Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4738. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009, stran 14519.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: I-I-427/06-9), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 28. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009 (Uradni list RS, št. 39/09) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del rebalansa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
----------------------------------------------------------------
 Konto  Naziv konta               Rebalans 2009
----------------------------------------------------------------
 1    2                          3
----------------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     2.377.705
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.718.865
 70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        1.625.454
     700 Davki na dohodek in dobiček       1.434.781
     703 Davki na premoženje            111.800
     704 Domači davki na blago            78.873
     in storitve
 71   NEDAVČNI PRIHODKI                93.411
     (710+711+712+713+714)
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od      33.200
     premoženja
     711 Takse in pristojbine             1.500
     712 Denarne kazni                3.000
     713 Prihodki od prodaje blaga          14.220
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki           41.491
 72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)         125.452
     720 Prihodki od prodaje osnovnih          800
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč        124.652
     in neopredmetenih sredstev
 73   PREJETE DONACIJE                 2.250
     730 Prejete donacije iz domačih virov      2.250
 74   TRANSFERNI PRIHODKI              531.138
     740 Transferni prihodki iz drugih       328.592
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz sredstev        202.546
     državnega proračuna iz sredstev EU
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2.377.705
 40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)      723.472
     400 Plače in drugi izdatki           119.708
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev           19.747
     za socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve        568.068
     409 Rezerve                   15.950
 41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       856.925
     411 Transferi posameznikom           451.372
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim            67.864
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekočo domači transferi       337.688
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          631.289
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     631.289
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         166.019
     431 Investicijski transferi pravnim       25.771
     in fizičnim osebam, ki niso PU
     432 Investicijski transferi          140.248
     proračunskim uporabnikom
     III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK              –
     (I.-II.)
----------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
----------------------------------------------------------------
     IN NALOŽB
     IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         –
     PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
     750 Prejeta vračila danih posojil          –
     751 Prodaja kapitalskih deležev           –
     V. DANA POSOJILA                   –
     IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441)
     440 Dana posojila                  –
     441 Povečanje kapitalskih deležev          –
     VI. PREJETA MINUS DANA                –
     POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
----------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
     VII. ZADOLŽEVANJE (500)               –
     500 Domače zadolževanje               –
     VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             –
     550 Odplačila domačega dolga             –
     IX. SPREMEMBA STANJA                 –
     SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
     V.-VIII.)
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –
     XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          –
----------------------------------------------------------------
                                «
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009 (Uradni list RS, št. 39/09) se drugi odstavek 10. člena spremeni tako, da glasi:
»Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 9.000,00 EUR.«
3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2009 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2009-29
Kostanjevica na Krki, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost