Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4747. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Luče, stran 14536.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popravek in 76/08 – ZIKS-1C), 3., 6. in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 53/05 in 1/09) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 17. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Luče (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omogočati) dostop do storitev javne službe,
2. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
3. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
4. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj in
5. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Luče (v nadaljevanju: občina, koncedent),
2. izvajalec javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Luče (v nadaljevanju: izvajalec, koncesionar),
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj),
4. imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči. Za odpadek se šteje takšna snov ali predmet, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja uvrščen v eno od skupin odpadkov, klasifikacijskega seznama predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
2. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju občine in so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: odpadki);
3. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju;
4. obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje odpadkov, predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
5. predelava odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z namenom koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin. Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, njihov sežig sli sosežig z energetsko izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo;
6. odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati;
7. odlagališče odpadkov je naprava ali več naprav za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod njo.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe z izvajalcem na podlagi podeljene koncesije. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom.
8. člen
Javna služba se zagotavlja za vse odpadke z območja občine, ki so v skladu z občinskim predpisom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov namenjeni odlaganju ali drugi obliki odstranjevanja.
Javna služba se zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javne službe ter koncesijske pogodbe.
9. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
10. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina ne prenesene na izvajalca, opravlja občinska uprava.
Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med občino in izvajalcem.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
Javna služba po tem odloku obsega:
– storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe.
12. člen
1. Storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obsegajo:
– preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča,
– zagotavljanje predelave odpadkov,
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov,
– redno vzdrževanje objektov in naprav za predelavo in odstranjevanje odpadkov,
– zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za predelavo in odstranjevanje odpadkov,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za odstranjevanje odpadkov,
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov,
– izdelavo letnih in dolgoročnih načrtov ravnanja z odpadki,
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim službam,
– pripravo ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in
– pripravo ukrepov po zaprtju odlagališča.
Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov na odlagališčih.
2. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe obsegajo:
– poročanje koncedentu o izvajanju javne službe,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih postavk javne službe,
– obračun storitev javne službe,
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
13. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov, v kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja izvajalec,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
14. člen
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov, na način in pod pogoji, da jih obdela sam, odda predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.
Pri obdelavi ali oddaji odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta okolje manj od drugih postopkov predelave in
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
15. člen
Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru postopkov predelave odpadkov (postopki R) in odstranjevanja odpadkov (postopki D), predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
16. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
17. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– do zagotovljenih cen storitev javne službe,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
18. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami javne službe,
– prijaviti izvajalcu vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
19. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov.
20. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb varstva okolja ter predpisi občine.
Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom in izvajalcem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
21. člen
Zavezanci za plačilo storitev javne službe po tem odloku so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo storitev javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.
Povzročiteljem, ki odpadke pripeljejo na odlagališče sami in niso vključeni v sistem storitev javne službe ravnanja z odpadki, v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, se za storitve javne službe po tem odloku izstavi račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
22. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine, razen če tega, na podlagi dogovora, ne zagotavlja izvajalec.
23. člen
Izvajalec zagotavlja predelavo in odstranjevanje odpadkov z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu ali kakorkoli drugače zagotovi.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni organ občinske uprave.
25. člen
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti tudi opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po veljavnem zakonu, ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzorujejo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z globo 3000 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določili tega odloka, da:
– ne upošteva navodila izvajalca in onemogoča neovirano opravljanje storitev javne službe,
– redno ne plačuje storitev v skladu z veljavnimi tarifami javne službe,
– izvajalcu ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe.
Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
27. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba.
X. PREHODNE TER KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 6/98), v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe po tem odloku.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2009
Luče, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost