Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4746. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Luče, stran 14531.

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 12. seji dne 25. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Luče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje Občine Luče, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o., UL. XIV. divizije 10, 3000 Celje, št. projekta 69d08.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo v tem in naslednjem letu.
3. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju Občine Luče;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Luče:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OC)
– javna razsvetljava (oznaka obračunskega območja OJR)
– javne površine (oznaka obračunskega območja OJP)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OV)
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OK)
– ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEO).
+------------+--------------+------------+------------+------------+
|Obračunsko | Kategorija | Asfaltirana| Makadamska |  Dolžina |
|območje   |   cest   | cesta [m] | cesta [m] | ceste [m] |
+------------+--------------+------------+------------+------------+
|   OC   |Lokalne ceste |  9899.60 | 46771.43 | 56671.02 |
|      +--------------+------------+------------+------------+
|      | Javne poti | 19729.38 | 66873.30 | 86602.68 |
|      +--------------+------------+------------+------------+
|      |  Pločniki  |  989.92  |   0   |  989.92  |
|      +--------------+------------+------------+------------+
|      |  Skupaj  | 30618.90 | 113644.72 | 144263.62 |
+------------+--------------+------------+------------+------------+
TABELA 1: Dolžine posameznih kategorij cest
+------------------------------+-------------------------------+
|   Obračunsko območje   |    Število svetilk    |
+------------------------------+-------------------------------+
|       OJR       |       54        |
+------------------------------+-------------------------------+
TABELA 2: Prikaz števila svetilk po območjih javne razsvetljave
+-----------+-------------------------+------------------------+
|Obračunsko | Vrsta in lokacija javnih| Površina javnih površin|
| območje |     površin     |     [m2]     |
+-----------+-------------------------+------------------------+
|  OJP  |igrišče - asfalt     |         4284.04|
|      +-------------------------+------------------------+
|      |igrišče - trava     |         323.06|
|      +-------------------------+------------------------+
|      |parkirišče - asfalt   |         1747.68|
|      +-------------------------+------------------------+
|      |zelenica         |         9798.99|
|      +-------------------------+------------------------+
|      |strelarnica et      |         528.19|
|      +-------------------------+------------------------+
|      |Skupaj:         |        16681.94|
+-----------+-------------------------+------------------------+
TABELA 3: Površina po posameznih vrstah javnih površin
+-------------------+-------+-----------------------------+
|Obračunsko območje |Naselje|  Dolžina vseh vodov [m]  |
+-------------------+-------+-----------------------------+
|    OV1    | Luče |      4774,16      |
+-------------------+-------+-----------------------------+
|    OV2    |Struge |      1606,40      |
+-------------------+-------+-----------------------------+
TABELA 4: Dolžina vodovodnega omrežja
+-------------------+-------+-----------------------------+
|Obračunsko območje |Naselje|     Dolžina [m]     |
+-------------------+-------+-----------------------------+
|    OK     | Luče |      2616,36      |
+-------------------+-------+-----------------------------+
TABELA 5: Dolžina obstoječega kanalizacijskega omrežja
+------------------------------+--------------------------+
|Obračunsko območje      |Število          |
+------------------------------+--------------------------+
|OEO              |4             |
+------------------------------+--------------------------+
TABELA 6: Prikaz števila ekoloških otokov
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OC;
– javna razsvetljava: eno obračunsko območje, oznaka OJR;
– javne površine: eno obračunsko območje, oznaka OJP;
– vodovodno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OV;
– kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OK;
– ekološki otoki: eno obračunsko območje, oznaka OEO.
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|  Vrsta   |Obračunsko| Naselja | Površine|  Neto  | Faktor |
| komunalne  | območje |     | stavbnih| tlorisna | izrabe |
| opreme   |     |     | zemljišč| površina |    |
|       |     |     |  [m2] |stavb [m2]|    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Cestno    |OC    |vsi    |726020.52| 353232.85|  0.15|
|omrežje    |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Javna     |OJR    |vsi    |726020.52| 353232.85|  0.15|
|razsvetljava |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Javne     |OJP    |vsi    |726020.52| 353232.85|  0.15|
|površine   |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Vodovodno   |OV1    |Luče, del |158918.86| 56098.42|  0.15|
|omrežje    |     |naselja  |     |     |    |
|       |     |Podveža, |     |     |    |
|       |     |del    |     |     |    |
|       |     |naselja  |     |     |    |
|       |     |Raduha  |     |     |    |
|       +----------+----------+---------+----------+--------+
|       |OV2    |Struge  |242690.02| 13144.38|  0.15|
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Kanalizacijsko|OK    |Luče   | 75923.30| 39228.35|  0.15|
|omrežje    |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Ekološki   |OEO    |vsi    |726020.52| 353232.85|  0.15|
|otoki     |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Investicije  |OCP    |vsi    |726020.52| 353232.85|  0.15|
|v Cestno   |     |     |     |     |    |
|omrežje    |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Investicije  |OJPP   |vsi    |726020.52| 353232.85|  0.15|
|v Javne    |     |     |     |     |    |
|površine   |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Investicije  |OKP    |     | 75923.30| 39228.35|  0.15|
|v       |     |     |     |     |    |
|Kanalizacijsko|     |     |     |     |    |
|omrežje    |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Investicije  |OV1P   |Luče   |158918.86| 56098.42|  0.15|
|v       |     |     |     |     |    |
|Vodovodno   |     |     |     |     |    |
|omrežje    |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Iinvesticije |OV2P   |Struge  |242690.02| 13144.38|  0.15|
|v       |     |     |     |     |    |
|Vodovodno   |     |     |     |     |    |
|omrežje    |     |     |     |     |    |
+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+
TABELA 7: Prikaz površine stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površin stavb po posameznih obračunskih območjih
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (priloga 2 – cestno omrežje, priloga 3 – cestno omrežje in javna razsvetljava, priloga 4 – vodovodno omrežje, priloga 5 – kanalizacijsko omrežje, priloga 6 – javne površine in ekološki otoki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|  Vrsta   |Obračunsko| Naselja| Skupni | Drugi |Obračunski|
| komunalne  | območje |    | stroški |  viri | stroški |
| opreme   |     |    |  [EUR] | [EUR] |  [EUR] |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Cestno    |OC    |vsi   |7400530.93|800000.00|6600530.93|
|omrežje    |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Javna     |OJR    |vsi   | 54000.00|   0.00| 54000.00|
|razsvetljava |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Javne     |OJP    |vsi   | 667871.89|   0.00| 667871.89|
|površine   |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Kanalizacijsko|OK    |Luče  | 420241.49|   0.00| 420241.49|
|omrežje    |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Vodovodno   |OV1    |Luče,  | 440545.23|   0.00| 440545.23|
|omrežje    |     |del   |     |     |     |
|       |     |naselja |     |     |     |
|       |     |Podveža,|     |     |     |
|       |     |del   |     |     |     |
|       |     |nasleja |     |     |     |
|       |     |Raduha |     |     |     |
|       +----------+--------+----------+---------+----------+
|       |OV2    |Struge | 225407.25|225407.25|   0.00|
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Ekološki   |OEO    |vsi   |  5200.00|   0.00|  5200.00|
|otoki     |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Investicije  |OCP    |vsi   |2112698.00|   0.00|2112698.00|
|v Cestno   |     |    |     |     |     |
|omrežje    |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Investicije  |OJPP   |vsi   | 202000.00|   0.00| 202000.00|
|v Javne    |     |    |     |     |     |
|površine   |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Investicije  |OKP    | Luče  | 35000.00|   0.00| 35000.00|
|v       |     |    |     |     |     |
|Kanalizacijsko|     |    |     |     |     |
|omrežje    |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Investicije  |OV1P   |Luče,  | 55040.00|   0.00| 55040.00|
|v       |     |del   |     |     |     |
|Vodovodno   |     |naselja |     |     |     |
|omrežje    |     |Podveža,|     |     |     |
|       |     |del   |     |     |     |
|       |     |nasleja |     |     |     |
|       |     |Raduha |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
|Iinvesticije |OV2P   |Struge | 50000.00|   0.00| 55040.00|
|v       |     |    |     |     |     |
|Vodovodno   |     |    |     |     |     |
|omrežje    |     |    |     |     |     |
+--------------+----------+--------+----------+---------+----------+
TABELA 9: Tabela s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme za posamezno obračunsko območje
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne (v nadaljevanju: glavni vodi) in sekundarne (v nadaljevanju: ostali vodi) komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo:
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|  Vrsta   |Obračunsko|  Naselja  |  Cpij  | Ctij  |
| komunalne  | območje |       | [EUR/ m2 |[EUR/ m2 |
| opreme   |     |       | parcele] | neto  |
|       |     |       |      |tlorisne |
|       |     |       |      |površine]|
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Cestno    |OC    |vsi     |    9.09|  18.69|
|omrežje    |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Javna     |OJR    |vsi     |    0.07|   0.15|
|razsvetljava |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Javne     |OJP    |vsi     |    0.92|   1.89|
|površine   |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Kanalizacijsko|OK    |Luče     |    5.54|  10.71|
|omrežje    |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Vodovodno   |OV1    |Luče, del  |    2.77|   7.85|
|omrežje    |     |naselja   |      |     |
|       |     |Podveža, del |      |     |
|       |     |nasleja   |      |     |
|       |     |Raduha    |      |     |
|       +----------+-------------+------------+---------+
|       |OV2    |Struge    |    0.00|   0.00|
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Ekološki   |OEO    |vsi     |    0.01|   0.01|
|otoki     |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Investicije  |OCP    |vsi     |    2.91|   5.98|
|v Cestno   |     |       |      |     |
|omrežje    |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Investicije  |OJPP   |vsi     |    0.28|   0.57|
|v Javne    |     |       |      |     |
|površine   |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Investicije  |OKP    | Luče    |    0.46|   0.89|
|v       |     |       |      |     |
|Kanalizacijsko|     |       |      |     |
|omrežje    |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Investicije  |OV1P   |Luče     |    0.35|   0.98|
|v       |     |       |      |     |
|Vodovodno   |     |       |      |     |
|omrežje    |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
|Investicije  |OV2P   |Struge    |    2.06|   3.80|
|v       |     |       |      |     |
|Vodovodno   |     |       |      |     |
|omrežje    |     |       |      |     |
+--------------+----------+-------------+------------+---------+
TABELA 10: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah komunalne opreme
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Za objekte, zaradi katerih je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KP(ij):    znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju,
– A(parcela):  površina parcele; upošteva se celotna
         parcela ali tlorisna velikost objekta krat
         1,5; upošteva se to kar je za investitorja
         ugodneje,
– Cp(ij):    obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme,
– Dp:      delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt =
         1),
– Ct(ij):    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne
         opreme,
– Kdejavnost:  občina določi faktor dejavnosti, če odlok
         ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
– A(tlorisna) : neto tlorisna površina objekta,
– Dt :      delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
         max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– i :      posamezna vrsta komunalne opreme,
– j :      posamezno obračunsko območje.
14. člen
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 15. člena izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP  celotni komunalni prispevek
(ij)
KP
KP(ij)      komunalni prispevek za posamezno vrsto
         komunalne opreme.
15. člen
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma površino stavbnega zemljišča.
(2) V primeru rekonstrukcije in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
16. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
17. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05):
+------------+---------------------------------+---------------+
|Klasifik.  |Vrsta objekta          | Kdejavnost  |
|št.     |                 |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|1      |STAVBE              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11     |Stanovanjske stavbe       |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11100    |Enostanovanjske stavbe – razen  |   0,7   |
|      |počitniške hišice        |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11100    |Enostanovanjske stavbe –     |    1    |
|      |počitniške hišice        |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11210    |Dvostanovanjske stavbe      |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11221    |Tri– in večstanovanjske stavbe  |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11222    |Stanovanjske stavbe z      |   0,7   |
|      |oskrbovanimi stanovanji     |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|11300    |Stanovanjske stavbe za posebne  |   0,7   |
|      |namene              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12     |Ne stanovanjske stavbe      |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|121     |Gostinske stavbe         |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12111    |Hotelske in podobne stavbe za  |   0,7   |
|      |kratkotrajno nastanitev     |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12112    |Gostilne, restavracije in    |   0,7   |
|      |točilnice            |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12120    |Druge gostinske stavbe za    |   0,7   |
|      |kratkotrajno nastanitev     |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|122     |Upravne in pisarniške stavbe   |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12201    |Stavbe javne uprave       |   1,0   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12202    |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic |   1,3   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12203    |Druge upravne in pisarniške   |    1    |
|      |stavbe              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|123     |Trgovske in druge stavbe za   |        |
|      |storitvene dejavnosti      |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12301    |Trgovske stavbe         |   1,1   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12302    |Sejemske dvorane, razstavišča  |   1,3   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12303    |Bencinski servisi        |   1,3   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12304    |Stavbe za druge storitvene    |   1,0   |
|      |dejavnosti            |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|124     |Stavbe za promet in stavbe za  |        |
|      |izvajanje elektronskih      |        |
|      |komunikacij           |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12410    |Postaje, terminali, stavbe za  |   1,0   |
|      |izvajanje elektronskih      |        |
|      |komunikacij ter z njimi povezane |        |
|      |stavbe              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12420    |Garažne stavbe          |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|125     |Industrijske stavbe in skladišča |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12510    |Industrijske stavbe (proizvodnja |   0,8   |
|      |dejavnost, industrija)      |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12510    |Industrijske stavbe (obrtna   |   0,7   |
|      |dejavnost, če je skupaj največ  |        |
|      |500 m2 pokritih površin)     |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12510    |Industrijske stavbe (dejavnosti, |    1    |
|      |ki nadpovprečno obremenjujejo  |        |
|      |komunalno infrastrukturo:    |        |
|      |klavnice, mlekarne itd.)     |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12520    |Rezervoarji, silosi in skladišča |   0,8   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12520    |Rezervoarji, silosi in skladišča |   1,3   |
|      |(nevarne snovi in razstreliva,  |        |
|      |vključno s fitofarmacevskimi   |        |
|      |pripravki) glej 23030      |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|126     |Stavbe splošnega družbenega   |        |
|      |pomena              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12610    |Stavbe za kulturo in razvedrilo |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12620    |Muzeji in knjižnice       |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12630    |Stavbe za izobraževanje in    |   0,7   |
|      |znanstvenoraziskovalno delo   |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12640    |Stavbe za zdravstvo       |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12650    |Športne dvorane         |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|127     |Druge nestanovanjske stavbe   |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12711    |Stavbe za razstlinsko pridelavo |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12712    |Stavbe za rejo živali      |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12713    |Stavbe za spravilo pridelka   |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12714    |Druge nestanovanjske kmetijske  |   0,7   |
|      |stavbe              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12721    |Stavbe za opravljanje verskih  |   1,0   |
|      |obredov             |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12722    |Pokopališke stavbe in      |   1,0   |
|      |spremljajoči objekti       |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12730    |Kulturni spomeniki        |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|12740    |Druge nestanovanjske stavbe, ki |   1,0   |
|      |niso uvrščene drugje       |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|2      |GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI   |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|21     |Objekti transportne       |        |
|      |infrastrukture          |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|211     |Ceste              |    /    |
+------------+---------------------------------+---------------+
|212     |Železnice            |    /    |
+------------+---------------------------------+---------------+
|213     |Letališke steze, ploščadi in   |    /    |
|      |radio-navigacijski objekti    |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|214     |Mostovi, viadukti, predori in  |    /    |
|      |pohodi              |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|215     |Pristanišča, plovne poti,    |    /    |
|      |pregledne in jezovi ter drugi  |        |
|      |vodni objekti          |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|22     |Cevovodi, komunikacijska omrežja |    /    |
|      |in elektroenergetski vodi    |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|221     |Prenosni (transportni) cevovodi, |    /    |
|      |prenosna komunikacijska omrežja |        |
|      |in prenosi elektroenergetski vodi|        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|222     |Distribucijski cevovodi,     |    /    |
|      |distribucijski elektroenergetski |        |
|      |vodi in distribucijska      |        |
|      |komunikacijska omrežja      |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|23     |Kompleksni industrijski objekti |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|230     |Kompleksni industrijski objekti |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|2301    |Rudarski objekti         |   0,8   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|2302    |Energetski objekti        |   0,8   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|2303    |Objekti kemične industrije    |   0,8   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|2304    |Drugi kompleksi industrijski   |    1    |
|      |objekti, ki niso uvrščeni drugje |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24     |Drugi gradbeni inženirski objekti|        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|241     |Objekti za šport, rekreacijo in |        |
|      |drugi objekti za prosti čas   |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24110    |Športna igrišča         |   0,7   |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24122    |Drugi gradbeni inženirski objekti|   0,7   |
|      |za šport, rekreacijo in prosti  |        |
|      |čas               |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|242     |Drugi gradbeni inženirski objekti|        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24201    |Vojaški objekti         |    1    |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24202    |Objekti za varstvo pred     |   0,7   |
|      |škodljivim delovanjem voda na  |        |
|      |ogroženih območjih        |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24203    |Odlagališča odpadkov       |    1    |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24204    |Pokopališča           |    1    |
+------------+---------------------------------+---------------+
|24205    |Drugi gradbeni inženirski    |    1    |
|      |objekti, ki niso uvrščeni drugje |        |
|      |(parkirišča, odprta skladišča,  |        |
|      |ipd)               |        |
+------------+---------------------------------+---------------+
TABELA 10: Faktor dejavnosti za posamezne vrste dejavnosti
18. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture;
– neprofitnih stanovanj;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb (varovana stanovanja za starejše občane in invalide), kjer je pretežni investitor Občina Luče;
– gasilskih domov;
– kulturnih in športnih objektov, kjer je pretežni investitor Občina Luče;
– otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor Občina Luče;
– stavb za zdravstvo, kjer je pretežni investitor Občina Luče;
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kjer je pretežni investitor Občina Luče.
(2) Plačila komunalnega prispevka za stanovanjsko hišo so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski problem.
(3) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
(4) V primeru da mlada družina, ki je bila oproščena plačila komunalnega prispevka, v roku 20 let odtuji nepremičnino, je dolžna plačati komunalni prispevek. Znesek plačila se izračuna na ta način, da se znesek komunalnega prispevka na dan oprostitve indeksira s povprečnim indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 30 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(2) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Luče.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzemajo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokončana po dosedanjih predpisih.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009
Luče, dne 25. februarja 2009
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost