Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4881. Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike, stran 14743.

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – Odl. US, 24/01, 54/08 in 35/09) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa program in potek preizkusa iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike Odvetniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilo: preizkus), sestavo komisij, zapisnik o poteku preizkusa in druga vprašanja v zvezi z načinom opravljanja preizkusa.
2. člen
(komisija)
Preizkus se opravlja pred komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
Predsednik in člana komisije imajo vsak po tri namestnike.
Predsednika, člana in njihove namestnike imenuje upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije izmed odvetnikov za dobo pet let.
3. člen
(določitev datuma opravljanja preizkusa)
Ko Odvetniška zbornica Slovenije prejme vlogo za opravljanje preizkusa iz 9. točke drugega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu, odredi predsednik zbornice ali od njega pooblaščena oseba datum opravljanja izpita in o tem obvesti kandidata.
Preizkusi se izvajajo enkrat mesečno.
4. člen
(potek preizkusa)
Preizkus se izvaja ustno kot preverjanje znanja iz področij iz 9. točke drugega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu.
Pri področju poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, se preverja poznavanje temeljnih vprašanj zakona ter poznavanje določb Statuta Odvetniške zbornice Slovenije.
Pri področju poznavanja odvetniške tarife se preverja poznavanje splošnega dela in temeljev posameznih poglavij odvetniške tarife.
Pri področju poznavanja Kodeksa odvetniške poklicne etike Odvetniške zbornice Slovenije se preverja poznavanje temeljnih določb tega predpisa.
5. člen
(uspeh preizkusa)
Po končanem preizkusu komisija oceni znanje kandidata iz vsakega posameznega področja z oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
S skupno oceno »je opravil« se oceni kandidat, ki je uspešno opravil vsa tri področja preizkusa.
6. člen
(zapisnik)
O poteku preizkusa eden od članov komisije piše zapisnik, v katerem so navedeni ime, priimek in naslov kandidata, sestava komisije, ocena vsakega področja in skupna ocena preizkusa.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
7. člen
(obvestilo o rezultatu preizkusa)
Rezultat preizkusa ustno razglasi predsednik komisije takoj po končanem preizkusu.
8. člen
(odstop od preizkusa)
Če kandidat k opravljanju preizkusa neopravičeno oziroma brez upravičenega razloga ne pristopi, se šteje, da preizkusa ni opravil.
9. člen
(ponovni poskus in število pristopov)
Kandidat, ki preizkusa ne opravi, ga lahko opravlja ponovno.
V primeru ponavljanja preizkusa kandidat ponovno opravlja preizkus iz poznavanja področja, ki je bilo ocenjeno z oceno »ni opravil«.
Število pristopov k preizkusu ni omejeno.
10. člen
(stroški preizkusa)
Stroške prvega pristopa k preizkusu v celoti krije Odvetniška zbornica Slovenije, stroške vsakega naslednjega pristopa pa krije kandidat sam.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 007-375/2009
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-2011-0072
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost