Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4737. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2010, stran 14518.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je župan Občine Kanal ob Soči dne 17. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 (Uradni list RS, št. 22/09, 23. 3. 2009; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v            EUR
--------------------------------------------------------------
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                         januar–marec
                             2010
--------------------------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.401.102
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.316.369
 70   DAVČNI PRIHODKI                973.719
    Davki na dohodek in dobiček          830.496
    Davki na premoženje              122.588
    704 Domači davki na blago in storitve     20.635
 71   NEDAVČNI PRIHODKI               342.650
    Udeležba na dobičku in dohodki od       311.978
    premoženja
    Takse in pristojbine               175
    Denarne kazni                   282
    Prihodki od prodaje blaga in storitev      5.277
    Drugi nedavčni prihodki            24.938
 72   KAPITALSKI PRIHODKI               2.492
    Prihodki od prodaje zemljišč in         2.492
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 74   TRANSFERNI PRIHODKI              82.241
    Transferni prihodki iz drugih         82.241
    javnofinančnih institucij
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.090.788
 40   TEKOČI ODHODKI                401.009
    Plače in drugi izdatki zaposlenim       61.697
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     10.404
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       328.148
    403 Plačila domačih obresti            760
 41   TEKOČI TRANSFERI               310.059
    410 Subvencije                  155
    411 Transferi posameznikom in         107.161
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    43.589
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       159.154
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI             377.882
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    377.882
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             1.838
    431 Investicijski transferi pravnim in     1.828
    fiz. osebam, ki niso pror. por.
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         10.314
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
--------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
 50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               576
    55 ODPLAČILA DOLGA                576
    550 Odplačila domačega dolga           576
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA         0
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         – 576
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    310.314
--------------------------------------------------------------
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
 PRETEKLEGA LETA                   650.000
--------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 576 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 41001-02/2009
Kanal, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost