Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4770. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009, stran 14601.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na 18. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 20/09) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |                    |     v EUR|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 2.294.798,19|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 1.066.033,78|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  849.683,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  780.512,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   32.810,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   36.361,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |706 DRUGI DAVKI            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  216.350,78|
|    |(710+711+712+713+714)         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   15.790,74|
|    |PREMOŽENJA               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    100,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 DENARNE KAZNI           |    290,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   40.868,04|
|    |STORITEV                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  159.302,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |  291.595,90|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   4.500,00|
|    |SREDSTEV                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN    |  287.095,90|
|    |NEMATER. DOLG. SRED.          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  937.168,51|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  217.033,86|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  720.134,65|
|    |PRORAČUNA               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJODHODKI (40+41+42+43)      | 2.535.458,92|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  453.091,42|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  105.491,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   16.431,82|
|    |VARNOST                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  321.668,60|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   3.500,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 REZERVE              |   6.000,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  406.456,28|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |   15.106,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   67.817,28|
|    |GOSPODINJSTVOM             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM       |   51.907,71|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  271.625,29|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 1.633.039,65|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.633.039,65|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |   42.871,57|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   42.871,57|
|    |FIZIČNIM OSEBAM            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |       |
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –240.660,73|
|    |(I.-II.)                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     0,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |     0,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE  |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0,00|
|    |DELEŽEV                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.  |       |
|    |(440+441)               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |       |
|    |NALOŽB                 |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |       |
|    |PRIVATIZACIJE             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     0,00|
|    |SPREMEMBE               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |  240.660,73|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)           |  240.660,73|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  240.660,73|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |   0,000,00|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)   |  240.660,73|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|XI.  | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)      |  240.660,73|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |   65.314,82|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2009–2012, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9-18/09OS
Velika Polana, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost