Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4715. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra, stran 14488.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06 in 58/09) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa pogoje za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje poslov skrbnika oziroma skrbnice (v nadaljevanju: skrbnik) kritnega registra.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra)
(1) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra na podlagi zahteve za izdajo dovoljenja, če kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pooblaščeni revizor, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja revidiranje, oziroma drugače strokovno usposobljena oseba in
– njegova predhodna dejavnost ne vzbuja dvoma o njegovi primernosti za opravljanje skrbniških storitev.
(2) Za postopek izdaje dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo in, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke.
3. člen
(priloge k zahtevi za izdajo dovoljenja)
Kandidat mora k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra priložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. dokazila o strokovni usposobljenosti;
2. izpolnjen vprašalnik, ki je sestavni del Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 28/07), pri čemer v vprašalniku:
– pod točko 2.2 navede tudi druga dodatna izobraževanja, s katerimi je pridobil znanja, potrebna za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra;
– točke 3.1 ne izpolni;
– pod točko 3.2 opiše svojo vizijo opravljanja poslov skrbnika glede na njegove zakonske pristojnosti in dolžnosti;
– točko 2.5 izpolni smiselno;
3. s strani banke parafiran osnutek pogodbe oziroma vseh pogodb med banko in kandidatom glede opravljanja poslov skrbnika kritnega registra.
4. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o skrbniku kritnega registra (Uradni list RS, št. 78/06).
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost