Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4717. Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje, stran 14491.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06 in 58/09) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa pogoje za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(pogoji za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje)
(1) Banka lahko v kritno premoženje vključuje le tiste izvedene finančne instrumente, ki prispevajo k zmanjšanju tveganja iz sredstev kritnega premoženja, oziroma k zmanjšanju tveganja zaradi obrestne in/ali valutne neusklajenosti med kritnim premoženjem in obveznostmi na podlagi izdanih hipotekarnih obveznic.
(2) Banka lahko izvedene finančne instrumente iz prvega odstavka tega člena vključuje v kritno premoženje le, če gre za izvedene finančne instrumente, ki so sklenjeni z osebami iz 2. člena Zakona o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 81/06), razen z osebami iz 8. točke drugega odstavka in osebami iz tretjega odstavka istega člena.
(3) Izvedeni finančni instrumenti se lahko v kritno premoženje vključujejo le, če so sklenjeni na podlagi standardiziranih pogodb.
(4) Izvedeni finančni instrumenti se lahko v kritno premoženje vključijo le, če je banka za vključitev pridobila predhodno soglasje skrbnika kritnega registra ter nasprotne stranke v poslu o izvedenem finančnem instrumentu. Prav tako se tudi izključitev še ne v celoti poravnanih terjatev oziroma obveznosti iz izvedenega finančnega instrumenta iz kritnega premoženja lahko izvede le s soglasjem skrbnika in nasprotne stranke v poslu. Soglasje skrbnika mora biti podano v pisni obliki.
(5) Izvedeni finančni instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega do četrtega odstavka tega člena, so del kritnega premoženja in v primeru stečaja banke ne pride do njihove predčasne poravnave. Nasprotna stranka v poslu ima enake prednostne pravice do poplačila iz kritnega premoženja kot imetniki hipotekarnih obveznic. Zato mora obseg kritnega premoženja dodatno v vsakem trenutku zagotavljati tudi pokritje vseh obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov, vključenih v kritno premoženje.
3. člen
(določitev deleža izvedenih finančnih instrumentov)
Delež terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki jih banka vključi v kritno premoženje, ne sme presegati 12% vsote celotnih neporavnanih obveznosti iz naslova izdanih hipotekarnih obveznic in obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov. Pri izračunu deleža se upošteva sedanja vrednost izvedenih finančnih instrumentov, izračunana kot vsota neto denarnih tokov, diskontiranih na tekoči dan, z uporabo tržne krivulje donosnosti.
4. člen
(smiselna uporaba sklepa za komunalne obveznice)
(1) Določbe tega sklepa se v skladu z 52. členom Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06 in 58/09) smiselno uporabljajo tudi za komunalne obveznice.
(2) Pri smiselni uporabi sklepa za komunalne obveznice se namesto pojma »hipotekarna obveznica« uporablja pojem »komunalna obveznica«.
5. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje (Uradni list RS, št. 78/06).
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost