Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4742. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – II, stran 14526.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 15. redni seji dne 11. 12. 2009
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 121/08) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»
+-------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/podskupina kontov        |  Rebalans|
|    |                     |  proračuna|
|    |                     |   2009-II|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  3.178.958|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.511.055|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.489.658|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.330.511|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   54.986|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   104.161|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   21.397|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in prihodki od  |    5.680|
|    |premoženja                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     300|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    1.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   14.417|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    3.659|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     833|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    2.826|
|    |neopredmetenih dolg.sredstev       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.664.244|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   834.751|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   829.493|
|    |proračuna iz sredstev EU         |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.049.809|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   376.604|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   109.740|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   18.219|
|    |varnost                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   217.805|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   23.740|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |    7.100|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   683.397|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   369.601|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   37.362|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   276.434|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.956.839|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.956.839|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   32.969|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   29.093|
|    |osebam, ki niso proračunski upor.    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    3.876|
|    |uporabnikom               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   129.149|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   780.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   780.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   780.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   818.015|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   818.015|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   818.015|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   91.134|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –38.015|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  –129.149|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |   67.386|
|    |PRETEKLEGA LETA             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o proračunu tako, da glasi:
»Namenski prihodek proračuna za leto 2009 in sicer okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in namenski prihodek iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz let 2008 in 2009, se preneseta v naslednje proračunsko leto in bosta predstavljala porabo oziroma odhodek proračuna 2010 za investicije, opredeljene v proračunu 2010.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-0077/2008
Hrib - Loški Potok, dne 11. decembra 2009
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost