Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4755. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2009, stran 14563.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 123/08 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 19. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2009
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2009 (Uradni list RS, št. 12/08) tako, da se glasi:
»Proračun Občine Naklo za leto 2009 po rebalansu znaša:
+--------+----------------------------------------+------------+
|KONTO  |OPIS                  |  PRORAČUN|
|    |                    |    2009|
+--------+----------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+--------+----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.138.879|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.770.352|
+--------+----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  3.543.103|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.593.233|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   708.652|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   241.218|
+--------+----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   227.249|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   113.315|
|    |PREMOŽENJA               |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    3.983|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    6.835|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    3.837|
|    |STORITEV                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   99.279|
+--------+----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   382.668|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   75.987|
|    |SREDSTEV                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   306.681|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   985.859|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   222.249|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |   763.610|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE|      |
|    |UNIJE                  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.270.119|
+--------+----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  1.217.773|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   166.333|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   26.715|
|    |VARNOST                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   989.150|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   18.740|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   16.834|
+--------+----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  1.136.562|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |   20.920|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   726.266|
|    |GOSPODINJSTVOM             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   168.011|
|    |USTANOVAM                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   221.365|
+--------+----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  2.437.146|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  2.437.146|
+--------+----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   478.638|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   428.994|
|    |FIZ. OSEBAM               |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|   49.644|
|    |UPORABNIKOM               |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |  –131.240|
|    |– II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  |      |
|    |ODHODKI)                |      |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+----------------------------------------+------------+
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   13.338|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |   13.338|
+--------+----------------------------------------+------------+
|44 V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)            |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   13.338|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |  –117.902|
|    |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN   |      |
|    |DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)  |      |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+----------------------------------------+------------+
|50 VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)           |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|55 IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   82.008|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   82.008|
+--------+----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |   –82.008|
+--------+----------------------------------------+------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –199.910|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – |      |
|    |(II.+V.+IX.)              |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |   199.910|
|    |PRETEKLEGA LETA             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ|      0|
|    |PRETEKLEGA LETA             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0035/2009
Naklo, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost