Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah Občine Vojnik, stran 11961.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 33/06) in 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na 26. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah Občine Vojnik
1. člen
V 47. členu odloka se v 1. točki za besedo križišča doda besedi »ali krožišča«.
2. člen
V 51. členu se doda besedilo: »Rok ugovora je 8 dni od vročitve«.
3. člen
V 53. členu se briše besedilo in nadomesti z besedilom:
»Za občinskega inšpektorja za ceste in komunalne zadeve se imenuje oseba, ki zadovoljuje splošnim razpisnim pogojem, skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.
Občinski inšpektor izvaja skladno z zakonom inšpekcijski nadzor«.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
Na začetku prvega odstavka 55. člena se doda besedilo:
»Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega Odloka izreče predpisana globa ali opozorilo, in sicer: opomin, vzgojni ukrep in globa«.
V prvem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 100.000 točk (vrednost točke se določa letno) se kaznuje za prekršek pravna oseba, fizična oseba ali podjetnik posameznik« nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »Z globo 300.000,00 SIT oziroma 1.252 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba«.
55. členu se doda drugi odstavek , ki se glasi:
»Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in z globo 50.000,00 SIT oziroma 209 EUR se kaznuje posameznik.«
55. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Globa se izreče v primeru, da je ugotovljena odgovornost storilca prekrška iz naklepa, malomarnosti ali za poizkus storitve prekrška.
Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do olajšave, ki jo določa Zakon o prekrških.
V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na predlog storilca, pristojni inšpektor kršitelju dovoli, da se globa plača v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta.
Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške postopka«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0006-6/2006-7
Vojnik, dne 24. oktobra 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost