Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4781. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2010, stran 14610.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1) je Občinski svet Občine Zreče na 23. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šestmestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
---------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Proračun
                           leta 2010
---------------------------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     11.506.502,16
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.735.771,00
 70   DAVČNI PRIHODKI              4.740.534,00
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.821.334,00
    703 Davki na premoženje           479.700,00
    704 Domači davki na blago in storitve    419.000,00
    706 Drugi davki               20.500,00
 71   NEDAVČNI PRIHODKI              995.237,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    243.754,00
    premoženja
    711 Takse in pristojbine           5.050,00
    712 Denarne kazni               1.400,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in      391.882,00
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         353.151,00
 72   KAPITALSKI PRIHODKI             325.000,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       25.000,00
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     300.000,00
    neopredmet. dolgoročnih sredstev
 73   PREJETE DONACIJE             2.141.529,16
    730 Prejete donacije iz domačih virov   2.141.529,16
    731 Prejete donacije iz tujine          0,00
 74   TRANSFERNI PRIHODKI            3.304.202,00
    740 Transferni prihodki iz drugih      368.593,00
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz  2.935.609,00
    sred. proračuna EU
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       11.844.602,16
 40   TEKOČI ODHODKI              2.552.878,00
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    449.482,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    80.175,00
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve     1.922.846,00
    403 Plačila domačih obresti          6.375,00
    409 Rezerve                 94.000,00
 41   TEKOČI TRANSFERI             1.977.190,00
    410 Subvencije               117.500,00
    411 Transferi posameznikom in       1.252.813,00
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam   193.087,00
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      413.790,00
    414 Tekoči transferi v tujino           0,00
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI           6.984.529,16
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  6.984.529,16
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           330.005,00
    431 Invest. transferi pravnim in      126.005,00
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    porabniki
    432 Invest. transferi proračunskim     204.000,00
    uporabnikom
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –338.100,00
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
---------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
    750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
    752 Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0,00
    441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0,00
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
---------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
 50   ZADOLŽEVANJE                500.000,00
    500 Domače zadolževanje           500.000,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 55   ODPLAČILA DOLGA               161.900,00
    550 Odplačila domačega dolga        161.900,00
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        0,00
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       338.100,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   338.100,00
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo        – ali 0 ali +
---------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zreče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki turistične takse po 20. členu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
3. prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04, 123/04 in 142/04 – popr.),
4. prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 36/08 in 85/08),
5. prihodki komunalnega prispevka, komunalne opreme Stranice in sofinanciranja ČN Nune po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. št. 33/07 in 70/08),
6. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja,
7. prihodki krajevnih skupnosti (Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje),
8. drugi prihodki.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 86.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 1.300,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 500.000,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000,00 EUR.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, katerih ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 50.000,00 EUR.
11. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 500.000,00 EUR.
12. člen
Vsaka posamezna krajevna skupnost na območju Občine Zreče lahko samostojno sklene pravni posel, za katerega so zagotovljena sredstva v proračunu in katerega skupna vrednost ne presega 10.000,00 EUR, v nasprotnem primeru je za sklenitev pravnega posla potrebno soglasje župana. Če župan soglasja na sklenitev pravnega posla ne poda, je le-ta ničen.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0002/2009-10
Zreče, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti