Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2005, stran 11959.

Na podlagi 13. in 43. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 29. redni seji dne 16. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Velika Polana za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
-----+------------------------------------------------------------+-------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |    |
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|I.  |SKUPNI PRIHODKI                       |201.163|
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|II. |SKUPNI ODHODKI                       |211.453|
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                    |–10.290|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)                   |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |    |
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |   0|
|   |DELEŽEV                           |    |
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                 |   0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV                     |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |   0|
|   |DELEŽEV                           |    |
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                     |    |
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                   |   0|
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA                       |   0|
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|IX. |NETO ZADOLŽEVANJE                      |   0|
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|X.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)= |–10.290|
|   |(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)                |    |
|   |                              |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                 | 2.740|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA                  |    |
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-29/06 OS
Velika Polana, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost