Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4831. Zakon o uvedbi eura (ZUE)
4832. Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP)
4833. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
4834. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B)
4835. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1B)
4836. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A)
4837. Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4838. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

4839. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev župana Občine Ajdovščina v prvem krogu dne 22. 10. 2006
4840. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 22. 10. 2006

Bled

4896. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
4897. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled
4898. Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled
4899. Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje
4900. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Gorje
4901. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda

Brezovica

4841. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VM 10/2 Brezovica
4842. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2 Jezero

Celje

4843. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici«
4844. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce

Cerknica

4845. Program priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica

Cerkvenjak

4902. Poročilo o rezultatih glasovanja in o izidu volitev za župana Občine Cerkvenjak
4903. Poročilo o rezultatih glasovanja ter izidu volitev za Občinski svet Občine Cerkvenjak

Dobje

4846. Statut Občine Dobje (uradno prečiščeno besedilo) (Statut-UPB1)

Komen

4847. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen dne 22. 10. 2006

Krško

4848. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici na Krki
4849. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki
4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec
4852. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3149/3 in parc. št. 2745/5 k.o. Kostanjevica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnino parc. št. 1980/3 k.o. Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4853. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6 k.o. Oštrc in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4854. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc. št. 1205/131, parc. št. 1205/135, parc. št. 1205/137, parc. št. 1205/141, parc. št. 1205/139 in parc. št. 1205/133, vse k.o. Leskovec, za nepremičnino parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec
4855. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji predmetne nepremičnine

Litija

4856. Poročilo o ugotovitvi rezultatov glasovanja za župana, člane občinskega sveta in člane svetov mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija

Ljubljana

4857. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Metlika

4858. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
4859. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
4860. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti
4861. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS v Občini Metlika

Moravske Toplice

4862. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
4863. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
4864. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 22. 10. 2006

Murska Sobota

4865. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota
4866. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
4867. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
4868. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah dne 22. oktobra 2006

Novo mesto

4869. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Odranci

4870. Končno poročilo o izidu glasovanja rednih volitve v župana in članov Občinskega sveta Občine Odranci

Osilnica

4871. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
4872. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica

Postojna

4873. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Postojna o izidu volitev župana Občine Postojna
4874. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna
4875. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Prebold

4876. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2006

Puconci

4877. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Puconci
4878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Puconci

Razkrižje

4879. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
4880. Poročilo o izidu rednih volitev občinskega sveta Občine Razkrižje

Rogašovci

4881. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci
4882. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci

Semič

4883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Semič
4884. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske skupnosti

Sežana

4885. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 22. 10. 2006
4886. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 22. oktobra 2006

Sveta Ana

4887. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006
4888. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006

Šempeter-Vrtojba

4889. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba na volitvah dne 22. 10. 2006

Velika Polana

4890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2005

Veržej

4891. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej
4892. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej

Vipava

4893. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Vojnik

4894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah Občine Vojnik
4895. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Vojniška Gmajna

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

117. Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM)
118. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov (MSOD)
119. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene (MEKZVU)
120. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah, 2001 (MKNŠS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

121. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit (vizum A), tranzit (vizum B) in kratkoročno bivanje (vizum C)
122. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova in Protokola k Mednarodni konvenciji o ureditvi kitolova, podpisani v Washingtonu, z datumom 2. december 1946
123. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG /PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti