Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4808. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2010, stran 14670.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je župan Občine Kobarid dne 17. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2010
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2009 (Uradni list RS, št. 24/09) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 79/09, 98/09).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------------+----------------------------------+--------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|Skup.    |Naziv konta            |   Proračun|
|podsku.   |                 | januar–marec|
|Konto,   |                 |     2010|
|podkon.   |                 |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI        |   1.023.926|
|      |(70+71+72+73+74)         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    924.996|
+------------+----------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI          |    767.354|
|      |(700+701+702+703+704+705+706)   |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK  |    697.187|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |703 DAVEK NA PREMOŽENJE      |    45.310|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |    24.857|
|      |STORITVE             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |    157.642|
|      |(710+711+712+713+714)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI|    92.063|
|      |OD PREMOŽENJA           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |      188|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |712 DENARNE KAZNI         |     2.088|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    54.553|
+------------+----------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    43.056|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB   |     1.085|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ     |    41.971|
+------------+----------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)    |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI        |    55.874|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |   1.247.566|
+------------+----------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |    353.648|
|      |(400+401+402+403+404+409)     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    88.478|
|      |ZAPOSLENIM            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |    14.317|
|      |SOCIALNO VARNOST         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |    242.303|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |     3.975|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |409 REZERVE            |     4.575|
+------------+----------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |    404.739|
|      |(410+411+412+413+414)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |410 SUBVENCIJE          |     3.900|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |    219.298|
|      |GOSPODINJSTVOM          |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |    26.696|
|      |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |    154.845|
+------------+----------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |    420.412|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |    420.412|
|      |SREDSTEV             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |    68.767|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    53.887|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    14.880|
|      |PRORAČ. UPOR.           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK-    |   –223.640|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN |      564|
|      |PRODAJE KAP. D. (750+751+752)   |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČ.    |      199|
|      |KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)  |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |      365|
|      |(IV.-V.)             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |       |
|      |(I.+IV.) – (II.+V.)        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)  |    11.725|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |   –235.000|
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-|       |
|      |(II.-V.-VIII.)          |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |    –11.725|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)|    223.640|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  |    235.000|
|      |KONEC PRETEKLEGA LETA       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-50/08
Kobarid, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost