Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4714. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, stran 14487.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06 in 58/09), prve točke 82. člena in devete točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejši način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic za banke.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic po Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06 in 58/09, v nadaljevanju ZHKO) mora banka priložiti:
– dokumentacijo za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev iz 10. člena Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 28/07, v nadaljevanju sklep o dokumentaciji) in
– dokumentacijo, ki je določena s tem sklepom.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(razmerje do obstoječih dovoljenj Banke Slovenije)
Kolikor veljavna dovoljenja ne dopuščajo opravljanja vseh storitev, ki so potrebne oziroma predvidene v povezavi z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic, banka posebej vloži zahtevo za izdajo oziroma razširitev teh dovoljenj po zakonu, ki ureja bančništvo.
2. DOKUMENTACIJA O SISTEMU UPRAVLJANJA S TVEGANJI, KI SO LASTNA IZDAJI HIPOTEKARNIH IN KOMUNALNIH OBVEZNIC, TER S TVEGANJI, POVEZANIMI S KRITNIM PREMOŽENJEM
3. člen
(dodatna zahteva glede sistema upravljanja s tveganji in dokumentacija)
(1) Poleg izpolnjevanja zahtev glede sistema upravljanja s tveganji, določenimi s tretjim poglavjem Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07, v nadaljevanju sklep o upravljanju s tveganji), mora banka zaradi upravljanja s tveganji, ki so lastna izdajanju hipotekarnih in komunalnih obveznic, ter s tveganji, povezanimi s kritnim premoženjem, vsak delovni dan preverjati dnevno usklajenost zapadlosti terjatev iz kritnega premoženja z zapadlostjo obveznosti iz naslova izdanih hipotekarnih in komunalnih obveznic za naslednjih 180 dni.
(2) Zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora banka v povezavi s točko (a) 7. člena sklepa o dokumentaciji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(dodatna zahteva glede vključevanja novih produktov in dokumentacija)
(1) Poleg izpolnjevanja zahtev iz 17. člena sklepa o upravljanju s tveganji glede uvajanja novih produktov mora banka pri uvajanju novih produktov hipotekarnega kreditiranja oziroma kreditiranja oseb javnega prava zagotoviti, da je morebitna prilagoditev sistema upravljanja s tveganji zaradi uvedbe novega produkta potrjena s strani uprave preden nov produkt vključi v kritno premoženje.
(2) Zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora banka v povezavi s točko (b) 7. člena sklepa o dokumentaciji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(dokumentacija o sistemu notranjih kontrol)
Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora banka za presojo sistema notranjih kontrol v povezavi z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa priložiti le dokumentacijo iz prve alineje točke (a) 8. člena sklepa o dokumentaciji.
3. DOKUMENTACIJA O IZPOLNJEVANJU DRUGIH POGOJEV
6. člen
(dodatna zahteva glede poslovnega načrta)
(1) V okviru zahteve iz točke (a) 9. člena sklepa o dokumentaciji mora banka v poslovnem načrtu upoštevati vse vrste poslov v zvezi s kritnim premoženjem in izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic. Banka mora navesti načrtovan obseg posamezne izdaje in pogostost izdajanja obveznic.
(2) Računovodski izkazi, ki so sestavni del poslovnega načrta, morajo biti pripravljeni ločeno za poslovanje, povezano z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic, in ločeno za celoten obseg poslovanja banke tako, da je razviden vpliv poslov izdajanja hipotekarnih in komunalnih obveznic na celoten finančni položaj in rezultat banke.
4. ORGANIZACIJSKA USPOSOBLJENOST
7. člen
(dodatni zahtevi glede organizacijskega ustroja in dokumentacija)
(1) Poleg izpolnjevanja zahtev iz podpoglavja 3.1. sklepa o upravljanju s tveganji mora banka zagotoviti tudi nadomeščanje ključnih zaposlenih, ki opravljajo posle v zvezi z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic in upravljanjem kritnega premoženja.
(2) Zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora banka v povezavi s točko (e) 6. člena sklepa o dokumentaciji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru podelitve prokure za zastopanje banke v poslih v zvezi z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic mora banka k zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa v povezavi s točko (e) 6. člena sklepa o dokumentaciji priložiti tudi podatke o teh osebah ter dokazila o strokovni usposobljenosti, lastnostih ter izkušnjah, potrebnih za opravljanje te funkcije.
8. člen
(dokumentacija o zagotavljanju ločenega poslovanja)
(1) Zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora banka priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je vzpostavila minimalne standarde, ki v vsakem trenutku omogočajo vpogled v del poslovanja, ki se nanaša na izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic in upravljanje kritnega premoženja.
(2) Minimalni standardi iz prvega odstavka tega člena pomenijo najmanj vzpostavitev analitičnih evidenc in baz podatkov, na podlagi katerih je omogočeno pregledovanje poslov v zvezi s hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami ter v zvezi s kritnim premoženjem ločeno od ostalega poslovanja banke.
5. KRITNI REGISTER
9. člen
(dokumentacija glede pravil o vodenju kritnega registra)
Zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora banka priložiti pravila o vodenju kritnega registra in podpornih analitičnih evidenc (v nadaljevanju: kritni register), ki določajo:
– vsebino, obliko in način vodenja kritnega registra (pisno ali elektronsko);
– pooblastila za vodenje kritnega registra in podpornih analitičnih evidenc, dodeljena s strani pristojnega organa banke;
– zaščito pred nepooblaščenimi dostopi v kritni register, kot tudi pred morebitnimi poškodbami oziroma uničenjem kritnega registra zaradi zunanjih vplivov (ogenj, voda ipd.);
– način zagotavljanja trajnosti vpisov in sledljivost sprememb vpisov v kritnem registru;
– opremljenost vpisov (čas, datum, podpis pooblaščene osebe iz druge alineje tega odstavka, varni elektronski podpis in varni časovni žig v primeru vodenja kritnega registra v elektronski obliki);
– način obveščanja uprave v primeru motenj delovanja kritnega registra, ki se vodi v elektronski obliki.
10. člen
(evidence kritnega registra)
Banka mora kritni register voditi ločeno za hipotekarne in komunalne obveznice. V kritnem registru mora biti zagotovljena ločena evidenca za:
– hipotekarne kredite oziroma kredite osebam javnega prava,
– nadomestno kritno premoženje,
– izvedene finančne instrumente in
– izdane hipotekarne oziroma komunalne obveznice.
6. DOKUMENTACIJA GLEDE VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
11. člen
(dokumentacija glede pravil o vrednotenju nepremičnin)
Če banka določa vrednost nepremičnin po metodologiji ocenjevanja hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnin, mora zahtevi iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa priložiti:
– pravila o vrednotenju nepremičnin,
– soglasje Slovenskega inštituta za revizijo k pravilom vrednotenja nepremičnin iz drugega odstavka 27. člena ZHKO in
– dokazilo o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi neodvisnega cenilca za nedoločen čas in polni delovni čas oziroma o sklenitvi podjemne pogodbe z neodvisnim cenilcem.
7. KONČNI DOLOČBI
12. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic (Uradni list RS, št. 78/06).
13. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost