Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4736. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010, stran 14515.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, št. U-I-427/06-9 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. seji dne 3. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------
 A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v EUR
--------------------------------------------------------------
 SKUPINA,                      PRORAČUN
 PODSK.                         2010
--------------------------------------------------------------
 I.       SKUPAJ PRIHODKI        11.517.235,00
         (70+71+72+73+74+78)
         TEKOČI PRIHODKI (70+71)     9.906.442,00
 70       DAVČNI PRIHODKI         8.484.320,00
      700  Davki na dohodek in dobiček   7.976.500,00
      703  Davki na premoženje        202.220,00
      704  Domači davki na blago in     305.600,00
         storitve
 71       NEDAVČNI PRIHODKI        1.422.122,00
      710  Udeležba na dobičku in      840.592,00
         dohodki od premoženja
      711  Takse in pristojbine        8.000,00
      712  Globe in denarne kazni       5.030,00
      713  Prihodki od prodaje blaga in    24.300,00
         storitev
      714  Drugi nedavčni prihodki      544.200,00
 72       KAPITALSKI PRIHODKI        199.400,00
      720  Prihodki od prodaje osnovnih   119.400,00
         sredstev
      721  Prihodki od prodaje zalog        0,00
      722  Prihodki od prodaje zemljišč    80.000,00
         in neopredmetenih dolgoročnih
         sred.
 73       PREJETE DONACIJE          1.000,00
      730  Prejete donacije iz domačih     1.000,00
         virov
 74       TRANSFERNI PRIHODKI       1.410.393,00
      740  Transferni prihodki iz drugih  1.410.393,00
         javnofinančnih institucij
 II.       SKUPAJ ODHODKI         14.037.534,75
         (40+41+42+43+45)
 40       TEKOČI ODHODKI         3.357.862,63
      400  Plače in drugi izdatki      512.790,00
         zaposlenim
      401  Prispevki delodajalcev za     80.252,00
         socialno varstvo
      402  Izdatki za blago in storitve  2.586.797,63
      403  Plačila domačih obresti        523,00
      409  Rezerve              177.500,00
 41       TEKOČI TRANSFERI        4.419.755,00
      410  Subvencije               0,00
      411  Transferi posameznikom in    2.899.000,00
         gospodinjstvom
      412  Transferi neprofitnim       592.930,00
         organizacijam in ustanovam
      413  Drugi tekoči domači transferi   927.825,00
 42       INVESTICIJSKI ODHODKI      5.941.697,12
      420  Nakup in gradnja osnovnih    5.941.697,12
         sredstev
 43       INVESTICIJSKI TRANSFERI      318.220,00
      431  Invest. transferi pravnim in   187.270,00
         fizičnim osebam, ki niso
         proračunski uporabniki
      432  Investicijski transferi      130.950,00
         proračunskim uporabnikom
 III.      PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. –2.520.299,75
         - II.)
--------------------------------------------------------------
 B.       RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
--------------------------------------------------------------
         NALOŽB
 IV.       PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
         IN PRODAJA
         KAPITALSKIH DELEŽEV        398.275,00
         (750+751+752)
 75       PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   398.275,00
      750  Prejeta vračila danih posojil   393.275,00
      751  Prodaja kapitalskih deležev       0,00
      752  Kupnine iz naslova         5.000,00
         privatizacije
 V.       DANA POSOJILA IN POVEČANJE       0,00
         KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
      440  Dana posojila              0,00
      441  Povečanje kapitalskih deležev      0,00
         in naložb
 VI.       PREJETA MINUS DANA POSOJILA    398.275,00
         IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
         DELEŽEV
         (IV. - V.)
--------------------------------------------------------------
 C.       RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------
 VII.      ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)      0,00
 50       ZADOLŽEVANJE              0,00
      500  Domače zadolževanje           0,00
      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       21.200,00
 55       ODPLAČILA DOLGA
      550  Odplačila domačega dolga      21.200,00
 IX.       POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     –2.143.224,75
         SREDSTEV NA RAČUNIH
         (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.       NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-     –21.200,00
         VIII.)
 XI.       NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  2.520.299,75
         VIII.-IX.)
         STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE   2.143.224,75
         31. 12. PRETEKLEGA LETA
--------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07);
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo;
– sredstva krajevnih skupnosti, kot so prispevki in doplačila občanov in pravnih oseb za izvajanje določenih programov investicijskega značaja;
– okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot lastna sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto.
Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik krajevne skupnosti (v nadaljevanju: predstojnik).
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence.
Pravico porabe na novo odprtem podkontu predstojnik odobri na način, določen v drugem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz tretjega odstavka tega člena predstojnik odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2010 in konec leta 2010 z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pravni posli krajevnih skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 3.000,00 evrov, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, v okviru istega glavnega programa, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog predstojnika v primeru, ko se planirani projekti ne morejo izvesti zaradi objektivnih razlogov.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 2.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na podlagi sklepa župana se sredstva razporedijo na ustrezno proračunsko postavko neposrednega uporabnika občinskega proračuna.
Proračunska rezervacija se v letu 2010 oblikuje v višini 175.500,00 evrov.
11. člen
(poraba sredstev)
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
12. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se za izvrševanje proračuna leta 2010 ne bo zadolževala.
Občina v letu 2010 ne bo izdajala poroštev.
15. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2010.
Št. 410-0041/2009
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost