Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

Št. 11867/09 Ob-8304/09 , Stran 3221
Zaporedna št. 1 Parc. št. 2224/1, travnik, v izmeri 1399 m2, vpisana pri vl. št. 1441, k.o. Slavina. Zemljišče se po planu nahaja v območju proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 75.546,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 2236, travnik, v izmeri 1734 m2, vpisana pri vl. št. 1441, k.o. Slavina. Zemljišče se po planu nahaja v območju proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 93.636,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na zemljišču se nahajajo pomožni objekti, ki niso last prodajalca. Predmet prodaje je samo zemljišče brez objektov. Zaporedna št. 3 Parc. št. 304/1, njiva, v izmeri 244 m2 in parc. št. 304/2, travnik, v izmeri 267 m2, obe vpisani pri vl. št. 1970, k.o. Bovec. Zemljišči se po planu nahajata v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišč znaša 34.020,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1358, njiva, v izmeri 80 m2, vpisana pri vl. št. 1127, k.o. Bovec. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč (nezazidano), izklicna cena zemljišča znaša 3.564,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 392/9, njiva, v izmeri 8935 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče na območju gospodarske cone ČE02-4/1 (IG), izklicna cena zemljišča znaša 375.792,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 1791/1, travnik, v izmeri 644 m2, vpisana pri vl. št. 368, k.o. Črmošnjice. Zemljišče je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje in površine za poselitev, območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 8.640,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 703/2, njiva, v izmeri 742 m2, vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št. 704/4, njiva, v izmeri 482 m2, vpisana pri vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 44.064,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 703/3, njiva, v izmeri 580 m2, vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št. 704/5, njiva, v izmeri 418 m2, vpisana pri vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.928,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 9 Parc. št. 703/4, njiva, v izmeri 584 m2, vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št. 704/6, njiva, v izmeri 409 m2, vpisana pri vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.748,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 703/5, njiva, v izmeri 609 m2, vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št. 704/7, njiva, v izmeri 390 m2, vpisana pri vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.964,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 11 Parc. št. 703/6, njiva, v izmeri 641 m2, vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št. 704/8, njiva, v izmeri 350 m2, vpisana pri vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.676,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 2463, travnik, v izmeri 2380 m2, vpisana pri vl. št. 2488, k.o. Beltinci. Zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 53.550,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 13 Parc. št. 89/2, gozd, v izmeri 1002 m2, vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 24.048,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico napeljave vodovoda. Zaporedna št. 14 Parc. št. 782/2, travnik, v izmeri 2119 m2, vpisana pri vl. št. 449, k.o. Grajska vas, do 943/2119. Zemljišče je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje zelenih površin, izklicna cena zemljišča znaša 28.290,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 1. 2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-12/2009 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap.št. 1, 2, 3 in 4 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 85. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.št. 12 in 13 obstaja predkupna pravica občine. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap.št. 14 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo Sklad z solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma noben izmed solastnikov ponudbe ne bodo sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 14. 1. 2010 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).

AAA Zlata odličnost