Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4862. Odlok o socialni pomoči v Občini Tišina, stran 14722.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 12. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 17. decembra 2009 sprejel
O D L O K
o socialni pomoči v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o socialni pomoči v Občini Tišina (v nadaljevanju: odlok) določa: upravičence do dodelitve socialne pomoči, kriterije za določitev višine socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve socialne pomoči.
2. člen
Socialna pomoč v Občini Tišina (v nadaljevanju: občinska socialna pomoč) je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ul. 44, Murska Sobota (v nadaljevanju: CSD M. Sobota).
Občina Tišina, Tišina 4, Tišina (v nadaljevanju: Občina Tišina) letno zagotavlja sredstva za dodelitev občinskih socialnih pomoči do višine sprejete proračunske postavke za tekoče leto, ločeno za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja v Občini Tišina in ločeno za druge občinske socialne pomoči. Občinske socialne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.
Višina občinske socialne pomoči znaša najmanj 20 odstotkov denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja področje socialnega varstva (v nadaljevanju: denarna socialna pomoč) in največ 100 odstotkov denarne socialne pomoči. Višina občinske socialne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin in plačilu oziroma sofinanciranju šolskih dejavnosti,
– nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov,
– plačilu stroškov uporabe neprofitnega stanovanja (najemnine, ogrevanja, komunalnih stroškov in elektrike),
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
– doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti,
– doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo,
– obdarovanju otrok in občanov ob novem letu, ki se nahajajo v rejništvu in v zavodih,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
II. SPLOŠNI POGOJI
4. člen
Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje vse navedene pogoje:
– stalno bivališče ima na območju Občine Tišina,
– vsi neto dohodki in prejemki upravičenca ter oseb, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči,
– mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
– je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske in
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih predvideva ta odlok.
Upravičenec do občinske socialne pomoči za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– je najemnik neprofitnega stanovanja na območju Občine Tišina, za katerega je sklenil najemno pogodbo, vpisano v register najemnih pogodb pri Upravni enoti Murska Sobota,
– velikost najetega neprofitnega stanovanja ustreza površinskim normativom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09),
– ni upravičen do subvencionirane najemnine ali zaradi utemeljenih okoliščin kljub subvenciji ne zmore poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.
V primeru smrti v družini, hudi nesreči, naravni katastrofi in drugih izrednih okoliščinah se pogojev iz prvega odstavka 4. člena ne upošteva. O dodelitvi občinske socialne pomoči odloči strokovni delavec po prosti presoji na podlagi predhodnega pozitivnega mnenja strokovnega tima delavcev Centra za socialno delo M. Sobota, najkasneje v roku treh dni od vložitve vloge.
5. člen
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:
– težje bolezni v družini (telesne, psihosomatske, duševne),
– elementarne nesreče,
– smrti,
– več šoloobveznih otrok v družini,
– ločitvenega postopka staršev (preživnina še ni urejena, uveljavljanje socialne pomoči še niso bile dodeljene),
– če družino zapusti eden od staršev in ne skrbi več za družino.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
6. člen
Pri odmeri občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki upravičenca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3. mesece.
7. člen
Upravičenci oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu vloge na CSD M. Sobota.
Upravičenec mora vlogi za dodelitev občinske socialne pomoči priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnih dokumentov upravičenca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu,
– fotokopijo najemne pogodbe, vpisane v register najemnih pogodb pri Upravni enoti Murska Sobota,
– potrdila o dohodkih in prejemkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o občasnih dohodkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 12. mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske socialne pomoči (zdravniški izvidi, odločbe o stopnji invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo delodajalca o času odsotnosti z dela, potrdila o nesposobnosti za pridobitno delo, potrdila iz rojstne matične knjige in matične knjige umrlih, potrdila o šolanju otrok, listine pristojnega sodišča o začetku postopka razveze, računi, plačilni nalogi in drugi dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske socialne pomoči ipd.).
IV. VODENJE POSTOPKA
8. člen
V postopku dodelitve občinske socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
9. člen
Občina Tišina daje s tem odlokom Centru za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ul. 44, Murska Sobota, javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem postopku dodelitve občinske socialne pomoči na 1. stopnji. Občina Tišina ima pravico nadzorovati izvajanje postopkov, pravico do vpogleda v spise posameznih upravičencev ter pravico do prejema 1. izvoda odločbe posameznega upravičenca.
CSD M. Sobota preveri vse podatke iz vloge in dokazil in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločbo o upravičenosti do dodelitve občinske socialne pomoči in o višini občinske socialne pomoči.
Zoper odločbo CSD M. Sobota je možno na Centru za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ul. 44, Murska Sobota, vložiti pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Tišina.
10. člen
Občina Tišina s CSD Tišina za izvajanje tega odloka sklene ustrezen pravni akt, v katerem se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 44/09).
Št. 007-0037/2009
Tišina, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost