravljanje dejavnosti na področju turizma na območju Občine Tržič.
(2) Ustanovitelj zavoda je Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (v nadaljevanju – ustanovitelj).
(3) S tem odlokom ustanovitelj zaradi ustanovitve Javnega zavoda za turizem Tržič po prvem odstavku tega člena, spreminja Zavod za prenovo mesta Tržič Revital, ki je bil dne 23. 5. 2003 vpisan v sodni register pod vložno številko 1/07242/00 Okrožnega sodišča v Kranju in je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital (Uradni list RS, št. 7/03, 37/03, 58/03, 5/04).
2. člen
(1) Zavod je pravna oseba in je ustanovljen za nedoločen čas.
(2) Ime zavoda: Javni zavod za turizem Tržič.
(3) Skrajšano ime zavoda: JZT Tržič.
(4) Sedež zavoda: Tržič.
(5) Poslovni naslov zavoda:Trg svobode 18, 4290 Tržič.
(6) Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, določena s statutom zavoda.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
(1) Zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja, in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma v Občini Tržič, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
1. Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
2. spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Občini Tržič,
3. načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Občini Tržič,
4. posredovanje turističnih storitev, prodaje aranžmajev in spominkov,
5. spodbujanje razvoja, urejanje, upravljanje in vzdrževanje objektov turistične infrastrukture,
6. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
7. organizacija in izvajanje prireditev,
8. vodenje in koordinacija turistične vodniške službe na ravni turističnega območja Občine Tržič,
9. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
10. druge storitve, ki se v Občini Tržič brezplačno nudijo turistom,
11. druge naloge na podlagi predpisov Občine Tržič.
(2) Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena v skupino O/84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred O/84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.
(3) Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela.
4. člen
(1) Zavod za opravljanje dejavnosti in storitev, ki jih določa prejšnji člen, opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti naslednje dejavnosti:
18.110   Tiskanje časopisov;
18.120   Drugo tiskanje;
18.130   Priprava za tisk in objavo;
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
46.180   Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov;
46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov;
47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah;
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom;
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
58.110   Izdajanje knjig;
58.130   Izdajanje časopisov;
58.140   Izdajanje revij in druge periodike;
58.190   Drugo založništvo;
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj;
59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
      filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj;
59.140   Kinematografska dejavnost;
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij;
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
63.120   Obratovanje spletnih portalov;
63.990   Drugo informiranje;
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin;
68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami;
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
      pogodbi;
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo;
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike;
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij;
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora;
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja;
77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup;
77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
      in zakup;
79.110   Dejavnost potovalnih agencij;
79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj;
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti;
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti;
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije;
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti;
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje;
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
90.010   Umetniško uprizarjanje;
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje;
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
91.020   Dejavnost muzejev;
91.030   Varstvo kulturne dediščine;
92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
93.110   Obratovanje športnih objektov;
93.190   Druge športne dejavnosti;
93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov;
93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
94.120   Dejavnost strokovnih združenj;
94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij;
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
      nerazvrščene.
(2) Dejavnosti zavoda se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(3) Zavod lahko opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj v zvezi z opravljanjem registriranih dejavnosti oziroma dejavnosti in storitev iz 3. člena, vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti in da se ne omejuje osnovnega namena objektov in naprav, s katerimi se v javnem interesu zaradi zadovoljevanja javnih potreb zagotavlja dejavnost pospeševanja turizma.
III. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
5. člen
(1) Ustanovitelj zavodu ob ustanovitvi zagotovi osnovna sredstva za delovanje v višini 10.000 EUR ter poslovne prostore in opremo.
(2) Zavod ustanovitelju odgovarja za upravljanje s premoženjem.
6. člen
(1) Dejavnosti zavoda se financirajo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz sredstev državnega in evropskega proračuna ter iz drugih javnih virov,
– iz lastnih prihodkov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sofinanciranja ponudnikov turističnih storitev,
– iz donacij, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določene s tem odlokom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa.
(3) Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja. Višino sredstev ustanovitelj določi na podlagi letnega programa dela ter letnega finančnega načrta, ki ju potrdi svet zavoda.
(4) Zavod mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnost, izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma ustanovitelj zagotavlja namenski vir financiranja iz:
– dela koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni Občini Tržič in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.
(2) Za izvajanje dejavnosti zavoda ustanovitelj zagotavlja sredstva za:
– financiranje plač in materialnih stroškov za zaposlene,
– za pokrivanje drugih stroškov.
(3) Ustanovitelj in zavod skleneta pogodbo, s katero opredelita obseg financiranja za namene iz prvega in drugega odstavka tega člena na osnovi letnega programa dela zavoda, ki ga potrdi svet zavoda. Pri ugotavljanju obsega sredstev za plače se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi sistemizacije odobril ustanovitelj ter obvezna izplačila po kolektivni pogodbi.
IV. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
8. člen
(1) Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja za opravljanje in razvoj te dejavnosti ter obnovo, vzdrževanje in razvoj objektov, ki jih ima v upravljanju oziroma uporabi ali v lasti. Del prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni tudi za plače.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, ki jo zavod opravlja kot javno službo, odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodno poslovnem registru, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z razpolaganjem in obremenjevanjem nepremičnega premoženja v njegovi lasti ali lasti ustanovitelja, ki ga ima zavod v uporabi oziroma upravljanju.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
VI. PREMOŽENJE
10. člen
(1) Premoženje s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju in uporabi na podlagi pogodbe z ustanoviteljem. Zavod s tem premoženjem razpolaga skladno s pogodbo, ki jo zavod in ustanovitelj skleneta skladno z veljavno zakonodajo na tem področju.
(2) Zavod je premoženje iz prejšnjega odstavka dolžan uporabljati in upravljati v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka in s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so za tekoče leto predvidena v proračunu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
12. člen
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda ter vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje k letnemu programu dela ter letnemu finančnemu načrtu zavoda,
– daje soglasje o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki,
– odloča o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda,
– nadzoruje delo direktorja in vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje v zvezi s pravnimi posli v zvezi z razpolaganjem in obremenjevanjem nepremičnega premoženja,
– se seznani s poslovnim poročilom in zaključnim računom zavoda,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena izvaja župan ustanovitelja.
(3) Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
13. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti finančni načrt, letni program dela in poslovno poročilo,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– voditi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo.
IX. ORGANI ZAVODA
14. člen
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor;
– strokovni svet.
(2) Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil, se v zavodu lahko organizira strokovna služba.
(3) Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
(4) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
Svet zavoda
15. člen
(1) Svet zavoda ima 5 članov, in sicer 3 člane imenuje ustanovitelj, 1 je predstavnik zaposlenih, 1 pa je predstavnik zainteresirane javnosti. Dokler zavod nima vsaj 3 zaposlenih, svet zavoda deluje v sestavi preostalih 4 članov.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet ustanoviteljice na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(3) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določi statut zavoda.
(4) Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje občinski svet ustanovitelja na predlog strokovnega sveta zavoda izmed oseb, ki se prijavijo na javni poziv. Javni poziv pripravi in objavi direktor zavoda. Mandat predstavnika zainteresirane javnosti traja 4 leta.
(5) Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta zavoda, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta zavoda na prvi seji.
(6) Svet zavoda odloča z absolutno večino glasov svojih članov.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, razen mandat prvega predstavnika zainteresirane javnosti, ki v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 26. člena traja eno leto. Mandat posameznega člana začne teči z dnem prve seje sveta zavoda po njegovem imenovanju.
(8) Člani sveta zavoda so po preteku mandata lahko ponovno imenovani v svet zavoda največ dvakrat, razen predstavnik zaposlenih, ki je lahko v svet zavoda imenovan večkrat.
16. člen
(1) Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti naslednje naloge in pristojnosti:
1. sprejema statut zavoda ter njegove spremembe,
2. imenuje in razrešuje direktorja zavoda ter v.d. direktorja,
3. sprejema letni program dela ter program razvoja zavoda,
4. sprejema letni finančni načrt,
5. daje soglasja v skladu z drugim odstavkom 21. člena tega odloka,
6. daje predhodno soglasje k pravnim poslom v zvezi z razpolaganjem in obremenjevanjem nepremičnega premoženja zavoda,
7. sprejme poslovno poročilo in zaključni račun zavoda,
8. po predhodnem soglasju občinskega sveta občine ustanoviteljice odloča o najemanju posojil,
9. nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
10. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
11. je dolžan skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ zagotoviti notranjo revizijo poslovanja, lahko pa predlaga tudi izredno revizijo poslovanja,
12. ocenjuje delo direktorja,
13. obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
14. ustanovitelju predlaga spremembe tega odloka,
15. sprejema druge splošne akte zavoda ter opravlja druge, z zakonom, tem odlokom ali pravili zavoda določene zadeve.
(2) Svet zavoda za zadeve od 1. do 4. točke prejšnjega odstavka potrebuje soglasje ustanovitelja.
17. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se neupravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– če postane poslovno nesposoben ali če umre.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval.
Strokovni svet
18. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet. Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo predstavniki stroke s področja dela zavoda. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda na predlog direktorja.
(2) Strokovni svet ima najmanj tri in največ devet članov.
(3) Pristojnosti in naloge, način dela, način imenovanja ter trajanje mandatov članov strokovnega sveta se natančneje opredelijo v statutu zavoda.
Direktor
19. člen
(1) Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
(2) Direktorja izbere svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter ga imenuje po predhodnem soglasju ustanovitelja. Javni razpis objavi svet zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) V primeru, da direktorju mandat predčasno preneha in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto. Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
20. člen
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev iz Zakona o javnih uslužbencih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj sedem let delovnih izkušenj s področja turizma,
– obvlada najmanj en svetovni jezik,
– izpolnjuje druge pogoje, določene v sistemizaciji.
(2) Podrobnejše pogoje ureja statut zavoda.
21. člen
(1) Direktor ima naslednje pristojnosti in naloge:
1. načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
2. pripravi letni program dela in finančni načrt,
3. sprejema kadrovski načrt,
4. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in načrt investicijskega vzdrževanja,
5. sprejema akt o organizaciji dela ter akt o sistemizaciji delovnih mest,
6. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
7. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
8. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
9. pripravi letno poročilo o realizaciji letnega programa dela in finančnega načrta,
10. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
11. pripravi statut zavoda oziroma njegove spremembe,
12. in opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.
(2) K aktom iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
22. člen
(1) Direktor je pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja samostojen ter v imenu in za račun zavoda v okviru registriranih dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
(2) Izjemo od prejšnjega odstavka predstavljajo pravni posli razpolaganja s nepremičnim premoženjem zavoda, ki ga zavod upravlja oziroma ga ima v uporabi ali v lasti. Za te posle mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
(3) Direktor mora svoje delo opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja, za svoje delo pa je odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
23. člen
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je bil zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
24. člen
(1) Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
(2) Statut sprejme in spreminja svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, skladne s tem odlokom, statutom in zakonom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Vršilec dolžnosti direktorja izvede vse priprave za začetek dela zavoda, zlasti pa ima dolžnost v sodno poslovni register priglasiti vpis zavoda v skladu s spremembami po tem odloku.
26. člen
Pred prvo sejo sveta zavoda:
– prvega predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda imenuje Območna obrtna zbornica Tržič z enoletnim mandatom,
– se predstavnika zaposlenih izbere v skladu s tretjim odstavkom 15. člena,
– se predstavnika ustanovitelja imenuje v skladu z drugim odstavkom 15. člena.
27. člen
(1) Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih po začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Prvo sejo sveta zavoda, na kateri člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda, skliče vršilec dolžnosti direktorja.
28. člen
(1) Svet zavoda sprejeme statut najkasneje v 6 mesecih po konstituiranju sveta zavoda. K statutu da soglasje ustanovitelj.
(2) Za zadeve, ki niso urejene v tem odloku veljajo določbe Zakona o zavodih ter drugi predpisi na področju zavodov ter turizma.
29. člen
O statusnih spremembah zavoda odloča ustanovitelj.«
3. člen
(1) Z dnem veljavnosti tega odloka se razreši dosedanji v.d. direktorja zavoda Revital Ignac Primožič, uni. dipl. inž. arh. Za v.d. direktorja Javnega zavoda za prenovo mesta Tržič se z dnem veljavnosti tega odloka imenuje Petro Hladnik, rojena 24. 6. 1976, stanujoča Kovorska cesta 29, Tržič.
(2) Mandat v.d. direktorja traja do imenovanja direktorja oziroma največ 1 leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-2-0028/2008-410
Tržič, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost