Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4721. Odlok o oglaševanju v Občini Brežice, stran 14493.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 30. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Občini Brežice
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja uporaba lokacij za postavitev objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje za območje Občine Brežice.
(2) Z odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev objektov, za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja na območju Občine Brežice.
2. člen
(1) Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
(2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
(3) Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti in naprave za oglaševanje.
3. člen
(1) Stalni objekti in naprave za oglaševanje so:
– veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji,
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji,
– svetlobne vitrine (city light),
– svetlobni stebri,
– volumski objekti in naprave oglaševanja,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov – čezcestni transparenti,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture,
– totem ali končna tabla,
– obvestilni in usmerjevalni znaki.
(2) Začasni objekti in naprave za oglaševanje so:
– prenosljivi panoji,
– panoji, ki jih prenašajo ljudje,
– zastave,
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih,
– transparenti,
– drugi podobni premični objekti in naprave.
(3) V okvir oglaševanja z začasnimi objekti in napravami spada tudi neposredno razdeljevanje (ročno ali s pomočjo naprav) letakov, in drugega oglasnega materiala.
4. člen
(1) Na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico in na ostalih javnih površinah, se oglaševanje in obveščanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka opravlja kot gospodarska dejavnost. Opravljajo jo lahko pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi javnega razpisa pridobijo pravico oglaševanja in obveščanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Namesto javnega razpisa lahko Občina Brežice dejavnost iz prejšnjega odstavka na določenih ali vseh lokacijah izvaja tudi v lastni režiji ali za to pooblasti podjetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.
5. člen
(1) Stalni objekti in naprave za oglaševanje se delijo na naslednje tipološke skupine:
1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji, ki jih določa površina maksimalno 90 m2 (obojestranski ali enostranski), in so lahko v različnih izvedbah:
1.1. Veliki pano (mega board, giga board …): dvonožni ali enonožni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in površino nad 18 m2,
1.2. Jumbo pano: samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in površino do 12 m2,
1.3. Rollo pano je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z izmenljivo vsebino; osvetljen z notranje strani in površino do 12 m2,
1.3. Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6 x 3 m, na katerem se s pomočjo prizem vsebine izmenično pojavljajo,
1.4. Elektronski display oziroma prikazovalnik s tehnične plati predstavlja televizijo na prostem, ki jo je moč upravljati na daljavo.
2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji, ki jih določa površina min. 0,7 m2, max. 4,2 m2 (obojestranski ali enostranski) in se pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme ali samostojno so lahko v različnih izvedbah: enonožni ali dvonožni, glede na vrsto pa enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo).
3. Svetlobne vitrine (city light), ki jih določa površina min. 0,7 m2, max. 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
4. Volumski objekti in naprave za oglaševanje, ki jih določa širina projekcije min. 1,1 m in max. 1,8 m in višina max. 3,5 m. Gre za plakatne stebre v sodobnem okolju, ki so lahko v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi).
5. Čezcestni transparenti, ki jih določa največja možna dimenzija 12 m (širina) in 1m (višina), pri čemer je spodnji rob najmanj 5,5 m nad cestiščem.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave so objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave, z največjo površino ene strani 2 m2.
7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
8. Slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture.
9. Totem ali končna tabla je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb in dejavnosti. Postavlja se jih izključno v neposredni bližini oglaševanega objekta.
10. Obvestilni in usmerjevalni znaki so tipizirani in se postavljajo v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Začasni objekti in naprave za oglaševanje:
1. Prenosljivi panoji, ki jih določa površina min. 0,7 m2, max. 2 m2 (obojestranski ali enostranski).
2. Zastave, maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 4,5 m, ki se jih lahko uporablja izključno za oglaševanje za lastne potrebe.
3. Panoji na vozilih in ulični panoji, ki jih prenašajo ljudje.
4. Transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni, na ograjah, fasadah itd.).
(3) Oglaševanje z zvočnimi napravami v Občini Brežice je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev v skladu s predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
6. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajajta odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
7. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na lokacije, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine,
– na lokacije, ki niso v skladu s cestno prometnimi predpisi in predstavljajo nevarnost za cestni promet.
8. člen
(1) Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestne ureditve,
– skupaj z nosilnimi konstrukcijami izdelani iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi,
– vidno opremljeni z oznako oglaševalca,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
(2) Postavljen objekt za obveščanje in oglaševanje mora zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– nemoten dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav,
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
(3) Oglaševanje s svetlobnimi napravami v Občini Brežice je dovoljeno samo ob izpolnjevanju pogojev iz predpisov o svetlobnem onesnaževanju okolja.
9. člen
(1) Velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se praviloma postavlja ob vpadnicah v mesto Brežice, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov, razen velikih panojev, ki se jih v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje, postavlja izključno na območju avtoceste.
(2) Velike ploskovne objekte se postavlja glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
(3) Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade javnih objektov, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekt) in na slepe fasade degradiranih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
(4) Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in napravami na celotnem območju Občine Brežice je definiran v strokovnih podlagah iz 22. člena tega odloka.
10. člen
(1) Male ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se praviloma nameščajo v območju mestne ureditve, na in ob avtobusnih postajališčih, površinah za pešce ter na površinah pred poslovnimi stavbami, izjemoma na slepe fasade iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
(2) Prosto stoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev in mora biti prosta širina pločnika vsaj 1,5 m, kot tudi ne ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
(3) Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja.
(4) Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
11. člen
(1) Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
(2) Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo ter v strnjena stanovanjska naselja.
(3) Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine ne sme ovirati poti pešcev in mora biti prosta širina pločnika vsaj 1,5 m in ne smejo ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
(4) Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju. Na avtobusnih postajališčih so lahko vgrajene v objekt avtobusnega postajališča.
12. člen
(1) Volumske objekte in naprave za oglaševanje se praviloma namešča v območjih mestnih ureditev na površinah za pešce.
(2) Postavitev ne sme ovirati poti pešcev in mora biti prosta širina pločnika vsaj 1,5 m in ne smejo ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
(3) Volumskih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti ter napravami za oglaševanje.
13. člen
(1) Čezcestni transparenti se lahko postavljajo samo na lokacijah, določenih v strokovnih podlagah tega odloka in na podlagi predhodno pridobljenega soglasja pristojnega upravljalca ceste.
(2) Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče, na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m od najvišje točke vozišča in največ 6 m od te točke.
(3) Transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala, ki se zaradi vremenskih vplivov ne deformira in nameščen s strani podjetja, ki je registrirano za takšno dejavnost.
14. člen
(1) Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu vozišča, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem.
(2) Montirani morajo biti tako, da je njihov spodnji rob od tal oddaljen najmanj 4,5 m in da ne posegajo v horizontalni gabarit vozišča.
15. člen
(1) Slikovno ali pisno se lahko obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekti),
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade,
– površine gradbenih odrov.
(2) Dimenzije in oblika slikovne ali pisne obdelave morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb.
(3) O dimenziji in obliki sporočila odloči pristojni organ.
16. člen
(1) S slikovno opremo javnih talnih površin ali konstrukcijskih elementov javne infrastrukture lokalnih javnih gospodarskih služb je dovoljeno oglaševanje samo za namen javnih prireditev širšega pomena in največ 7 dni pred prireditvijo.
(2) Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 48 urah po zaključku prireditve, mora oglaševalec površine vrniti v prvotno stanje.
(3) Dimenzije in oblika slikovne opreme javnih talnih površin ali konstrukcijskih elementov javne infrastrukture lokalnih javnih gospodarskih služb mora spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
(4) O dimenziji in obliki sporočila odloči pristojni organ.
17. člen
(1) Prenosljivi panoji se praviloma uporabljajo za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino Brežice ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.
(2) Oglaševanje lastne poslovne dejavnosti s prenosljivimi panoji na javni površini je, ob pridobitvi pravic in dovoljenj iz tega odloka, dovoljeno za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer le po en pano na javni površini neposredno pred poslovnim prostorom, izključno v odpiralnem času oglaševane poslovne enote.
18. člen
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma s soglasjem občinske uprave Občine Brežice na javni površini.
19. člen
Reklamna sporočila površine max. 1,4 m2 lahko kot reklamne panoje prevažajo vozila ali jih nosijo ljudje kot nosilci sporočil.
20. člen
(1) Na območju Občine Brežice je prepovedano oglaševanje s stresanjem ali puščanjem reklamnih letakov ali podobnih oglasnih sporočil na ulicah, elementih urbane opreme.
(2) Za kršitev prepovedi iz prvega odstavka tega člena so odgovorni tako tisti, ki izvaja ravnanje iz prvega odstavka tega člena kot tudi naročnik in tisti, v čigar korist je oglaševanje izvedeno.
21. člen
(1) Lokacija in namen rabe vseh stalnih objektov in naprav za oglaševanje ter objektov namenjenih za plakatiranje ob volilni kampanji oziroma referendumskemu vprašanju, postavljenih na površinah in objektih na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih površinah, mora biti v skladu s prostorskimi akti Občine Brežice in opredeljena v strokovnih podlagah o lokacijah ter namenu rabe objektov in naprav za oglaševanje na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: strokovne podlage).
(2) Občinska uprava Občine Brežice izdela strokovne podlage in jih usklajuje s prostorskimi akti.
22. člen
(1) Strokovne podlage določajo lokacije celotnega območja Občine Brežice za postavitev:
– velikih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja –plakatni panoji,
– malih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja – plakatni panoji,
– svetlobnih vitrin (city light),
– svetlobnih stebrov,
– volumskih objektov in naprav oglaševanja,
– nosilcev in drogov čezcestnih transparentov,
– obešank na drogovih javne razsvetljave,
– slikovne ali pisne obdelave sten zgradb, površin gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
– slikovne opreme konstrukcijskih elementov javne infrastrukture,
– totemov ali končnih tabel,
– obvestilnih in usmerjevalnih znakov.
(2) Strokovne podlage iz prvega odstavka tega člena določajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na lokacijah, na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico in na ostalih javnih površinah.
(3) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se lahko opravlja izključno na lokacijah, ki so navedene v strokovnih podlagah.
(4) Strokovne podlage morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve objekta,
– zemljiškoknjižni izpisek zemljišča, na katerem se nahaja objekt,
– vrsto objekta za dejavnost oglaševanja,
– datum vpisa in čas veljavnosti postavitve objekta,
– podatke o predlagatelju vpisa in
– druge morebitne podatke o lokaciji postavitve objekta.
(5) Strokovne podlage določajo tudi območja na katerih je možno postavljati stalne ali začasne objekte ter naprave za oglaševanje na nepremičninah, ki niso javne površine ali površine v lasti Občine Brežice. Na teh površinah se oglaševanje lahko izvaja v skladu z določbami tega odloka.
23. člen
(1) Seznam lokacij v strokovnih podlagah se lahko na predlog izvajalca, izbranega na javnem razpisu, spreminja in dopolnjuje.
(2) Predlog, ki ga izvajalec posreduje občinski upravi Občine Brežice mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri).
(3) O podanem predlogu za vpis lokacije v strokovne podlage odloči občinska uprava. Zoper odločbo ali sklep je dopustna pritožba, o kateri odloči župan.
24. člen
(1) Pravico za postavitev objektov in naprav se lahko pridobi:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za stalne objekte in naprave za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico;
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine, na katerih Občina Brežice nima lastninske, stvarne ali druge pravice in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na začasnih objektih in napravah za oglaševanje iz drugega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico.
(2) Z javnim razpisom iz prve alineje prvega odstavka tega člena se lahko pridobi pravico za postavitev objektov in naprav na katerih dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka ne izvaja Občina Brežice v lastni režiji oziroma za izvajanje dejavnosti na teh lokacijah ni pooblaščeno podjetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice.
(3) V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje potrebno pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– ustrezna soglasja v skladu z zakonom in podzakonskimi akti o urejanju prostora, o prometu in javnih cestah ter v skladu z odloki Občine Brežice,
– pravnomočno dovoljenje pristojnega organa.
(4) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta za oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
25. člen
(1) Pravico uporabe lokacije za oglaševanje za stalne objekte in naprave za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah, na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo treh let in možnostjo enkratnega podaljšanja pogodbe za enako obdobje, kot je bila sklenjena.
(2) Občina Brežice v javni razpis vključi vse ali le nekatere od stalnih objektov in naprav za oglaševanje, ki so opredeljeni v strokovnih podlagah in ležijo na javnih površinah oziroma površinah v lasti Občine Brežice.
(3) Odločbo izda pristojni organ in z njo določi pogoje za izvajanje oglaševanja ter višino in način plačevanja nadomestila in taks.
(4) Če izvajalec izpolnjuje do Občine Brežice vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo oglaševalca.
(5) Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba in na njeni podlagi sklenjena pogodba, ponovno oddajo z javnim razpisom.
(6) Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odločbo in pogodbo odstraniti objekte na lastne stroške.
26. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– merila za izbor ponudnikov,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri in
– ostale pogoje, ki jih določa zakon.
(2) Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje,
– so kršili določbe odločbe in pogodbe.
(3) Javni razpis se izvede v skladu z zakonom, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem.
27. člen
Medsebojne obveznosti in pravice med Občino Brežice in izvajalci se uredijo s pogodbo, ki ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom, odločbo ali razpisnimi pogoji.
28. člen
(1) S stalnimi oglasnimi objekti in napravami za oglaševanje upravlja izbrani izvajalec.
(2) Izvajalec mora skrbeti:
– da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– da vsak objekt in napravo za oglaševanje označi z logotipom svojega podjetja in Občine Brežice,
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje,
– da so oglasna sredstva, ki jih namešča na oglasne objekte, opremljena s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na oglasnem objektu, razen če to iz tehničnih razlogov ni mogoče,
– da so oglasna sredstva na oglasnem objektu primerno razvrščena in se ne prekrivajo,
– da zagotovi objavo oglasnega sporočila ves čas, za katerega je bila objava naročena,
– da odstranjuje z oglasnih objektov oglasna sredstva, ki niso opremljena s štampiljko in datumom,
– da poškodovana oglasna sredstva ali tista oglasna sredstva, ki so jih namestile nepooblaščene osebe, ali so nameščena v nasprotju s tem odlokom, odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav za oglaševanje,
– da so neoddane oglasne površine na oglasnem objektu estetsko urejene,
– da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev, le-te odstrani najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku; izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na oglasnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so predmet pogodbe o oglaševanju, plačuje nadomestilo v skladu s pogodbo iz 26. člena tega odloka in občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v Občini Brežice.
29. člen
(1) V primeru, da je na razpisanih lokacijah za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje potrebno pridobiti upravno dovoljenje, ki omogoča poseg v prostor in gradnjo objektov, si ga mora izbrani izvajalec pridobiti na lastne stroške.
(2) Oglasna sredstva na razpisanih lokacijah lahko namešča in odstranjuje samo izbrani izvajalec v skladu s 24. členom tega odloka.
30. člen
(1) Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je dolžan o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti pristojni organ in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje, če ni z odločbo, s pogodbo oziroma v pozivu pristojnega organa drugače določeno.
(2) V primeru, da izvajalec ne izvršuje pogodbenih obveznosti, ne plačuje nadomestila ali ne plačuje takse, ga pristojni organ na izpolnjevanje obveznosti pozove s priporočeno pošiljko in mu za izpolnitev obveznosti določi rok 15 dni. Če izvajalec v določenem roku obveznosti ne izpolni in o izpolnitvi obveznosti najkasneje v roku treh dni od preteka roka, ki je za izpolnitev določen v pozivu, ne obvesti pristojnega organa, sme Občina Brežice razveljaviti pogodbo iz 26. člena tega odloka.
(3) Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v odločbi in pogodbi oziroma po prenehanju pogodbe, na podlagi katere je bil upravičen uporabljati na razpisu dodeljeno lokacijo, odstraniti objekte in naprave za oglaševanje in povrniti lokacijo v prvotno stanje v roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni, če v odločbi ali v pogodbi o odstranitvi objektov ni drugače določeno.
(4) Če izvajalec ne odstrani objektov in naprav v predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani občina oziroma njen pooblaščenec.
31. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih Občina Brežice nima lastninske, stvarne ali druge pravice in so vidne z javnih površin, ali kadar gre za oglaševanje na začasnih objektih in napravah za oglaševanje iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo 24. člena.
32. člen
(1) Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost predlaganega objekta ali naprave za oglaševanje z določbo 5. člena tega odloka in z merili za določitev lokacij oglaševanja (6. do 19. člen tega odloka) ter umeščenost predlagane lokacije v strokovne podlage iz 21. člena tega odloka.
(2) Vloga mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– prometno soglasje in eventualna druga soglasja.
33. člen
Oglaševalec mora skrbeti:
– da oglašuje v skladu z izdano odločbo,
– da po preteku datuma veljavnosti oglaševanja, odstrani začasne oglasne objekte in naprave za oglaševanje najkasneje v roku dveh dni,
– da poškodovana oglasna sredstva ali tista oglasna sredstva, ki so jih namestile nepooblaščene osebe, ali so nameščena v nasprotju s tem odlokom, odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku; izjemoma lahko stranka v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku, vendar mora biti ob sporočilu v tujem jeziku tudi prevod sporočila v slovenski jezik,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na začasnih oglasnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so predmet izdane odločbe, plačuje občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v Občini Brežice,
– da je oglasni objekt ali naprava primerno vzdrževana in njena okolica urejena.
34. člen
(1) Uporaba lokacij za oglaševanje brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj, izdanih na podlagi tega odloka, je prepovedana.
(2) Na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, ter na ostalih javnih površinah in zgradbah je prepovedano:
– lepljenje plakatov na izložbe, stene, inštalacijske omarice (elektro, telefon itd.), vrata, drevesa, prometno signalizacijo, prometno opremo in urbano opremo ter objekte infrastrukture gospodarskih javnih služb, razen v primerih, če so posamezni od prej naštetih objektov v strokovnih podlagah opredeljeni kot lokacija za oglaševanje,
– trositi propagandni material in ga nameščati na vozila,
– nepooblaščeno ali nenamensko uporabljati, poškodovati ali uničiti začasne ali tudi stalne objekte in naprave za oglaševanje ali poškodovati ali zakrivati vsebino oglasnih sredstev.
35. člen
(1) Plakatiranje izven plakatnih objektov, določenih na podlagi tega odloka, je možno samo izjemoma, in sicer za enkratne promocijske aktivnosti izjemnega javnega pomena ali oglaševanje prireditev, pri katerih je taka oblika oglaševanja tradicionalna.
(2) Za plakatiranje ali oglaševanje iz prvega odstavka tega člena mora naročnik pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
(3) Pristojni organ lahko odloči, da plakatiranje oziroma oglaševanje iz prvega odstavka tega člena izvede naročnik sam ali določi izvajalca plakatiranja.
(4) Plakatiranje ali oglaševanje iz prvega odstavka tega člena mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poškoduje podlage, na katero je nameščen plakat (zid, element urbane opreme ipd.), in da na podlagi ne pusti nobene sledi.
(5) Naročnik plakatiranja oziroma oglaševanje iz prvega odstavka tega člena mora najkasneje v roku 48 ur po končanem dogodku, ki je predmet plakatiranja oziroma oglaševanja, na lastne stroške odstraniti vse plakate oziroma oglase ter vzpostaviti stanje, kot je bilo pred izvedbo plakatiranja oziroma oglaševanje iz prvega odstavka tega člena ter povrniti vso morebitno škodo, ki je z izvedbo plakatiranja oziroma oglaševanje iz prvega odstavka tega člena nastala, sicer to na stroške naročnika izvede pristojni organ.
(6) Pristojni organ lahko pred izdajo odločbe o dovolitvi plakatiranja oziroma oglaševanje iz prvega odstavka tega člena kot pogoj za izdajo dovoljenja zahteva, da naročnik položi predjem za kritje stroškov opravil iz petega odstavka tega člena. Če predjem v roku, ki ga določi pristojni organ, ni položen in organu v določenem roku ni predloženo potrdilo o vplačilu predjema, pristojni organ vlogo zavrne.
36. člen
V skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, je lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi Občina Brežice.
37. člen
Izvajalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti oziroma pripraviti plakatna mesta, ki jih določi pristojni organ.
38. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na območju Občine Brežice na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest.
(2) Občina Brežice mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu, javno objaviti pogoje iz prvega odstavka tega člena.
39. člen
Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z:
– zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo,
– določbami pogojev za uporabo plakatnih mest in
– določbami tega odloka.
40. člen
(1) Za plakatiranje za potrebe volilne kampanje in referendumskega vprašanja na nepremičninah v zasebni lasti organizatorjem ni potrebno pridobiti pravice v skladu z 31. členom tega odloka pač pa zgolj soglasje lastnika nepremičnine.
(2) V primeru, da je objekt oziroma naprava nameščen na zemljišču, ki sega v varovalni pas javne ceste ali objektov gospodarske javne infrastrukture, je potrebno pridobiti tudi soglasje pristojnega upravljalca javne ceste oziroma izvajalca gospodarske javne službe.
(3) Za ureditev vseh ostalih vprašanj glede izvajanja volilne in referendumske kampanje se uporablja zakon, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo ter zakon in podzakonski akti, ki urejajo javne ceste in promet ter Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Brežice.
41. člen
(1) Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele, ki so praviloma postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Vsebina lamel je ob upoštevanju določb zakona in podzakonskih predpisov o javnih cestah in prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, namenjena izključno usmerjanju k določenim ciljem, za potrebe tega odloka pa se po vsebini loči na:
– krajevno vodenje, ki omogoča vodenje do skupnih krajevnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter do pomembnejših krajevnih oziroma javnih infrastrukturnih objektov in naprav;
– komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do pomembnejših objektov in naprav v kraju – do sedežev pravnih oseb ter njihovih poslovnih enot, če ti izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje.
(2) Komercialno vodenje je ločeno od krajevnega in mu je hierarhično podrejeno.
42. člen
Obvestilne in usmerjevalne znake ter njihove temelje in nosilce namešča Občina Brežice.
43. člen
(1) Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na podlagi pogodbe med Občino Brežice in zainteresiranim subjektom. S pogodbo se med drugim uredi obveznosti zainteresiranega subjekta do nadomeščanja lamel po izteku njihove uporabnosti in obveznosti do plačila vzdrževalnine.
(2) Zainteresirani subjekt za nameščanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja plačuje po tržnih načelih:
– izdelavo in namestitev lamele ter sorazmernega dela stroškov nabave in postavitve nosilca,
– vzdrževalnino za pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, vzdrževanja znakov ter izvajanja dejavnosti.
44. člen
(1) Samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe smejo na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost, za lastne potrebe oglaševati proizvode in storitve iz svoje registrirane dejavnosti.
(2) Postavitev stalnih in začasnih objektov in naprav za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena se izvede v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo graditev objektov in prostorsko načrtovanje.
(3) Z objekti iz prvega odstavka tega člena gospodarijo lastniki nepremičnin oziroma s strani lastnikov pooblaščeni izvajalci, ki morajo poskrbeti, da v roku 15 dni po prenehanju dejavnosti, odstranijo objekte in naprave za oglaševanje.
45. člen
(1) Za potrebe oglaševanja Občine Brežice, krajevnih skupnosti v Občini Brežice, javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Brežice, društev in klubov, ustanovljenih na območju Občine Brežice, kot tudi državnih organov, se v skladu s strokovnimi podlagami postavijo posebne oglasne deske oziroma oglasne omarice, ki se praviloma namestijo na zunanjost objektov, v katerih je sedež lokalne skupnosti, javnega zavoda ali državnega organa.
(2) Pristojni organ uskladi način uporabe teh posebnih oglasnih mest z zainteresiranimi uporabniki.
(3) Za oglasne deske oziroma oglasne omarice in izvedbo oglaševanja skrbijo upravitelji objektov, na katerih se oglasna deska ali oglasna omarica nahajajo.
46. člen
Višina in način plačevanja takse za oglaševanje in pogoji za oprostitev plačila takse je določena v odloku, ki ureja občinske takse v Občini Brežice.
47. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki imajo nameščene objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje na nepremičninah v zasebni lasti morajo pridobiti dovoljenja iz tega odloka najkasneje v roku 24 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Na podlagi odločbe prekrškovnega ali pristojnega organa so oglaševalci, ki nimajo ustreznega dovoljenja, v roku, določenim v odločbi, dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja in objekte na katerih se oglašuje z javnih površin in površin, na katerih ima Občina Brežice lastninsko, stvarno ali drugo pravico. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca odstrani občina. Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
48. člen
(1) Z globo v znesku 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ni registriran za dejavnost, ni pridobil pravice oglaševanja in obveščanja oziroma ni pridobil ustreznega soglasja in dovoljenja (4. člen);
– postavlja oziroma namešča objekte in naprave za oglaševanje, kjer to ni dovoljeno (7. člen);
– ne povrne površin v prejšnje stanje v roku 48 ur po zaključku prireditve (drugi odstavek 16. člena);
– oglašuje s prenosljivimi panoji v nasprotju z določbo 17. člena;
– oglašuje s stresanjem ali puščanjem reklamnih letakov ali podobnih oglasnih sporočil na mestih, kjer so prosto izpostavljena vremenskim vplivom (prvi odstavek 20. člena);
– kot izvajalec ravna v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena tega odloka;
– kot oglaševalec« ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka;
– uporablja lokacije za oglaševanje brez ustreznega soglasja oziroma dovoljenja (prvi odstavek 34. člena);
– oglašuje na javnih površinah in objektih, kjer je to prepovedano ali nepooblaščeno ali nenamensko uporablja, poškoduje ali uniči začasne ali tudi stalne objekte in naprave za oglaševanje ali poškoduje ali zakriva vsebino oglasnih sredstev (drugi odstavek 34. člena);
– oglašuje izven plakatnih objektov v nasprotju s 35. členom tega odloka;
– v roku 48 ur po koncu dogodka, ki je predmet oglaševanja, ne vzpostavi stanja, kot je bilo pred izvedbo plakatiranja (peti odstavek 35. člena);
– po prenehanju dejavnosti ne odstrani objektov in naprav za oglaševanje (tretji odstavek 44. člena tega odloka);
– ne skrbi za oglasne deske oziroma oglasne omarice ali ne izvede oglaševanja (tretji odstavek 45. člena);
– za obstoječe objekte in naprave ne pridobi dovoljenj v skladu s tem odlokom v roku 24 mesecev od uveljavitve odloka (prvi odstavek 47. člena).
(2) Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo v znesku 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
49. člen
(1) Strokovne podlage sprejme župan v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Strokovne podlage se objavijo na spletni strani Občine Brežice.
(3) V roku 9 mesecev od uveljavitve tega odloka se objavi javni razpis za izbor izvajalcev v skladu z določili tega odloka.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 77/97).
51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Brežice, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost