Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4785. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija, stran 14625.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08) ter 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obseg sredstev, namenjen za plačilo delovne uspešnosti iz naslova razlike med prihodki in odhodki pri prodaji blaga in storitev na trgu ter nejavne prihodke iz opravljanja javne službe in njihov obseg, namenjen plačilu delovne uspešnosti zaposlenih javnih uslužbencev, v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah na področju kulture.
2. člen
(obseg)
(1) Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se lahko nameni največ 60 odstotkov razlike med prihodki in odhodki preteklega leta, ki jih ima javni zavod, javni sklad oziroma javna agencija iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(2) Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev javnih zavodov, javnih skladov oziroma javnih agencij na vseh področjih kulturnih dejavnosti v javnem sektorju v Republiki Sloveniji na trgu, se lahko nameni tudi nejavne prihodke iz izvajanja javne službe, in sicer v višini:
– največ 25 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v knjižnicah in arhivih,
– največ 15 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v gledališčih, muzejih, galerijah, kulturnih domovih, v Slovenski filharmoniji, Narodni in univerzitetni knjižnici, Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Filmskem skladu Republike Slovenije, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in na Radio televiziji Slovenija,
– največ 10 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v zavodih za varstvo kulturne dediščine, Arboretumu Volčji potok, Filmskem studiu Viba film in v Kobilarni Lipica.
3. člen
(opredelitev)
(1) Med nejavne prihodke iz naslova izvajanja javne službe, ki se jih lahko nameni za plačilo delovne uspešnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, štejejo nejavni prihodki od:
– vstopnin in abonmajev,
– plačil za odkupe predstav in razstav,
– prodaje publikacij v okviru javne službe,
– prodaje replik in promocijskega materiala v okviru javne službe,
– članarin in zamudnin v knjižnicah,
– kotizacij za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe,
– plačil za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi,
– fotokopiranja, mikrofilmanja, snemanja in digitaliziranja gradiva ter dostopa do zbirk,
– licenčnin,
– odstopa pravic za predvajanje filmov,
– izvajanja del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), pri muzejih pa tudi izvajanja konservatorsko-restavratorskih del na premični kulturni dediščini, če se dela financirajo iz državnega proračuna, ki ni namenjen kulturi,
– sponzorjev in donatorjev iz Slovenije in tujine za javno službo,
– gospodarskih družb, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda,
– oglaševanja v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa,
– televizijskega glasovanja.
(2) V primeru spora zaradi nejasnosti ali se določena vrsta prihodkov iz izvajanja javne službe šteje med nejavne prihodke, o uvrstitvi med nejavne prihodke odloči ministrica, pristojna za kulturo.
4. člen
(izkazovanje prihodkov za plačilo delovne uspešnosti)
(1) Obseg sredstev in viri financiranja za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe se za posamezno poslovno leto izkazujejo na obrazcu, ki je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Uporabnik proračuna predloži obrazec iz prejšnjega odstavka organu upravljanja skupaj z letnim poročilom.
(3) Letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, skupaj z obrazcem iz prvega odstavka uporabnik proračuna v 30 dneh od sprejetja pošlje ustanovitelju.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(prenehanje pravilnika)
Z datumom začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenije (Uradni list RS, št. 7/09).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 0070-22/2009/10
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-3511-0050
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost