Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4839. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010, stran 14702.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.122.350
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.677.850
70  DAVČNI PRIHODKI               1.543.540
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.412.484
   703 Davki na premoženje             64.056
   704 Domači davki na blago in storitve      67.000
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               134.310
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     122.110
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              600
   712 Globe in druge denarne kazni          300
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    2.200
   714 Drugi nedavčni prihodki           9.100
72  KAPITALSKI PRIHODKI               50.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       50.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              394.500
   740 Transferni prihodki iz drugih       183.600
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sred. iz državnega proračuna    210.900
   iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.526.550
40  TEKOČI ODHODKI                 489.760
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     128.962
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     22.109
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        326.239
   403 Plačila domačih obresti           5.900
   409 Rezerve                   6.550
41  TEKOČI TRANSFERI                688.319
   410 Subvencije                 21.500
   411 Transferi posameznikom in         416.133
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   70.794
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       179.892
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.259.771
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.259.771
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             88.700
   431 Investicijski transferi pravnim in     59.700
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    29.000
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI  –404.200
   PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                  330.000
   500 Domače zadolževanje            330.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                 5.800
   550 Odplačila domačega dolga           5.800
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   –80.000
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         324.200
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     404.200
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           80.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, turistična taksa, prihodki od najemnin.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v meseca septembru in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2010 oblikuje v višini 0 eurov (oblikovana rezerva na kontu 9100 se v letu 2009 ni porabila, zato se prenese v leto 2010).
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.800 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 330.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– gradnja mostu čez Savinjo na Trnovec,
– dopolnilno kanalizacijsko omrežje.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2010 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2010 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rečica ob Savinji v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009-12
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost