Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4725. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009, stran 14502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 109/08) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08 z dne 29. 12. 2008) in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009 (Uradni list RS, št. 49/09) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin – kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR  |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 11.295.211|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 6.802.459|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 5.211.624|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 4.655.669|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE          |  337.900|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |  218.055|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|706 |   |DRUGI DAVKI              |     0|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI           | 1.590.835|
|   |   |(710+711+712+713+714)         |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  195.826|
|   |   |PREMOŽENJA              |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE         |   1.400|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|712 |   |DENARNE KAZNI             |   2.400|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   32.100|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        | 1.359.109|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |  567.474|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   90.414|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|721 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |     0|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  477.060|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |  202.800|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|730 |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |  202.800|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|731 |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |     0|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI          | 3.722.479|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     | 1.366.445|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|741 |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA     | 2.356.034|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |      |
|   |   |EVROPSKE UNIJE            |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 11.341.861|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.471.994|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  420.818|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   67.004|
|   |   |VARNOST                |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 1.853.461|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|403 |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   34.993|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   95.717|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 2.140.596|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|410 |   |SUBVENCIJE              |   58.743|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       | 1.534.423|
|   |   |GOSPODINJSTVOM            |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN  |  178.451|
|   |   |USTANOVAM               |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  368.980|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 6.435.877|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 6.435.877|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |  293.394|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|430 |   |INVESTICIJSKI TRANSFER        |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|431 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |  145.138|
|   |   |FIZ. OSEBAM              |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|432 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |  148.256|
|   |   |UPORABNIKOM              |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –46.649|
|   |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |      |
|   |   |SKUPAJ ODHODKI)            |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|75  |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |   6.660|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     0|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |   6.660|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |   62.904|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|440 |   |DANA POSOJILA             |   20.000|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|441 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |   42.904|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |  –56.245|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|   |   |V.)                  |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  –102.894|
|   |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |      |
|   |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) |      |
|   |   |– (II. + V.)             |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|50  |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)          |     0|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |     0|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|55  |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |  116.800|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  116.800|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     |  –116.800|
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –219.694|
|   |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) |      |
|   |   |– (II.+V.+IX.)            |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |  219.694|
|   |   |PRETEKLEGA LETA            |      |
+-----+-----+--------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-015/2008-003
Gorenja vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost