Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009, stran 14664.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/08 in 81/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   R2009|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 4.086.822|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.427.839|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 2.286.469|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.981.671|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje         |  150.498|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |  154.300|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  141.370|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   46.950|
|    |od premoženja              |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   2.600|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni            |   17.700|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   1.500|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   72.620|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   27.964|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |   17.500|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   10.446|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   1.500|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   1.500|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.629.537|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.629.537|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 4.088.883|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  803.896|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  270.109|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost  |   42.256|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  461.531|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve               |   30.000|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             | 1.099.163|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije              |   41.040|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  596.882|
|    |in gospodinjstvom            |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim org.      |   98.436|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  362.805|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.078.678|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.078.678|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  107.146|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   36.676|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferji proračunskim|   70.470|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ      |   –2.061|
|    |(I. – II.)                |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|     0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |     0|
|    |in naložb                |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH          |      |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |     0|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |     0|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje         |     0|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |   –2.061|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     0|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. |   2.061|
|    |– XI.)                  |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   2.061|
+--------+-----------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2472/2009-01/03
Dolenjske Toplice, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost