Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, stran 14662.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H), (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 26. redni seji dne 30. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (Uradni list RS, št. 61/96, 17/00, 63/08) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev šole in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev so v svetu zavoda zastopani v naslednjem razmerju: 3 predstavniki strokovnih delavcev centralne šole, in sicer po 1 predstavnik iz vsakega triletja; 1 predstavnik strokovnih delavcev podružničnih šol; 1 predstavnik drugih delavcev šole.
Izraza »strokovni delavci« in »drugi delavci« se uporabljata v skladu Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H), (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09).
Predstavnike ustanoviteljev imenuje Občinski svet Občine Divača.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev izvolijo člani sveta staršev izmed sebe. Kandidate lahko predlaga vsak član sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino glasov članov sveta staršev, ki so volili.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.«
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (Uradni list RS, št. 61/96, 17/00, 63/08) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»V svet šole se najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) Uradni list RS, št. 58/09, 64/09, 65/09), izvolita še dva predstavnika delavcev.
Svet šole nadaljujejo svoje delo do poteka mandata.
Članom sveta šole, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) Uradni list RS, št. 58/09, 64/09, 65/09) in članom, ki so izvoljeni v skladu s prvim odstavkom tega člena poteče mandat s potekom mandata sveta.«
3. člen
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0018/2009-05
Divača, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost