Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

Ob-8296/09 , Stran 3222
1. Naročnik – koncedent: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, e-pošta: Obcina.bloke@siol.net, tel. 70-98-918. 2. Predmet koncesije: pogrebna in pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč. Območje izvajanja gospodarske javne službe je celotno območje Občine Bloke, na katerem sta pokopališči pri Fari in Sveta Trojica. Mrliška vežica je v Novi vasi. 3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let in se lahko podaljša za največ polovico roka. 4. Pogoji za podelitev koncesije: ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet koncesije in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 5. Ponudba mora vsebovati: podatke, dokazila, izjave, skladno z razpisno dokumentacijo. 6. Prevzem razpisne dokumentacije: ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na elektronski naslov: obcina.bloke@siol.net. Razpisna dokumentacija bo posredovana interesentom po elektronski pošti. 7. Merila za izbiro ponudnika: višina koncesijske dajatve (v odstotku od letnega prometa brez DDV). Za letni promet se štejejo prihodki od pobiranja najenmin grobov ter najemnin za uporabo mrliške vežice. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo koncesijsko dajatev. Kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako višino koncesijske dajatve, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji. 8. Prijava na razpis: razpis bo veljaven, če do razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilna kandidatura. 9. Rok za prijavo na razpis: ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 28. 1. 2010, do 10. ure. Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, na katerem je prilepljen obrazec opreme ponudbe, ki je priložen na koncu razpisne dokumentacije. 10. odpiranje in vrednotenje ponudb: strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 28. 1. 2010, ob 10.30, v prostorih Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, sejna soba.

AAA Zlata odličnost