Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk, stran 14562.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06 – ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) ter 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 27. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
1. člen
V 16. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk (Uradni list RS, št. 60/07) se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predstavnike delavcev se voli:
– 4 predstavnike strokovnih delavcev,
– 1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«
3. člen
Četrti odstavek 16. člena se spremeni in glasi:
»Ključ za imenovanje predstavnikov delavcev je:
– 2 predstavnika matična šola,
– 1 predstavnik enote vrtca
– 1 predstavnik podružnice Stoperce
– 1 predstavnik podružnice Ptujska Gora.«
4. člen
V četrtem odstavku 30. člena se doda nova sedma alineja, ki glasi:
»– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine in«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
5. člen
Svet zavoda je dolžan uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 11. 2. 2010 in sicer tako, da se izvolita dva dodatna predstavnika delavcev v svet zavoda.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka ter članom sveta zavoda, ki bosta izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-72/2009-2
Majšperk, dne 10. decembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost