Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4727. Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, stran 14506.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka za novorojence v Občini Gorje, upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za pridobitev pomoči ter način dodelitve pomoči.
2. člen
Enkratna pomoč je pomoč, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Oblike pomoči ob rojstvu otroka so:
a) vrednostni bon v višini 420,00 EUR ali
b) denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z nakazilom na novorojenčkovo (Hrčkovo) knjižico ali
c) denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun vlagatelja.
Spremembo višine pomoči določi občinski svet s sklepom.
3. člen
Upravičenec do enkratne pomoči po tem pravilniku je novorojenec, ki ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno prebivališče v Občini Gorje.
4. člen
Vlogo za dodelitev pomoči lahko vloži, kot zakoniti zastopnik, le eden od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev novorojenca.
Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem živi novorojenec in ima skupaj z novorojencem stalno bivališče v Občini Gorje.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je v primeru, da ima novorojenec določenega skrbnika, vlagatelj skrbnik otroka, ki je bil določen z odločbo Centra za socialno delo oziroma aktom pristojnega organa.
5. člen
Pravico do pomoči uveljavlja zakoniti zastopnik upravičenca s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in jo vlagatelj dvigne v sprejemni pisarni občine oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Gorje. Vlagatelj izpolnjen obrazec s prilogami pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Gorje, najkasneje v devetih mesecih od rojstva otroka. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
Vlogi je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta vlagatelja,
– obrazec »Podatki za odprtje Hrčkove knjižice« (v primeru izbire denarnega nakazila pod točko b),
– številko transakcijskega računa vlagatelja (v primeru izbire denarnega nakazila pod točko c),
– odločbo o skrbništvu ali posvojitvi otroka (v primeru skrbništva).
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne pomoči vodi in o njej odloča občinski organ, ki je pristojen za to področje, in sicer po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena izda odločbo, zoper katero je možna pritožba v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
Vrednostni bon se vlagatelju vroči najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
V primeru izbire denarnega nakazila v višini 380,00 EUR z nakazilom na novorojenčkovo (Hrčkovo) knjižico vlagatelj izpolni tudi obrazec s podatki za odprtje Hrčkove knjižice, ki ga odda skupaj z vlogo na občini. Poštna banka Slovenije bo odprla Hrčkovo knjižico na otrokove ime, kamor bodo nakazana sredstva občine in dodatna sredstva, ki jih bo nakazala Poštna banka Slovenije. Sredstva bodo nakazana na otrokov račun najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
V primeru izbire denarnega nakazila v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun vlagatelja, bo občina nakazala z odločbo dodeljeni znesek denarnega prispevka najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
8. člen
Pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled (Uradni list RS, št. 69/06).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 039-10/2009-3
Gorje, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost