Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4719. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Beltinci, stran 14492.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan Občine Beltinci dne 4. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov
Občina Beltinci je prostorske sestavine planskih aktov nazadnje spreminjala leta 2004. V letu 2009 je občina na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta. Ker je v postopek priprave vključenih več sprememb namenske rabe in bo postopek priprave dolgotrajen, se je občina odločila za postopek sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih sestavin planov, ki ga omogoča 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
Občina želi spremeniti namensko rabo kmetijskih zemljišč v k.o. Beltincih od parcele št. 2611 do parcele 2643, parceli 3246/2 in 3248, 3249 ter parcele od št. 3268 do parcele št. 3298/1 ob Doblu zaradi določitve območja za gradnjo rastlinjakov ter pripadajočih skladiščnih in energetskih objektov. V prvi fazi je načrtovana postavitev rastlinjakov v velikosti do 10 ha, v naslednjih fazah pa še v velikosti do 8 ha.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za predvideno ureditev ni izdelanih strokovnih podlag, tudi variantne rešitve niso predvidene, saj gre za znanega investitorja, ki je že pridobil del predlaganih zemljišč. Izdelan je le geodetski posnetek za del obravnavanega območja.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov potekajo po postopku, ki je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s sprejemom sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov, ki se izdela v 15 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Dopolnjen osnutek planskega akta se javno razgrne (predvidoma v februarju in marcu 2010). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve in priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta. Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu aprilu. Obravnava in sprejem na občinskem svetu Občine Beltinci je predvidena maja 2010, po predhodni potrditvi ministra.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja (sklep o izvedbi CPVO),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 M. Sobota,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
12. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
16. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
17. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
18. ELES, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
19. Geoplin plinovodi d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
20. UPC Telemach, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
5. Način finansiranja
Stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin nosijo Občina Beltinci in investitorji načrtovanega posega.
Št. 350-04/09-01-01
Beltinci, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost