Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4740. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«, stran 14524.

Na podlagi 7. in 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 49/07, 35/08 in 86/09), 20. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2003, in Uradni list RS, št. 78/09), 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/2009), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo (Uradni list RS, št. 75/09), 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/1999 in 7/2009), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/2004), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 114/03, 61/05, 74/09 in 94/09) in v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US), so Svet Mestne občine Kranj na 31. seji dne 25. 11. 2009 ter občinski sveti: Občine Cerklje na Gorenjskem na 17. seji dne 2. 12. 2009, Občine Jezersko na 16. seji dne 15. 12. 2009, Občine Naklo na 19. seji dne 16. 12. 2009, Občine Preddvor na 28. seji dne 26. 11. 2009, Občine Šenčur na 25. seji dne 25. 11. 2009 in Občine Tržič na 25. seji dne 12. 11. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj za Mestno občino Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice), za učinkovitejše izvrševanje upravnih in prekrškovnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju teh občin.
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat Kranj« (v nadaljevanju: skupna uprava).
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Skupna uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Sedež skupne uprave je v Kranju, Slovenski trg 1.
Skupna uprava ima žig okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat Kranj«.
3. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani. Ustanoviteljice se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Mestne občine Kranj, pobudo za to pa lahko poda vsaka ustanoviteljica. Za sprejem odločitve je potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan Mestne občine Kranj.
Župani sprejmejo predlog kadrovskega načrta, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani. Z njo podrobneje določijo pravice in obveznosti do skupne uprave, načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za skupno upravo ter druge, za nemoteno delo skupne uprave, pomembne zadeve. Obseg dela se določa z dvomesečnim načrtom za posamezno ustanoviteljico.
4. člen
Skupna uprava kot upravni in prekrškovni organ opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora na področju, ki ga ureja predpis ustanoviteljice, skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi, ki veljajo na območju občine ustanoviteljice in so navedeni v prilogah tega odloka za vsako ustanoviteljico posebej.
Oznake na uniformi in službeni izkaznici, ki jo uporablja pooblaščena uradna oseba skupne uprave, so oznake skupne uprave.
Inšpekcijski in redarski nadzor se opravlja v posamezni občini ustanoviteljici upoštevajoč potrebe in posebnosti posamezne občine ustanoviteljice v obsegu ur, ki bo določen v pogodbi iz tretjega člena tega odloka.
Nadzor se opravlja kot redni mesečni nadzor na podlagi določil pogodbe iz tretjega člena tega odloka ali kot izredni nadzor na podlagi vsakokratne zahteve občine ustanoviteljice.
5. člen
Pri izvrševanju upravne naloge nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost sodi naloga.
Upravni akt ali akt v postopku o prekršku, ki ga izda pooblaščena oseba skupne uprave, ima v glavi naziv skupne uprave. Izdaja se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Uradniki v skupni upravi so pooblaščeni za vodenje prekrškovnih postopkov in odločanje o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic in navedenimi v prilogah k temu odloku.
6. člen
Mestna občina Kranj ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Mestne občine Kranj.
Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo zasedbo so sistemizirani v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave, ki je priloga aktu o sistemizaciji delovnih mest Mestne občine Kranj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan Mestne občine Kranj na predlog vodje skupne uprave.
Služba v sestavi skupne uprave je Medobčinsko redarstvo.
7. člen
Skupno upravo vodi vodja kot uradnik na položaju, ki ga imenuje in razrešuje župan Mestne občine Kranj po predhodnem soglasju ostalih občin ustanoviteljic.
Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem/druga stopnja/ ter najmanj šest let ustreznih delovnih izkušenj.
Vodja skupne uprave predstavlja in zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog skupne uprave ter izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
Vodja skupne uprave predlaga kadrovski in finančni načrt skupne uprave.
8. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju kot sledi iz spodnje tabele:
+------------------------------------------+-------------------+
|Mestna občina Kranj            |       75,31%|
+------------------------------------------+-------------------+
|Cerklje na Gorenjskem           |       3,52%|
+------------------------------------------+-------------------+
|Jezersko                 |       0,88%|
+------------------------------------------+-------------------+
|Naklo                   |       3,79%|
+------------------------------------------+-------------------+
|Preddvor                 |       1,89%|
+------------------------------------------+-------------------+
|Šenčur                  |       3,79%|
+------------------------------------------+-------------------+
|Tržič                   |       10,82%|
+------------------------------------------+-------------------+
Glede na razmerje sofinanciranja sredstev za delo skupne uprave in drugih materialnih sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena se v pogodbi iz tretjega člena določi obseg potrebnih ur dela v prekrškovnih in upravnih postopkih inšpektorjev ali redarjev. Dejanska navzočnost inšpektorjev na terenu znaša štiri desetine potrebnih ur, redarjev pa polovico teh ur.
Strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, projekti inp.), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom. Finančno razmerje do tretje osebe (prihodki od glob, taks ipd.) se obračuna v skladu s predpisom, prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.
9. člen
Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave Mestne občine Kranj. V primeru potrebe skupne uprave, so ustanoviteljice dolžne vsaka na svojem sedežu zagotoviti prostor, kjer bo skupna uprava lahko opravljala svoje delo.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan Mestne občine Kranj. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju iz drugega odstavka osmega člena tega odloka.
10. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna Mestne občine Kranj.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga sporazumno določijo župani občin ustanoviteljic, je skupaj s kadrovskim načrtom za posamezno proračunsko leto vključen v proračun Mestne občine Kranj.
Do obravnave finančnega načrta skupne uprave kot sestavnega dela osnutka proračuna Mestne občine Kranj, so občine ustanoviteljice dolžne Mestni občini Kranj vročiti pisno soglasje k osnutku finančnega načrta skupne uprave.
Če občine ustanoviteljice manjšinsko ne soglašajo s predlaganim finančnim načrtom, se neusklajeni finančni načrt kljub temu vključi v proračun Mestne občine Kranj.
Finančni načrt mora biti usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh mesecev od sprejetja proračuna Mestne občine Kranj, v nasprotnem primeru se prične s postopkom za izključitev občin ustanoviteljic, ki se s finančnim načrtom ne strinjajo.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
Podatke o načrtovanih in realiziranih odhodkih za skupno upravo zagotavlja Mestna občina Kranj.
11. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Mestne občine Kranj. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v razmerju iz drugega odstavka osmega člena tega odloka.
12. člen
Skupna uprava lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti posamezne občine ustanoviteljice, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in pogodbe, preneha z opravljanjem nalog za to občino ustanoviteljico, ko višina zapadlih obveznosti preseže 25% letne obveznosti občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne uprave.
Z opravljanjem nalog za to občino skupna uprava ponovno prične, ko so poravnane vse zapadle obveznosti.
Če višina zapadlih in neporavnanih obveznosti preseže letno obveznost občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne uprave, se to občino ustanoviteljico izključi iz skupne uprave.
13. člen
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
Skupna uprava prične z delom za novo občino, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz odloka o ustanovitvi in pogodbe iz tretjega člena tega odloka.
14. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave.
Občina ustanoviteljica izstopi z enostransko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave v ustreznem razmerju na podlagi tega odloka in pogodbe iz tretjega člena tega odloka. Sklep o izstopu mora biti vročen ostalim županom občin ustanoviteljic najmanj 9 mesecev pred iztekom tekočega leta, če naj bi pričel učinkovati s 1. 1. naslednjega leta. Če je sklep vročen po 31. 3., se upošteva kot izstopna izjava podana do 31. 3. v naslednjem koledarskem letu.
O izstopu ali izključitvi posamezne občine ustanoviteljice iz skupne uprave na podlagi 10. in 12. člena tega odloka, sprejmejo občinski sveti preostalih občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep. V ugotovitvenem sklepu se določi tudi rok, v katerem mora občina, ki izstopa, kriti delež stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev.
Izključitev občine ustanoviteljice nastopi z uveljavitvijo novega odloka o ustanovitvi skupnega organa.
Skupna uprava za občino, ki izstopa, opravlja naloge do konca koledarskega leta, v katerem učinkuje izjava o odstopu, pod pogojem, da je vročena vsem občinam ustanoviteljicam.
15. člen
Občina, ki izstopa ali je izključena iz skupne uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne uprave v upravnih postopkih in postopkih o prekršku, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
16. člen
Glede dodatnih javnih uslužbencev, ki so se zaposlili po pričetku delovanja skupne uprave po Odloku o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« (Uradni list RS, št. 19/08), se v primeru izstopa ali izključitve posamezne občine ustanoviteljice občine ustanoviteljice dogovorijo, katera bo prevzela status delodajalca. V primeru, da tega ne stori nobena od njih, se ravna v skladu z delovno zakonodajo.
Kolikor skupna uprava preneha delovati, Mestna občina Kranj prevzame število zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala na dan pred pričetkom delovanja skupne uprave po Odloku o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«, katerim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni upravi, ter stvari, pravice in sredstva skupne uprave v sorazmernem deležu glede na skupno število zaposlenih.
O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občine ustanoviteljice ugotovitveni sklep, s katerim določijo tudi razmerje kritja stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev in rok, v katerem so občine ustanoviteljice dolžne kriti te stroške.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da se upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič v obsegu, kot je opredeljen v pogodbi o medsebojnih razmerjih, pričnejo izvrševati v polnem obsegu, ko bodo sklenjene dodatne zaposlitve v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom in ko bodo dodatno zaposleni javni uslužbenci opravili ustrezne strokovne izpite.
18. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Za objavo odloka v Uradnem listu RS poskrbi Mestna občina Kranj.
Župani občin ustanoviteljic lahko informativno objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal.
19. člen
S pričetkom veljavnosti preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« (Uradni list RS, št. 19/08), ki se uporablja do pričetka uporabe tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 061-2/2009
Kranj, dne 16. decembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.
 
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
 
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l.r.
 
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.
 
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
 
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost